Публикации на доц. д-р Сергей Найденов

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Индустриалното предприятие и позабравените модели за ефективно управление на материалните ресурси
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0344-2
Страници: 228

Заглавие на публикацията: Производствените разходи в пивоварната промишленост на Република България(изследване,анализ,оценка)
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 179

Тип: Студия (4)
Заглавие на публикацията: Предприемачески нагласи на студентите за стартиране на собствен бизнес и/или за реализиране на предприемаческа идея
Съавтори: Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Емил Николов, Зоя Иванова, Георги Гуцев, МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА, Ивайло Костов, Нели Килиджийска, Марин Маринов, Георги Сирашки
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, 'част II, с.320-348
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: За корпоративното управление и неговото приложение в България
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.CVIII, с.207-263
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-8054
Страници: 57

Заглавие на публикацията: Усвояването на нововъведените производствени мощности- фактор за изпълнението на производствената програма на предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0057-3
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Производствените разходи в пивоварната промишленост на Република България(изследване,анализ,оценка)
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 41

Тип: Статия (13)
Заглавие на публикацията: Успешното корпоративно управление на фирмата-достижима реалност
Издателство: ДонНУ, 2009
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Гибкость предприятия в условиях рыночной экономики
Издателство: ДонНУ, 2009
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Корпоративното управление-потребност и практика
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2008
ISBN: 978-954-21-0370-7
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Изгодата за акционера-практика на корпоративното управление
Издателство: График, 2008
ISBN: 978-954-8760-03-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Планиране на производствените мощности
Издателство: ДонНУ, 2005
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Конкурентността на икономика на България,отразена чрез външната й търговия
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0194-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Пътят към ЕС преминава през оазис,който България трябва да изгради
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2004
ISBN: 86-85099-02-1
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Вътрешно-заводската банка,като основа за ефективна работа на вътрешно-заводските бизнес единици и на предприятието като цяло
Издателство: ДонНУ, 2003
ISBN: 966-639-012-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Гъвкавостта на предприятията в условията на пазарна икономика
Издателство: ДонНУ, 2003
ISBN: 966-639-012-4
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Изграждането на микро и малки предприятия у нас- предпоставка за ускоряване на Евроинтеграцията
Издание: Хранително-вкусова промишленост, 2002, бр.3, с.27-28
Издателство: Корпоративна издателска къща "ХВП", 2002
ISSN: 1311-0179
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Умението да подобриш използването на производствения потенциал на предприятието
Издание: Хранително-вкусова промишленост, 2002, бр.4, с.27-28
Издателство: Корпоративна издателска къща "ХВП", 2002
ISSN: 1311-0179
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Възникване, развитие и териториално разположение на пивопроизводството в Република България.
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Усвояването на нова техника-предпоставка за ефективно производство
Издание: Годишник на Технически университет - Варна, 2001, бр.X, с.1033-1040
Издателство: Технически университет - Варна, 2001
ISSN: 1311-896X
Страници: 8

Тип: Доклад (24)
Заглавие на публикацията: Икономически измерения, организационна идентификация и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Малките модулни реактори, като възможност за развитие на бизнеса - икономически измерения
Съавтори: Борислав Боев
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Необходимостта от трансформиране на българската индустрия
Съавтори: Добрин Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Атомната енергетика в енергийния микс на Република България - текущо състояние и перспективи
Съавтори: Борислав Боев
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0982-2
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми, перспективи и предизвикателства пред чуждестранните инвестиции в България
Съавтори: Добрин Ганчев
Издателство: УНСС, 2018
ISBN: 978-619-7009-12-5
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Българската индустрия и технологичните предизвикателства
Съавтори: Добрин Ганчев
Издателство: Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията, 2018
ISBN: 978-619-7026-28-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управлението на логистичните дейности и партньорството във фирмата - предизвикателство за успешна корпоративна практика
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1186-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Бизнес среда и предприемаческа дейност на пивоварните предприятия в България
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1183-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Организационна идентификация на фирмата и концепцията грижа за клиента в утвърждаването й на пазара
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1150-8
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Организационна идентификация на фирмата и концепцията грижа за клиента в утвърждаването й на пазара
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1151-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Аспекти на бизнес средата и необходимостта от организационна идентификация на фирмата
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Бизнес среда, организационна идентификация и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Организационна идентификация на фирмата и приносът на човешкия капитал в утвърждаването й на пазара
Издателство: ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2015
ISBN: 978-954-8991-80-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Организационната идентификация на фирмата и необходимостта от планиране на приемствеността й в семейните фирми
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1058-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Организационната идентификация на фирмата и необходимостта от планиране на приемствеността й в семейните фирми
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1058-7
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Идентификацията и предприемаческата дейност на пивоварните предприятия в България
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1013-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Бизнес среда, организационна идентификация и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014
ISBN: 978-954-9689-84-6
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Бизнес средата и необходимостта от организационна идентификация на фирмата
Издателство: Ларго Сити, 2014
ISBN: 978-619-7026-08-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Управлението на логистичните дейности и партньорството във фирмата - предизвикателство за успешна корпоративна практика
Издателство: Ико-консулт, 2013
ISBN: 978-954-8235-09-9
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Многообразието на капиталовата агресия - диктат или механизъм за изява на насилие
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблемите на корпоративното управление и предизвикателствата пред новия етап от жизнения му цикъл
Издателство: ТУ-София, 2012
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Чрез корпоративното ръководство към резултати и ползи за фирмата
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0600-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Стабилизиране на предприятието чрез усвояването на нововъведените производствени мощтности Stabilizing of company though acquiring of newly introduced production capacities
Издателство: Технически университет - София, 2009
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Фирмено управление на себестойността
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0137-5
Страници: 7

Тип: Учебник (14)
Заглавие на публикацията: Логистиката и предприятието
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1121-8
Страници: 163

Заглавие на публикацията: Ценообразуване и ценова политика
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-0478-4
Страници: 225

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост
Съавтори: Анета Денева, Искра Пантелеева, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1446-2
Страници: 149

Заглавие на публикацията: Ценообразуване и ценова политика на фирмата
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-0478-4
Страници: 226

Заглавие на публикацията: Антикризисно управление на корпорацията
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1196-6
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Анета Денева, Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1190-4
Страници: 295

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост
Съавтори: Анета Денева, Искра Пантелеева, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 142

Заглавие на публикацията: Логистиката и предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1121-8
Страници: 163

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Зоя Иванова, Емил Николов
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0226-0
Страници: 364

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0147-8
Страници: 348

Заглавие на публикацията: Логистични дейности в предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0589-7
Страници: 165

Заглавие на публикацията: Ценообразуване и ценова политика на фирмата
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0478-4
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Разходи и ценообразуване.
Съавтори: Иван Тотев
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0139-1
Страници: 198

Тип: Учебно помагало (2)
Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Анета Денева, Любчо Варамезов, Петър Кънев, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 96

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2008
ISBN:
Страници: 14