доц. д-р Сергей Найденов

Образование и квалификация:
Институция: ИК на ВАК, България, София
Образователна степен: доктор по икономика, от 2001
Институция: РБългария, 5250 гр.Свищов, ул."Ем. Чакъров"2 СА " Д.А.Ценов", катедра"Индустриален бизнес и предприемачество", България, 5250 гр.Свищов
Образователна степен: икономист - организатор, не е посочено
Институция: ВФСИ "Д. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър по икономика, от 1983 до 1987
Позиции:
Работодател: РЕКТОР СА"Д.А.ЦЕНОВ", БЪЛГАРИЯ, СВИЩОВ
Заемана длъжност: доцент, висше училище, от 09.08.1988
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Руски C2 C2 C2 C2 C2
Английски B2 B2 B2 B2 B2
Проекти:
Организация: ТУ - гр. Габрово , България , Габрово
Заглавие: Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища , от 11.2009 до 11.2012