Публикации на доц. д-р Светослав Илийчовски

Тип: Монография (8)
Заглавие на публикацията: Възможности за извеждане на индикативна стойност на търговско предприятие
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2251-1
Страници: 178

Заглавие на публикацията: Options for the assessment of effective development of state enterprises department (Възможности за оценка на ефективното развитие на държавните предприятия)
Издателство: КУПРИЕНКО СВ, 2015
ISBN: 978-966-2769-47-0
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Инновационные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов (Иновационни подходи при развитието на предприятията, отрасли, комплекси)
Съавтори: Андрей Угляница, Виктор Макиенко, Валерий Сильванович, Яна Догадайло, Елена Носик, Марина Кравеченко
Издателство: КУПРИЕНКО СВ, 2015
ISBN: 978-966-2769-47-0
Страници: 208

Заглавие на публикацията: Търговско кредитиране - икономически и управленски аспекти
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0380-0
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Funkcia nakupu vyrobnych podnikov (Функция на доставката в индустриалните предприятия)
Съавтори: Pavel Kita, Петранка Мидова, Дучка Нацкова, Анита нацкова, Jaroslav Kita
Издателство: EKONOM, 2006
ISBN: 80-225-2129-9
Страници: 107

Заглавие на публикацията: Възможности за усъвършенстване на пласментната дейност на зърнопроизводителите
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 220

Заглавие на публикацията: Социално-икономическо развитие на Дунавския регион - състояние, потенциал, перспективи
Съавтори: Тихомир Личев, Борислав Борисов, Иван Марчевски, Стоян Проданов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2001
ISBN: 978-954-23-0040-3
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Социално-икономическо състояние и перспективи за развитие на общините от Дунавския регион
Съавтори: Иван Марчевски, Борислав Борисов, Стоян Проданов, Тихомир Личев
Издателство: Асоциация на Дунавските общини "Дунав", 2001
ISBN: 954-23-0040-9
Страници: 210

Тип: Студия (8)
Заглавие на публикацията: Възможности за определяне на ликвидационната стойност на търговско предприятие
Издание: Диалог, 2022, бр.1, с.1-30
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISSN: 1311-9206
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Изследване влиянието на публично-частните партньорства върху икономиката
Съавтори: Петранка Мидова, Теодора Филипова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.225-264
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България
Съавтори: Теодора Филипова, Марияна Божинова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.34-85
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Управление на дебиторската задлъжнялост на фармацевтичните предприятия в България
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.CVIII, с.315-380
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-8054
Страници: 66

Заглавие на публикацията: Възможности за усъвършенстване на пласментната дейност на зърнопроизводителите. Автореферат върху дисертационнен труд
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Проблеми на пласментната дейност на зърнопроизводителите
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.CV, с.497-554
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 0861-8054
Страници: 58

Заглавие на публикацията: Фактори за развитие на търговското предприемачество в България
Съавтори: Дучка Нацкова, Марияна Божинова, Петранка Мидова, Теодора Филипова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.69-120
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Проблеми на активизирането на стоковата борсова търговия в България.
Съавтори: Красимир Шишманов, Марияна Божинова, Дучка Нацкова, Бисер Кътев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2002, бр.12, с.204-230
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2002
ISSN: 1312-3815
Страници: 27

Тип: Статия (19)
Заглавие на публикацията: Applied aspects of time series models for predicting residential property prices in Bulgaria (Приложни аспекти на моделите за времеви редове за прогнозиране на цените на жилищните имоти в България)
Съавтори: Теодора Филипова, Мариана Петрова
Издателство: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2022
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Прилагане на корелационно-регресионен анализ при оценка на земеделска земя
Издание: Инфраструктура & Комуникации : Тенденции в развитието на глобалния туризъм, 2020, бр.15, с.50-53
Издателство: УНСС, 2020
ISSN: 1314-0930
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Методическо интерпретиране на съгласуваността на резултатите при оценка на земеделска земя
Издание: Списание недвижими имоти § бизнес, 2020, бр.4(1), с.34-42
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2020
ISSN: 2603-2759
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Партньорството между публичния и частния сектор при развитие на специализираните видове туризъм
Издание: Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, 2016, бр.1, с.183-190
Издателство: Академично издателство на АУ Пловдив, 2016
ISSN: 1312-6318
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Стратегии за управление на корпоративната сигурност
Издание: Инфраструктура & Комуникации : Тенденции в развитието на глобалния туризъм, 2015, бр.10, с.69-73
Издателство: УНСС, 2015
ISSN: 1314-0930
Страници: 5

Заглавие на публикацията: OPTIONS FOR THE ASSESSMENT OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL ENTERPRISES (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОТО РАЗВИТЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ)
Издание: Економiчнi студii: Науково-практичний економiчний журнал, 2015, бр.1, с.59-64
Издателство: Львівська економічна фундація, 2015
ISSN: 2311-9306
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Tourism and unfair competition (Туризъм и нелоялна конкуренция)
Издание: Инфраструктура & Комуникации : Тенденции в развитието на глобалния туризъм, 2014, бр.9, с.188-191
Издателство: УНСС, 2014
ISSN: 1314-0930
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Изследване влиянието на ПЧП върху икономиката
Съавтори: Петранка Мидова, Теодора Филипова
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен-октомври, с.119-134
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България
Съавтори: Теодора Филипова, Марияна Божинова
Издание: Диалог, 2010, бр.тематичен-юни, с.132-147
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Релевантни фактори при изграждане на търговски стратегии на стоковите борси
Издание: Икономически алтернативи, 2009, бр.6, с.67-80
Издателство: УНСС, 2009
ISSN: 1312-5281
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Съвременни форми на търговско кредитиране
Издание: Икономика, 2009, бр.1, с.86-89
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2009
ISSN: 1314-376X
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Опционен подход за оценка на предприятие
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2008, бр.4, с.45-56
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2008
ISSN: 0323-9004
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Възможности за оценка на финансовия лизинг
Издание: Народностопански архив, 2007, бр.4, с.32-41
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Измерване и оценка ефективността на дейността на зърнопроизводителите от Плевенска област
Издание: Икономически алтернативи, 2006, бр.6, с.127-142
Издателство: УНСС, 2006
ISSN: 1312-5281
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Модел Balanced Scorecard и Cash Value Added за измерване и оценка ефективността на дейността на бизнес субектите
Издание: Бизнес управление, 2005, бр.4, с.40-56
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 0861-6604
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Privatization through compensatory records and compensatory vouchers
Издание: Ekonomske teme, 2002, бр.1-2, с.133-140
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2002
ISSN: 0353-8648
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Проблеми на организацията и отчитането на сделките със складови записи
Съавтори: Дучка Нацкова
Издание: Български законник, 2002, бр.9, с.76-85
Издателство: Коман, 2002
ISSN: 1310-0254
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Лизинг как альтернативная форма инвестирование
Издателство: ДонНУ, 2001
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Организационни и счетоводни аспеккти на лизинга
Съавтори: Дучка Нацкова
Издание: Данъчна практика, 2001, бр.5, с.38-43
Издателство: Аскана ООД, 2001
ISSN: 1311-4778
Страници: 6

Тип: Доклад (44)
Заглавие на публикацията: MUNICIPAL CONCESSIONS IN BULGARIAN PRACTICE (Общинските концесии в българската практика)
Издателство: Поліський національний університет, 2023
ISBN: 978-617-8223-41-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Application of mathematical models in the evaluation of agricultural lands (Приложение на математически модели при оценката на земеделските земи)
Съавтори: Теодора Филипова, Петя Йорданова
Издателство: Yasar University, 2023
ISBN: 25550403
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Application of information technologies in mathematical modeling of the value of residential properties (Приложение на информационните технологии в математическото моделиране на стойността на жилищните имоти)
Съавтори: Теодора Филипова
Издателство: "Наука и икономика", ИУ Варна, 2020, 2022
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: THEORETICAL DIMENSIONS OF THE LIQUIDATION VALUE OF A COMMERCIAL ENTERPRISE (Теоретични измерения на ликвидационна стойност на търговско предприятие)
Издателство: Поліський національний університет, 2022
ISBN: 978-617-7684-53-3
Страници: 5

Заглавие на публикацията: ANALYSIS OF DIGITAL COMPETENCES OF WOMEN ENTREPRENEURS IN BULGARIA AND ITALY (Анализ на дигиталните компетенции на жените предприемачи в България и Италия)
Издателство: Azerbaijan Tourism and Management University, 2021
ISBN: 978-9952-28-532-1
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Възможности за оценка на пакети от акции
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: ALGORITHM FOR EVALUATION OF SHARE PACKAGES (Алгоритъм за оценка на пакети от акции)
Издателство: Поліський національний університет, 2021
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Възможности за определяне на ликвидационната стойност
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2005-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Изследване необходимостта от придобиване на търговски умения по женско предприемачество
Съавтори: Теодора Филипова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: WOMEN DIGITAL SKILS ANALISYS (Анализ на дигиталните умения на жените предприемачи)
Издателство: ЖДТУ, 2019
ISBN: 978-966-683-534-8
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на необходимите предприемачески компетенции за развитие на женското предприемачество в Италия, Англия и България
Съавтори: Ася Панджерова
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Анализ на дигиталните компетенции на жените предприемачи в България и Англия
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1762-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Възможности за оценка на нематериалните активи
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: OPTIONS FOR THE ASSESSMENT OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF MINICIPAL ENTERPRISES (Възможности за оценка ефективното развитие на общински предприятия)
Издателство: ЖДТУ, 2018
ISBN: 978-966-683-511-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Прилагане метода "Анализ на йерархичните връзки" при съгласуваност на резултатите при оценка на бизнеса
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0980-8
Страници: 10

Заглавие на публикацията: ANALYSIS OF DIGITAL COMPETENCES OF WOMEN ENTREPRENEURS IN BULGARIA AND ITALY (Анализ на дигиталните компетенции на жените предприемачи в България и Италия)
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2018
ISBN: 978-619-232-093-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: THEORETICAL ASPECTS OF UNFAIR COMPETITION (Теоретични аспекти на нелоялната конкуренция)
Издателство: ЖДТУ, 2017
ISBN: 978-966-683-486-0
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Приложение на модел BSC и RAVE в управлението на висши училища
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1375-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Оптимизационен модел за съгласуване резултатите при оценка на бизнеса
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Метод "анализ на йерархичните връзки" за съгласуване резултатите при оценка на земеделски земи
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1251-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: APPLYING THE BSC AND RAVE MODELS IN THE MANAGEMENT OF UNIVERSITIES IN BULGARIA (Прилагане на BSC и RAVE моделите при управление на висшите училища в България)
Издателство: ЖДТУ, 2016
ISBN: 978-617-7483-12-9
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Нелоялни практики при омниканалната търговия
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2016
ISBN: 978-954-644-901-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: 25 години катедра "Търговски и туристически бизнес": признание, школа и просперитет
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1151-5
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Приложение на модел BSC и RAVE при оценка ефективността на дейността на туристическите предприятия
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2015
ISBN: 978-954-21-0864-1
Страници: 10

Заглавие на публикацията: "Висшето образование-науката-бизнесът"-ръка за ръка (на примера на сътрудничество между СА "Д.А.Ценов и КНОБ)
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: ""Къси вериги" на доставки - иновативна форма на пласмент на селскостопанска продукция"
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управление на собственост в дъщерни предприятия
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0667-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Концесията като форма на управление на общинска собственост
Издателство: УНСС, 2013
ISBN: 978-954-644-438-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Публично-частните партньорства-стимул за развитие на специализирани видове туризъм
Издателство: УНСС, 2012
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Определяне на справедливата пазарна стойност на полици
Издателство: ГорексПрес, 2012
ISBN: 978-954-616-221-2
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Управление на собственост във финансови инструменти
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0680-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост в контекста на концепцията "Value Based Management"
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Приложение на модел BSC и RAVE в управлението на Висшите училища в България
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управление на недвижимата собственоист в контекста на концепцията "Value Based Management"
Издателство: Авангард Прима, 2009
ISBN: 978-954-323-592-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на иновационния лизинг в агробизнеса
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0438-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Model for Evaluation of Commercial stocks (Модел за оценка на търговския кредит)
Издателство: EKONOM, 2009
ISBN: 978-80-225-2794-1
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Нови подходи за оценка на предприятия
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2008
ISBN: 978-954-21-0371-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Мониторинг на дебиторската задлъжнялост
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0316-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблеми при управлението на пласментната дейност на зърнопроизводителите
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2004
ISBN: 954-494-609-8
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Implementation Opportunities of Warehouse Receipts as a Form of Commercial Credit (Възможности за използване на складовите записи като форма на търговски кредит)
Издателство: Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, Biga , 2004
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Маркетингов анализ на пазара на зърно
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2003
ISBN: 954-21-0196-1
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Организация на търговията със складови записи
Издателство: УИ Стопанство, 2002
ISBN: 954-494-511-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Складовите записи-алтернатива за краткосрочно финансиране
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2001
ISBN: 954-494-434-6
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Лизингът като форма на инвестиране
Издателство: Териториална организация на НТС - Варна, 1999
ISBN:
Страници: 5

Тип: Учебник (39)
Заглавие на публикацията: Борсов анализ и отчетност
Съавтори: Атанас Атанасов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2242-9
Страници: 224

Заглавие на публикацията: Въведение в търговията
Съавтори: Симеонка Петрова, Теодора Филипова, Петранка Мидова, Венцислав Перков
Издателство: АИ "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2247-4
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Търговски операции с интелектуална собственост
Съавтори: Симеонка Петрова, Теодора Филипова, Мариела Димитрова
Издателство: АИ "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2239-9
Страници: 195

Заглавие на публикацията: Търговски операции с недвижими имоти
Съавтори: Теодора Филипова, Мария Станимирова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2319-8
Страници: 170

Заглавие на публикацията: ТЪРГОВСКО КОНСУЛТИРАНЕ И СЪПОРТ МЕНИДЖМЪНТ
Съавтори: Теодора Филипова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2243-6
Страници: 212

Заглавие на публикацията: Въведение в търговията
Съавтори: Симеонка Петрова, Теодора Филипова, Петранка Мидова, Венцислав Перков
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2021
ISBN: 978-954-23-2023-4
Страници: 154

Заглавие на публикацията: Организирани стокови пазари
Съавтори: Теодора Филипова, Венцислав Перков, Велчо Илийчовски, Бисер Петков
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2102-6
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Търговски операции в аграрния сектор
Съавтори: Теодора Филипова, Венцислав Перков, Бисер Петков, Галя Георгиева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2022-7
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Търговско представителство и посредничество
Съавтори: Теодора Филипова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2101-9
Страници: 228

Заглавие на публикацията: Управление на собствеността
Съавтори: Теодора Филипова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2016-6
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Борси и борсови операции
Съавтори: Теодора Филипова, Венцислав Перков, Бисер Петков
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1325-0
Страници: 210

Заглавие на публикацията: Въведение в търговския бизнес
Съавтори: Симеонка Петрова, Теодора Филипова, Петранка Мидова, Венцислав Перков
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1686-2
Страници: 206

Заглавие на публикацията: Организация и отчитане на търговските сделки
Съавтори: Теодора Филипова, Симеонка Петрова, Галя Георгиева, Любка Илиева, Любка Кирова
Издателство: АИ "Ценов", 2018
ISBN: 978-954-23-1455-4
Страници: 194

Заглавие на публикацията: Търговски операции с интелектуална собственост
Съавтори: Симеонка Петрова, Теодора Филипова, Мариела Димитрова-Гализова
Издателство: АИ "Ценов", 2018
ISBN: 978-954-23-1546-9
Страници: 196

Заглавие на публикацията: Икономика на търговията
Съавтори: Симеонка Петрова, Любка Илиева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1305-2
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Проектно консултиране
Съавтори: Теодора Филипова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1496-7
Страници: 170

Заглавие на публикацията: Реинженеринг на търговската дейност
Съавтори: Теодора Филипова, Петранка Мидова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1544-5
Страници: 197

Заглавие на публикацията: Търговско кредитиране
Съавтори: Теодора Филипова, Петранка Мидова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1307-6
Страници: 184

Заглавие на публикацията: "Търговско консултиране и администриране на туристическия бизнес"
Съавтори: Симеонка Петрова, Петранка Мидова, Теодора Филипова, Петя Иванова, Любка Илиева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 189

Заглавие на публикацията: ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА
Съавтори: Венцислав Перков
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1140-9
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Икономика на търговията
Съавтори: Симеонка Петрова, Пламен Кънев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1059-4
Страници: 278

Заглавие на публикацията: ТЪРГОВСКО КОНСУЛТИРАНЕ И СЪПОРТ МЕНИДЖМЪНТ
Съавтори: Теодора Филипова, Симеонка Петрова, Петранка Мидова, Венцислав Перков, Любка Илиева
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1041-9
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Управление на собствеността
Съавтори: Теодора Филипова, Пламен Кънев
Издателство: Комтекс, 2014
ISBN: 978-619-90086-5-2
Страници: 315

Заглавие на публикацията: Оценка на бизнеса
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 299

Заглавие на публикацията: Търговско представителство и посредничество
Съавтори: Теодора Филипова
Издателство: Комтекс, 2013
ISBN: 978-619-90086-1-4
Страници: 307

Заглавие на публикацията: Икономика на търговията
Съавтори: Симеонка Петрова, Пламен Кънев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0738-9
Страници: 278

Заглавие на публикацията: Управление на собствеността
Съавтори: Теодора Филипова, Пламен Кънев
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0663-4
Страници: 267

Заглавие на публикацията: Проектно консултиране
Съавтори: Теодора Филипова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 161

Заглавие на публикацията: Реинженеринг на търговската дейност
Съавтори: Теодора Филипова, Петранка Мидова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 208

Заглавие на публикацията: Борси и борсови операции
Съавтори: Марияна Божинова, Теодора Филипова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 251

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на туризма
Съавтори: Георги Герганов, Симеонка Петрова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 130

Заглавие на публикацията: Организация и отчитане на търговските сделки
Съавтори: Венцислав Минков, Теодора Филипова, Петя Иванова, Марияна Божинова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0449-4
Страници: 397

Заглавие на публикацията: Търговско и митническо представителство
Съавтори: Марияна Божинова, Милка Томева, Теодора Филипова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Търговско кредитиране
Съавтори: Петранка Мидова, Теодора Филипова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 205

Заглавие на публикацията: Търговско представителство и посредничество
Съавтори: Марияна Божинова, Теодора Филипова
Издателство: Фабер, 2010
ISBN: 978-954-775-980-0
Страници: 338

Заглавие на публикацията: Търговско посредничество
Съавтори: Марияна Божинова, Теодора Филипова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Търговско посредничество и комуникации
Съавтори: Венцислав Минков, Марияна Божинова, Петранка Мидова, Теодора Филипова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 225

Заглавие на публикацията: Въведение в търговията
Съавтори: Марияна Божинова, Петранка Мидова, Теодора Филипова, Симеонка Петрова
Издателство: Фабер, 2007
ISBN: 978-954-775-824-7
Страници: 304

Заглавие на публикацията: Търговско представителство и посредничество
Съавтори: Марияна Божинова, Дучка Нацкова, Петранка Мидова
Издателство: Абагар, 1999
ISBN:
Страници: 215

Тип: Учебно помагало (2)
Заглавие на публикацията: Въведение в търговския бизнес
Съавтори: Симеонка Петрова, Теодора Филипова, Петранка Мидова, Венцислав Перков
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1308-3
Страници: 161

Заглавие на публикацията: Оценка на бизнеса
Съавтори: Венцислав Перков
Издателство: АИ "Ценов", 2017
ISBN: 978-954-23-1309-0
Страници: 239