доц. д-р Светослав Илийчовски

Образование и квалификация:
Институция: Агенция по приватизация, България, София
Образователна степен: Оценител на недвижими имоти, от 2007
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор, от 24.10.2006
Институция: Агенция по приватизация, България, София
Образователна степен: Оценител на финансови институц, от 2001
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Магистър, от 20.09.1992 до 11.04.1997
Позиции:
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 08.10.1998
Работодател: Стопанска академия "Д.А.Ценов"-Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент - 2009, не е посочено
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", , Свищов
Заемана длъжност: член на редакционен съвет на електронно списание "Диалог", от 2011 до 2015
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
не е посочено
Проекти:
Организация: СА Д. А. Ценов
Заглавие: "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда" , от 09.2013
Организация: СА Д.А. Ценов
Заглавие: "Студентски практики" , от 06.2013
Описание: Проект BG 051РО001-3.3.07-0002, съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов
Заглавие: "Проблеми и перспективи на сътрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на ЧИС и ГУАМ" , от 2012 до 2012
Описание: Международна научнопрактическа конференция „Проблеми и перспективи на сътрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на ЧИС” - Албена 2012
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов
Заглавие: Капитализъм и талантизъм , от 2011 до 2011
Описание: Конференция, посветена на 15 годишнината на ИНИ и 10 годишнината на сп. „Диалог”
Организация: СА" Д.А.Ценов" Свищов , България , Свищов
Заглавие: Изследване влиянието на публично-частните партньорства върху икономиката , от 2010 до 2010
Описание: Публично.частни партньорства, влияние на ПЧП върху икономиката на Търновска област
Организация: СА"Д.А.Ценов" гр. Свищов , България , Свищов
Заглавие: Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България , от 2009 до 2009
Описание: Управление на база стойност по примера на публичните дружества в България
Организация: СА "Д. А. Ценов" Свищов , България , Свищов
Заглавие: Фактори за развитието на търговското предприемачество в България , от 2003 до 2003
Описание: Търговското предприемачество в България, създаване на бизнесинкубатори
Организация: СА "Д.А. Ценов" - гр. Свищов , България , Свищов
Заглавие: Проблеми на активизирането на стоковата борсова търговия в България , от 2002 до 2002
Описание: Стоковата борсова търговия в България, сделки със складови записи
Организация: Европейски алианс по образование
Заглавие: Програма за развитие на селските райони на република България за периода 2007-2013 , от 03.2014
Описание: Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания"
Организация: Бъров ЕООД гр. Свищов
Заглавие: Социално-икономическо развитие на Дунавски регион (състояние, потенциал, перспективи , от 2001 до 2001
Описание: Анализ на състоянието, потенциалът и перспективите пред общините от Дунавския регион