доц. д-р Светослав Илийчовски

доц. д-р Светослав Илийчовски

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет