доц. д-р Светослав Илийчовски

доц. д-р Светослав Илийчовски

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Заместник-ректор "Учебна дейност и акредитация"
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет