доц. д-р Светослав Илийчовски

доц. д-р Светослав Илийчовски

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Длъжност Вр. ИД Декан
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Доцент