Образование и квалификация:
Институция: СНС при ВАК, София, България, ,
Образователна степен: образователна и научна степен "доктор", от 01.2006
Институция: ВФСИ "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: икономист - счетоводител, от 1987 до 1992
Институция: Икономически техникум "Ст. Димитров" - Русе, България, Русе
Образователна степен: икономист - счетоводител, от 1983 до 1987
Институция: Висш машинно-електротехнически университет - Габрово, България, Габрово
Образователна степен: Педагогика, от 1992 до 1993
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", Свищов, ,
Заемана длъжност: декан на факултет "Стопанска отчетност", от 30.03.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 2010
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 2003 до 2010
Работодател: СА Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: старши асистент, от 1997 до 2003
Работодател: СА "Д. А. Ценов" , България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 04.04.1995 до 1997
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език B1 B1 B1 B1 B1
Руски B2 B2 B2 B2 B2
Проекти:
Организация: Институт за научни изследвания към СА "Д. А. Ценов", Свищов
Заглавие: Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи , от 2013
Описание: ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Организация:
Заглавие: Анализ на конкурентоспособността на хотелиерския и ресторантьорския бизнес , от 03.2012 до 11.2012
Организация:
Заглавие: Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия , от 03.2011 до 11.2011
Организация:
Заглавие: Възможности за усъвършенстване на обучението по „Бизнесанализ“ в условията на новите реалности , от 03.2007 до 10.2007
Организация:
Заглавие: Анализ на финансовата устойчивост на земеделски производители, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД , от 05.2004 до 11.2004
Организация: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Заглавие: BG051PO001-3.1.07-0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" Свищов" - от 01.09.2013 , не е посочено
Описание: Експерт
Организация: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Заглавие: BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики" - от 15.07.2013 , не е посочено
Описание: Академичен наставник
Организация: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Заглавие: BG051PO001-3.1.08-0015 "Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" Свищов" , не е посочено
Организация: УНСС , България , София
Заглавие: Усъвършенстване на финансовия бизнесанализ на предприятията в Република България в съответствие с европейските системи и стандарти , от 03.2009 до 10.2011