доц. д-р Росица Колева

доц. д-р Росица Колева

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Стопанска отчетност"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Доцент