Росица Колева

доц. д-р Росица Колева

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ"
Длъжност Декан
Звено КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ"
Длъжност Доцент