Публикации на проф. д-р Пенка Шишманова

Тип: Монография (3)
Заглавие на публикацията: Генезис и еволюция на теорията за човешкия капитал
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Пазарът на труда и пазарът на образователни услуги – проблеми и възможности. Позициониране на СА „Д. А. Ценов“ в подготовката на специалисти икономисти
Съавтори: Любен Кирев, Румяна Лилова, Анелия Радулова
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-079-5
Страници: 184

Заглавие на публикацията: Икономически аспекти на човешкия капитал в България
Издателство: Абагар, 2008
ISBN: 978-954-427-784-0
Страници: 184

Тип: Студия (9)
Заглавие на публикацията: Стратегическо планиране на социалните услуги – състояние и перспективи
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Борислава Славова-Петкова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.145-176
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Теоретически и практически аспекти на използването на интерактивните методи в продължаващото обучение на Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Съавтори: Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Кристиян Корелов, Кристияна Димитрова
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.СХХ, с.227-268
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 0861-8054
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Изследване приложението на интерактивни методи на преподаване в продължаващото обучение
Съавтори: Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Кристиян Корелов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, част II, с.259-289
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: България и Румъния по пътя към икономиката на знанието
Издание: Икономически изследвания, 2014, бр.3, с.33-57
Издателство: Икономически институт на БАН, 2014
ISSN: 0205-3292
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Факторите на икономическия растеж през погледа на класицизма
Издание: Икономика 21, 2014, бр.1, с.33-54
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1314-3123
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България
Съавтори: Красимир Шишманов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.11, с.245-286
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Предизвикателствата на икономиката на знанието пред някои балкански страни (Гърция, България, Турция)
Издателство: Електронно списание Диалог, 2009
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Новата икономика – преход от физическия към човешкия капитал като определящ фактор на икономическото развитие
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.CVIII, с.263-312
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-8054
Страници: 50

Заглавие на публикацията: Секторът на услугите в българската икономика – еволюция и преструктурираща роля
Издание: Икономически изследвания, 2005, бр.2, с.127-150
Издателство: Икономически институт на БАН, 2005
ISSN: 0205-3292
Страници: 24

Тип: Статия (24)
Заглавие на публикацията: CONCEPTUAL MODEL FOR INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE SOCIAL SERVICES PLANNING PRACTICE
Съавтори: Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, бр.18, с.1038-1047
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-183X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Key aspects of socio-economic development of Bulgaria over the 2001-2019 period (Ключови аспекти на социално-икономическото развитие на България за периода 2001-2019 година)
Издание: Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza, 2020, бр.4, с.152-172
Издателство: Uniwersytet w Bialymstoku, 2020
ISSN: 2544-5790
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Человеческий капитал как фактор инноваций в Болгарии и Беларуси (Човешкият капитал като фактор за иновациите в България и Беларус )
Издателство: ГрГУ им. Я. Купалы, 2020
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Сравнительный анализ основных характеристик человеческого капитала в Болгарии и России (Сравнителен анализ на основни характеристики на човешкия капитал в България и Русия)
Издание: Российский технологический журнал, 2020, бр.4, с.141-151
Издателство: Московский технологический университет, 2020
ISSN: 2500-316X
Страници: 11

Заглавие на публикацията: A view on certain conditions for economic growth in Bulgaria (2008-2013) (Относно някои условия за икономически растеж в България (2008-2013 г.) )
Издание: Managerial economics, 2015, бр.15/2, с.217-228
Издателство: Krakow, 2015
ISSN: 1898-1143
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Електронната форма на дистанционното обучение – модерeн подход за усъвършенстване на професионалната квалификация
Издателство: Диалог, 2014
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: The Quality of the Product depending on the Resources (Качеството на продукта зависи от ресурса)
Издание: Ekonomske teme, 2013, бр.51(3), с.611-625
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2013
ISSN: 0353-8648
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Формирането и развитието на специалисти в България - проблеми или предизвикателства
Съавтори: СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ
Издателство: ИК Шанс, 2012
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Genesis of the Human Capital Theory in the Ancient World (Генезис на теорията за човешкия капитал в античния свят)
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2011, бр.International edition, с.94-109
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2011
ISSN: 0323-9004
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Генезис на теорията за човешкия капитал в античния свят
Издание: Народностопански архив, 2011, бр.3, с.31-48
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0323-9004
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Корените на теорията за човешкия капитал в творчеството на Уилям Пети
Издание: Икономическа мисъл, 2011, бр.2, с.26-35
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2011
ISSN: 0013-2993
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Macroeconomic analysis of the labor market in Poland and Bulgaria as a precondition for improving firm management (Макроикономическият анализ на трудовия пазара в полша и в България като предпоставка за усъвършенстване на фирмения мениджмънт)
Издателство: AGH Krakow, 2009
ISBN: 978-83-7464-242-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Аттрактивность болгарской экономики для иностранных инвесторов (Атрактивност на българската икономика за чуждестранните инвеститори)
Издателство: ДонНУ, 2009
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Бизнесът и образованието – разширяване на партньорството
Издание: Човешки ресурси, 2008, бр.7/177, с.25-26
Издателство: Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, 2008
ISSN: 1312-319X
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Възгледите на Адам Смит за човешкия капитал и неговото формиране чрез образованието
Издание: Народностопански архив, 2008, бр.1, с.20-33
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0323-9004
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Новый настрой работодателей в Болгарии (Новите нагласи на работодателите в България)
Издание: Мир новой экономики, 2008, бр.2, с.26-32
Издателство: Фининформсервис НИКА, 2008
ISSN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Некоторые экономические аспекты здравоохранения в Республике Болгарии (Някои икономически аспекти на здравеопазването в Република България)
Издателство: МЭСИ, 2007
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Приносът на бизнеса в България за формирането на човешкия капитал
Издание: Бизнес управление, 2007, бр.4, с.39-54
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-6604
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Приносът на третичния сектор за структурните промени в инвестициите
Издание: Диалог, 2002, бр.2, с.90-102
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1311-9206
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Отраслово-структурни изменения на инвестициите в сектора на услугите
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.3, с.24-29
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Тенденции в изменението на заетостта по форма на собственост в третичния сектор на българската икономика
Издание: Ekonomske teme, 2001, бр.3, с.379-385
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2001
ISSN: 0353-8648
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Чуждестранните инвестиции в услугите – фактор за икономически растеж
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2001, бр.7, с.21-25
Издателство: БИП 1993, 2001
ISSN: 1311-7947
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Инвестициите през 1960-88г. и отражението им върху сектора на услугите сега
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2000, бр.9–10, с.26-31
Издателство: БИП 1993, 2000
ISSN: 1311-7947
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Доходи и разходи на домакинствата през периода 1990-94 г. в зависимост от броя на децата в тях
Издание: Народностопански архив, 1996, бр.3, с.29-38
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Тип: Доклад (15)
Заглавие на публикацията: Интерактивни методи на преподаване в продължаващото обучение и ролята на информационните технологии
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Състояние и предизвикателства пред развитието на специалностите в Стопанска академия „Д. А. Ценов” в съответствие с потребностите на бизнеса (Предприемачеството като фактор на икономическия растеж)
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Икономическият растеж като основа за диференциацията „център-периферия” в световното стопанство
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Организация профессионального образования с использованием активных методов обучения (Организация на професионалното образование чрез използване на активни методи на обучение)
Издателство: КузГТУ, 2013
ISBN: 978-5-89070-920-2
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Човешкият фактор в представите на българските предприемачи
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0677-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Възгледите на У. Пети за човешкия капитал – проекция на миналото в съвременната пазарна икономика
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0484-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Електронното обучение – съвременна форма за повишаване на квалификацията на персонала
Съавтори: Красимир Шишманов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Проблемите на средното образование и тяхното отражение върху качеството на висшето образование
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0399-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Состояние и динамика развития чeловеческого капитала в Болгарии (Състояние и динамика на развитието на човешкия капитал в България)
Издателство: AGH Krakow, 2007
ISBN: 978-83-7464-152-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Трансформационни ефекти на сектора на услугите в българската икономика
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2005
ISBN: 954-21-0241-0
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Еволюция на ролята и значението на обслужващия сектор в България
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0240-1
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Влияние на третичния сектор върху ефективността на националната икономика
Издателство: УИ Стопанство, 2003
ISBN: 954-494-558-X
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Условия за развитие на третичния сектор в България
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2003
ISBN: 954-494-525-3
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Проблеми на заетостта в третичния сектор на Източноевропейските страни
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0113-8
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Тенденции в развитието на младежката заетост в сектор услуги
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0055-7
Страници: 6

Тип: Учебник (20)
Заглавие на публикацията: Икономикс (Микроикономика и Макроикономика) - учебник за дистанционно обучение
Съавтори: Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Любен Кирев, Красимир Кунев, Иван Иванов, Таня Тодорова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1825-5
Страници: 340

Заглавие на публикацията: Икономически теории (учебник за дистанционно обучение)
Съавтори: Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елица Петкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1879-8
Страници: 266

Заглавие на публикацията: Макроикономика (учебник за дистанционно обучение)
Съавтори: Йордан Василев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елица Петкова, Елка Цонева, Петя Георгиева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1791-3
Страници: 202

Заглавие на публикацията: Микроикономика (учебник за дистанционно обучение)
Съавтори: Йордан Василев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елица Петкова, Елка Цонева, Петя Георгиева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978-954-23-1781-4
Страници: 224

Заглавие на публикацията: Икономически теории
Съавтори: Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Елица Петкова
Издателство: Икономически теории, 2018
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Йордан Василев, Людмил Несторов, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Елица Петкова, Огнян Марков, Румен Лазаров
Издателство: :Макроикономика, 2018
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Йордан Василев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Елица Петкова
Издателство: Микроикономика, 2018
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Икономически основи на публичния сектор
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1268-0
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Красимир Кунев, Йордан Василев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева
Издателство: Абагар, 2016
ISBN: 978-619-168-149-5
Страници: 312

Заглавие на публикацията: Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-110-5
Страници: 432

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Йордан Василев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-123-5
Страници: 406

Заглавие на публикацията: Microeconomics (Микроикономика)
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Маринов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1028-0
Страници: 376

Заглавие на публикацията: Икономически растеж и развитие
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0902-4
Страници: 232

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0723-5
Страници: 452

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-912-7
Страници: 487

Заглавие на публикацията: Икономикс (Микроикономика И Макроикономика)
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Димитър Найденов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев
Издателство: Абагар, 2008
ISBN: 978-954-427-793-2
Страници: 454

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0397-8
Страници: 507

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: МЕТОДИ КЪНЕВ, Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Асен Радев, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0369-5
Страници: 382

Заглавие на публикацията: Икономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Асен Радев, Румен Лазаров, Огнян Марков
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-676-9
Страници: 271

Заглавие на публикацията: Икономически теории. Прозрения и пристрастия на великите икономисти
Съавтори: МЕТОДИ КЪНЕВ, Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Асен Радев, Румен Лазаров, Огнян Марков
Издателство: Абагар, 2005
ISBN: 954-427-635-1
Страници: 512

Тип: Учебно помагало (31)
Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Йордан Василев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елица Петкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978 954 23 1772 2
Страници: 172

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Йордан Василев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елица Петкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978-954-23-1748-7
Страници: 178

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии.
Съавтори: Йордан Василев, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Елица Петкова, Тодор Тодоров, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1493-6
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Икономически теории
Съавтори: Йордан Василев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1246-8
Страници: 148

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии.
Съавтори: Йордан Василев, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1198-0
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии.
Съавтори: Любен Кирев, Йордан Василев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елка Цонева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1144-7
Страници: 198

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Йордан Василев, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2016
ISBN: 978-619-168-148-8
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Йордан Василев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-134-1
Страници: 207

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN:
Страници: 197

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-084-9
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-064-1
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Асен Радев, Огнян Марков, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2013
ISBN: 978-619-168-049-8
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2013
ISBN: 978-619-168-014-6
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-967-7
Страници: 215

Заглавие на публикацията: Икономикс. (Микро- и Макроикономика). Свитък с изпитни материали.
Съавтори: Любен Кирев, Людмил Несторов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-988-2
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-962-2
Страници: 191

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Миланова, Петя Георгиева
Издателство: Абагар, 2011
ISBN: 978-954-427-942-4
Страници: 198

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2011
ISBN: 978-954-427-923-3
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Икономикс (методическо ръководство)
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Димитър Найденов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 130

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-893-9
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-869-4
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0413-5
Страници: 177

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Огнян Марков, Йордан Василев, Румен Лазаров, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-844-1
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0410-4
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2008
ISBN: 978-954-427-769-7
Страници: 175

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Фабер, 2008
ISBN: 978-954-775-922-0
Страници: 203

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Асен Радев, Румен Лазаров, Тодор Тодоров
Издателство: Абагар, 2007
ISBN: 978-954-427-726-0
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Асен Радев, Румен Лазаров, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2007
ISBN: 978-954-427-755-0
Страници: 224

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-669-6
Страници: 151

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Тодор Тодоров
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-699-8
Страници: 159