проф. д-р Пенка Шишманова

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор, от 09.12.2003
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър, от 01.03.1991 до 09.12.2003
Институция: ЕСПУ "Хр. Ботев" - Стара Загора, България, Стара Загора
Образователна степен: средно, от 04.07.1986 до 01.03.1991
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ,
Заемана длъжност: Професор, от 14.05.2015
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 18.05.2009
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ,
Заемана длъжност: Главен асистент, от 2002 до 2003
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ,
Заемана длъжност: Старши асистент, от 1997 до 2002
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ,
Заемана длъжност: Асистент, от 1994 до 1997
Работодател: СОУ ”Николай Катранов” - Свищов, ,
Заемана длъжност: учител, от 1992 до 1994
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Директор ЦСФО и ЦПО, от 19.07.2012 до 13.04.2016
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Заместник директор ЦМО/Директор МОДФ, от 04.07.2011 до 18.07.2012
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
руски B2 C1 B2 B2 B2
английски A2 B1 A2 A2 B1
Проекти:
Организация: СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Пазарно развитие на българската икономика – две десетилетия след промяната (Юбилейна научно практическа конференция) , от 2010
Описание: Провеждане на Юбилейна научно практическа конференция по повод 60 години от основаването на катедра "Обща теория на икономиката"
Организация: СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България , от 2009
Описание: Целта на изследването е да разкрие състоянието на човешкия капитал в българските фирми и да очертае перспективите за неговото развитие и усъвършенстване чрез образованието и обучението в условията на формиращия се нов тип икономика, основана на знанието
Организация: Министерството на образованието младежта и науката. , България, София
Заглавие: Проект “Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на ефективни стажове” , от 2007 до 2009
Описание: Европейски социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси