Публикации на х. преп. д-р Пенка Горанова

Тип: Монография (1)
Заглавие на публикацията: Потребителите и съвременната бизнес среда
Издание: Библиотека Стопански свят, 2003, бр.61, с.1-196
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1310-2737
Страници: 196

Тип: Студия (16)
Заглавие на публикацията: Измерване на потребителската удовлетвореност от омниканално преживяване
Съавтори: Атанаска Решеткова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.27, с.39-64
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2019
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски)
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.167-197
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Приложение на маркетинга на дестинацията в контекста на устойчивото интегрирано градско развитие (на примера на гр. Плевен)
Съавтори: Стелиана Василева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, с.121-148
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Емпирично изследване на синергичния ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации
Съавтори: Стелиана Василева
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.119, с.93-134
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0861-8054
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион
Съавтори: Ева Цветанова, Евгени Тодоров, Живка Тананеева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.267-296
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж
Съавтори: Живка Тананеева, Евгени Тодоров, Стелиана Василева, Димитър Димитров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.385-415
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България
Съавтори: Ева Цветанова, Евгени Тодоров, Живка Тананеева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.294-325
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи on-line
Съавтори: Живка Тананеева, ГЕОРГИ ТОДОРОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.243-271
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010
Съавтори: Стефан Стефанов, Надежда Цветкова, Румяна Михайлова, Живка Тананеева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.418-448
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Маркетингово проучване на пазара на органични продукти
Съавтори: Стефан Стефанов, Живка Тананеева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.170-212
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Разработване на маркетингова стратегиая за аграрен подсектор
Съавтори: Тотка Кънева, Надежда Веселинова, Живка Тананеева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.86-132
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 46

Заглавие на публикацията: Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива
Съавтори: Петър Банчев, Надежда Веселинова, Живка Тананеева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.265-304
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)
Съавтори: Живка Тананеева, Петър Банчев, ВЕНКА ДИНКОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.8, с.47-80
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред децентрализираното трансгранично сътрудничество (По примера на сътрудничеството между България и Румъния)
Съавтори: Маргарита Богданова, Станка Тонкова, Ева Цветанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.2, с.225-262
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2004
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Разработване на интегрирани маркетингови комуникации
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2003
ISBN:
Страници: 81

Заглавие на публикацията: Интернет реклама и традиционният маркетинг
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2002, бр.ХСІХ, с.333-405
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0861-8054
Страници: 73

Тип: Статия (36)
Заглавие на публикацията: The Advertising and Firms: the Global Strategic Orientation (Рекламата и фирмите: глобалната стратегическа ориентация)
Издателство: Valahia University Press, Targoviste, Romania, 2019
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ ПРИ ОМНИКАНАЛНО ПАЗАРУВАНЕ
Издание: Известия. Списание на Съюза на учените - Варна. Серия "Икономически науки"., 2018, бр.7, с.196-202
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2018
ISSN: 1314-7390
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България
Съавтори: Стелиана Василева
Издание: Социално-икономически анализи, 2017, бр.1, с.80-92
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017
ISSN: 1313-6909
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Електронните магазини и процеса на продажба
Издание: Известия. Списание на Съюза на учените - Варна. Серия "Икономически науки"., 2017, бр.1, с.72-75
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2017
ISSN: 1314-7390
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Анализ на методите за оценяване стойността на марката
Издание: Бизнес управление, 2015, бр.2, с.5-34
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0861-6604
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Мерки за популяризиране на перспективните форми на туризъм
Съавтори: Живка Тананеева
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2015, бр.4, с.65-71
Издателство: Лесотехнически университет, 2015
ISSN: 1311-4506
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Теорията за разпространение на иновациите и вирусният маркетинг
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2014, бр.1, с.51-56
Издателство: Лесотехнически университет, 2014
ISSN: 1311-4506
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Влияние и роля на рекламата върху известността на търговските марки
Съавтори: Йордан Иванов
Издателство: Екс-прес, 2013
ISBN: 978-954-9370-91-1
Страници: 13

Заглавие на публикацията: ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2013, бр.1, с.38-43
Издателство: Лесотехнически университет, 2013
ISSN: 1311-4506
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управление на връзките с клиенти - стратегия за утвърждаване на фирмено конкурентно предимство
Издание: Бизнес управление, 2013, бр.4, с.59-77
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0861-6604
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Изследване отношението реклама - маркова известност
Издание: Бизнес управление, 2012, бр.4, с.77-94
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0861-6604
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 година
Съавтори: Живка Тананеева, Надежда Цветкова, Румяна Михайлова, Стефан Стефанов
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.4, с.115-133
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Интернет и уеб рекламирането нов етап в развитието на рекламния свят
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2012, бр.6, с.141-146
Издателство: Лесотехнически университет, 2012
ISSN: 1311-4506
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в България
Съавтори: Живка Тананеева, Стефан Стефанов
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен ноември, с.49-64
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Влиянието на музиката и персонажите в телевизионните реклами върху потребителите
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.1, с.36-50
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Trademark Protection in the European Union (Защита на търговските марки в ЕС)
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2010
ISBN:
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Защита на търговската марка в ЕС
Издание: Народностопански архив, 2010, бр.1, с.20-35
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0323-9004
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Маркетингови стратегии при производството и предлагането на яйца
Съавтори: Живка Тананеева, Надежда Веселинова, Тотка Кънева
Издание: Диалог, 2010, бр.тематичен юни, с.148-162
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Тенденции на рекламата в глобален аспект и мястото й на на медийния пазар
Издание: Бизнес управление, 2010, бр.4, с.24-38
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0861-6604
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Електронният маркетинг и ролята му в съвременния бизнес
Издание: Икономика, 2009, бр.1, с.52-56
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2009
ISSN: 1314-376X
Страници: 5

Заглавие на публикацията: К вопросу а соотношение "мотивация труда - удовлетворенность персонала" (Отностно релацията - мотивация на труда - удовлетвореност на персонала)
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2009, бр.3, с.153-158
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2009
ISSN: 1817-3772
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Оценка на трудовото представяне в управлението на човешките ресурси
Издание: Икономика 21, 2009, бр.4, с.91-97
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1314-3123
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива
Съавтори: Живка Тананеева, Петър Банчев, Надежда Веселинова
Издание: Диалог, 2009, бр.5, с.93-107
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Технология за разработване на рекламното послание на фирмата
Издание: Бизнес управление, 2009, бр.2, с.26-43
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 0861-6604
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Релацията - рекламна политика и търговска марка в бизнесорганизацията
Издание: Бизнес управление, 2008, бр.1, с.14-27
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0861-6604
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Същност, роля и основни цели на трудовото представяне
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2008, бр.21, с.51-57
Издателство: Лесотехнически университет, 2008
ISSN: 1311-4506
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Управление на взаимоотношенията с клиенти - стратегии и приложение
Съавтори: Живка Тананеева, Петър Банчев, ВЕНКА ДИНКОВА
Издание: Диалог, 2008, бр.2, с.56-71
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Проектиране и управление на услугите за клиентите
Издание: Бизнес посоки, 2006, бр.3, с.9-14
Издателство: Бургаски свободен унив., 2006
ISSN: 1312-6016
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Търговската марка в дигиталното пазарно стопанство
Издание: Икономика, 2006, бр.3, с.67-72
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2006
ISSN: 1314-376X
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Фирмени аспекти на рекламната политика.
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Актив, 2005, бр.4, с.44-48
Издателство: Доби прес ЕООД, 2005
ISSN: 1314-3484
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Рекламни цели на фирмата и критерии за тяхното оценяване
Издателство: Висша бизнес школа - Свищов, 2004
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Потребителската удовлетвореност,подходи и аспекти за нейното проучване
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2002
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Продуктовата иновация и управление на дифузията
Издание: Народностопански архив, 2002, бр.1, с.35-42
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Съвременни средства и методи за маркетингови проучвания на потребителите(възможности и насоки за приложение)
Издание: Народностопански архив, 2002, бр.3, с.29-38
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Модел за стимулиране на продажбите във фирмата
Издателство: Висша бизнес школа - Свищов, 2001
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Автосалон 2001 добър пример за маркетингова комуникация
Издание: Икономика, 2001, бр.7-8, с.52-54
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2001
ISSN: 1314-376X
Страници: 3

Тип: Доклад (91)
Заглавие на публикацията: Рекламни агенции в комуникационня процес
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2067-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в агробизнеса
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2021
ISBN: 978-954-21-1088-0
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Стратегически действия при провеждане на рекламна политика
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2020
ISBN: 978-954-21-1037-8
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Релацията маркетингови комуникации и интегрирани маркетингови комуникации
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Потребителската удовлетвореност при онлайн пазаруване
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Концепция за управление на хотелски комплекс
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Рекламна кампания на фирма "Житара" ООД
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1762-3
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Рекламата и връзките с обществеността в туристическия бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Внедряване на системата за управление на взаймоотношенията с клиенти в компания "Никас България" ЕАД
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0982-2
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Виненият туризъм като алтернативна форма на развитие
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0986-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Consumer decisions in real stores
Издателство: University of Nis, 2018
ISBN: 978-86-6139-170-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Промоционални стратегии и ефекти на въздействие
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Стратегически решения за разработване на мърчандайзинг микс
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1375-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Винен туризъм: развитие и перспективи (на примера на България)
Съавтори: Стелиана Василева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2017
ISBN: 978-954-21-0944-0
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Маркетингов анализ на продуктовия портфейл на фирма
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Ролята на магазините в търговската мрежа
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1251-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Изграждане на бранд чрез дименсиите на ценността на бранда
Съавтори: Стелиана Василева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2017
ISBN: 978-954-21-0931-0
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Обзор на някои модели за оценка на бранда
Съавтори: Стелиана Василева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2017
ISBN: 978-954-21-0927-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Вертикалните маркетингови системи и тенденции в развитието им
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1151-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Integrated Marketing Communications at Different Stages of the Product Life Cycle in the Context of Brand Management.
Съавтори: Стелиана Василева
Издателство: University of Nis, 2016
ISBN: 978-86-6139-129-3
Страници: 9

Заглавие на публикацията: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ВИРУСНИ МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1188-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Туризмът в контекста на културно-историческото наследство в община Плевен
Издателство: Бургаски свободен унив., 2016
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Brand imagein national and global aspect (Национални и глобални аспекти на бранда)
Съавтори: Стелиана Василева
Издателство: Faculty of economics Nis, 2016
ISBN: 978-86-6139-115-6
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Социалните медии и политическият маркетинг
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Приложение на квотите в продажбения процес
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Предпоставки при прилагането на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите
Издателство: Бургаски свободен унив., 2015
ISBN: 978-619-7126-10-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Периферните райони през призмата на Концепцията за "зелена икономика"
Издателство: Геа принт, 2015
ISBN: 978-619-184-016-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Ролята на регионалният бранд за интелигентен и устойчив растеж
Съавтори: Стелиана Василева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2015
ISBN: 978-954-21-0834-4
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Градското развитие през призмата на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и Националната концепция за пространствено развитие ( НКПР 2013-2025)
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1075-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Celebrities’ image as a means to impose regional brands (Имиджът на известни личности като средство за налагане на регионални марки)
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2015
ISBN: 978-86-6139-096-8
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Определяне на релевантните парични потоци в инвестиционен проект
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014
ISBN: 978-954-9689-84-6
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Пъблик рилейшънс и общественото мнение
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1006-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Връзките с обществеността като инструмент на комуникационният микс в туристическия сектор
Издателство: МВБУ, 2014
ISBN: 978-954-9432-64-0
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Регионалните брандове като обект на маркетинговия мениджмънт
Издателство: Бургаски свободен унив., 2014
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Зелената икономика - предпоставки и фактори за развитие
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: Бургаски свободен унив., 2013
ISBN: 978-954-9370-97-3
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Уеб-мрежата като търговска среда
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0667-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Конкуренцията и външните фактори за развитието на фирмата
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2013
ISBN: 978-954-9432-61-9
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Обучение в публичната администрация
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0861-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Интегрираните маркетингови комуникации - стратегически подход в бизнеса
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Рискови фактори и инвестиционни проекти
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Strategies in the brewing industry in Bulgarian market (Стратегии в пивоварната промишленост на Българския пазар)
Издателство: Faculty of economics Nis, 2012
ISBN: 978-86-6139-061-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми в туристическата индустрия и насоки за преодоляване
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2012
ISBN: 978-954-9432-57-2
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Advertising in the automotive industry (Рекламата в автомобилната промишленост)
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2012
ISBN: 978-86-6139-048-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Коучингът - ефективен метод в процеса за вземане на решения
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0760-0
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Продуктовите стратегии и ролята им в маркетинговата дейност
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0603-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Разработване на промоционална стратегия за навлизане на пазара
Издателство: Екс-прес, 2012
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: The training and on-line advertisting (Обучението и on- line рекламата)
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Модели за управление на междуфирмените взаимоотношения
Издателство: Международна научна конференция "Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето", 2012
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Глобални комуникации- стратегически варианти
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Основни тенденции на развитие и бъдещи предизвикателства пред интерактивния маркетинг
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Устойчивото развитие и финансовото оценяване на стойността на марката
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2011
ISBN: 978-954-9432-42-8
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Internet marketing policy and strategy of Google (Политиката на Интернет маркетинга и стратегията на Google)
Издателство: Faculty of economics Nis, 2011
ISBN: 978-86-6139-040-1
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Regional clusters – form o successful international business (Регионалните клъстери - форма за успешен международен бизнес)
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2011
ISBN: 978-86-6139-026-5
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Реклама и търговска марка
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Корпоративните комуникации в пазарната икиномика
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0484-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: The role of E- marketing in the contemporary business (“Ролята на е-маркетинг в съвременния бизнес”, )
Издателство: Faculty of economics Nis, 2010
ISBN: 978-86-85099-61-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Branding polycy in the world economy, (Марковата политика и световната икономика)
Издателство: Komino Trade Kraljevo, 2010
ISBN: 978-86-6139-019-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Особености на пазара на продукт"пчелен мед"
Издателство: Геа принт, 2010
ISBN: 978-954-9430-59-2
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Зелената икономикап и ролята на социалните проекти
Съавтори: Диана Димова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Икономическият цикъл в съвременните условия
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0489-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Изследователският процес и парадигмите в маркетинга
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Customer relation management under crisis circumstances (Управлението на връзките с клиентите при кризисни обстоятелства)
Издателство: Faculty of economics Nis, 2009
ISBN: 978-86-85099-98-4
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Мерки за професионално ориентиране и мотивационно обучение
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2009
ISBN: 978-954-9432-37-4
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Управление на отношенията с клиенти и системи за управление на ресурси(ERP)
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2009
ISBN: 978-954-21-0409-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Релацията - директен маркетинг и реклама
Издателство: Бургаски свободен унив., 2009
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Практико-приложни аспекти на електронната търговия
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2008
ISBN: 978-954-21-0370-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Price policy of the companies in conditions of common market of the EU (Ценовата политика на фирмите в условията на общ пазар на ЕС)
Съавтори: Надежда Веселинова, НИКОЛАЙ Милев
Издателство: Faculty of economics Nis, 2008
ISBN: 978-86-85099-80-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Ценовата война като маркетингова стратегия за конкурентна борба
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0399-2
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Макро- и микроикономическа среда за развитието на електронната търговия в България
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2008
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Потребителското поведение и пазарът на климатични системи
Съавтори: Стефан Стефанов
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0372-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Регионална политика и проекти за развитието на провинциалните и периферни райони
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2007
ISBN: 978-954-21-0346-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Маркетингови проучвания на търговските марки в пивоварната промишленост в България
Съавтори: Живка Тананеева
Издателство: Бургаски свободен унив., 2007
ISBN: 978-954-9370-51-5
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Проблеми на трансграничното сътрудничество между България и Румъния
Съавтори: Стефан Стефанов
Издателство: ДонНУ, 2006
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Central-European Free Trade Agreement - Trade Effects on the Participating countries (Централно-европейско споразумение за свободна търговия - търговски ефекти върху участващите страни)
Съавтори: Стефан Стефанов
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2006
ISBN: 86-85099-30-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Agrarian sector in the Process of Globalization (Аграрния сектор в процеса на глобализация)
Съавтори: Стефан Стефанов
Издание: Ekonomske teme, 2006, бр.1-2, с.577-583
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2006
ISSN: 0353-8648
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Ролята на директните методи при прогнозиране на продажбите
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0301-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Съвременни аспекти на рекламната политика на фирмата
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: УИ Стопанство, 2005
ISBN: 954-494-651-9
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Междукултурен аналз в глобалната икономика
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2005
ISBN: 954-21-0227-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Оценка на потребителската удовлетвореност при покупката на стоки и услуги
Съавтори: Стефан Стефанов
Издателство: Бургаски свободен унив., 2005
ISBN: 954-9370-26-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Еврорегионите и трансграничното сътрудничество между българските и румънските местни власти
Издателство: Бургаски свободен унив., 2004
ISBN: 954-9370-13-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Foreign Investments and Risk - Status, Problems and Interaction with Bulgarian Business Cycle (Чуждестранни инвестиции и риск - състояние, проблеми и взаимодествие с българския бизнес-цикъл)
Съавтори: Любомир Иванов
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0157-X
Страници: 12

Заглавие на публикацията: FOREIGN INVESTMENT - A FAKTOR FOR PROSPERITY OF BULGARIAN COMPANIES (Чуждестранните инвестиции - фактор за просперитет на фирмите в България)
Издателство: ДонНУ, 2003
ISBN: 966-639-012-4
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Ролята на интернет-рекламата в малкия бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0136-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Външна детерминираност на потребителското поведение
Издателство: ИРИТА, 2003
ISBN: 954-90611-2-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Технологии на стратегията "Управление на отношенията с клиентите"
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2003
ISBN: 954-21-0174-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Ролята на търговската марка и удовлетвореността на потребителите (регионални аспекти)
Съавтори: Любомир Иванов
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0113-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Маркетингови стратегии и on - line медиите
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0078-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Структурните фондове при регулиране на трудовите пазари
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0031-X
Страници: 5

Тип: Учебник (18)
Заглавие на публикацията: Дигитален маркетинг
Съавтори: Радослав Йорданов, Костадин Башев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2090-6
Страници: 179

Заглавие на публикацията: :Маркетингови комуникации в туризма
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2009-8
Страници: 149

Заглавие на публикацията: Маркетингови комуникации
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2007-4
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN:
Страници: 204

Заглавие на публикацията: Интернет маркетинг
Съавтори: Радослав Йорданов, Костадин Башев
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 177

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 216

Заглавие на публикацията: Теория на потребителското поведение
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0911-6
Страници: 282

Заглавие на публикацията: Интернет маркетинг
Съавтори: Радослав Йорданов, Костадин Башев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 195

Заглавие на публикацията: Рекламна политика
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0672-6
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Интегрирани маркетингови комуникации
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 167

Заглавие на публикацията: Управление на взаимоотношенията с клиенти
Съавтори: Юрий Кузнецов
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0641-2
Страници: 175

Заглавие на публикацията: Интегрален маркетинг
Съавтори: Никола Янков
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 400

Заглавие на публикацията: Интегрален маркетинг
Съавтори: Никола Янков
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 463

Заглавие на публикацията: Теория на потребителското поведение
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0433-3
Страници: 224

Заглавие на публикацията: Модели за макроикономически анализ и прогнозиране
Съавтори: Станка Тонкова
Издателство: Абагар, 2008
ISBN: 954-427-177-5
Страници: 536

Заглавие на публикацията: Реклама и медия планиране
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0556-9
Страници: 191

Заглавие на публикацията: Управление на персонала (национални и интернационални измерения)
Съавтори: Атанас Дамянов, Галина Захариева
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2008
ISBN: 978-9-54427-780-2
Страници: 263

Заглавие на публикацията: Теория на потребителското поведение
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN:
Страници: 180

Тип: Учебно помагало (13)
Заглавие на публикацията: Управление на продажбите (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Маркетингово мислене и решения
Съавтори: Никола Янков, Ваня Григорова, Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0991-8
Страници: 260

Заглавие на публикацията: тренинг по маркетингови умения
Съавтори: Никола Янков, Ваня Григорова, Живка Тананеева
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2011
ISBN:
Страници: 173

Заглавие на публикацията: Маркетинг - казуси, ситуации, тестове, задачи
Съавтори: Никола Янков, Ваня Григорова, Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0451-7
Страници: 152

Заглавие на публикацията: Маркетинг – казуси, ситуации, тестове, задачи
Съавтори: Никола Янков, Надежда Веселинова, Живка Тананеева
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Тренинг по стратегиране, планиране, маркетинг
Съавтори: Никола Янков, Надежда Веселинова, Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0371-8
Страници: 119

Заглавие на публикацията: Тренинг по стратегиране и планиране
Съавтори: Никола Янков, Надежда Веселинова, Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0336-7
Страници: 90

Заглавие на публикацията: Работен комплект по маркетинг
Съавтори: Никола Янков, Надежда Веселинова
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 978-954-23-0281-0
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Работен комплект по маркетинг
Съавтори: Никола Янков, Надежда Веселинова
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0281-9
Страници: 175

Заглавие на публикацията: Работен комплект прогнозиране и планиране
Съавтори: Ваня Григорова, Никола Янков, Теодора Георгиева, Анастасия Марчева, Надежда Веселинова, Радослав Йорданов
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0179-0
Страници: 139

Заглавие на публикацията: Работен комплект по маркетинг
Съавтори: Ваня Григорова, Никола Янков, Анастасия Марчева, Надежда Веселинова
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0149-9
Страници: 142

Заглавие на публикацията: Маркетингово-планов тренинг
Съавтори: Ваня Григорова, Никола Янков, Теодора Георгиева, Неделчо Митев, Анастасия Марчева, Надежда Веселинова, Радослав Йорданов
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0029-8
Страници: 271