х. преп. д-р Пенка Горанова

Образование и квалификация:
Институция: С А "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 05.07.1999
Институция: С А "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър, не е посочено до 1978
Позиции:
Работодател: Стопанска Академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: ръководител учебна практика, от 01.09.2004
Работодател: Стопанска Академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 03.09.2004
Работодател: Стопанска Академия Д.Ценов, България, Свищов
Заемана длъжност: председател на контролния съвет при КНСБ, от 2009
Работодател: Стопанска Академия Д.А.Ценов, България, Свищов
Заемана длъжност: заместник ръководител катедра Маркетинг, от 2007 до 2010
Работодател: Българска Асоциация по Маркетинг, България, София
Заемана длъжност: член на Българската Асоциация по Маркетинг, не е посочено
Работодател: Стопанска Академия Д. Ценов, България, Свищов
Заемана длъжност: член на съюза на учените в България, не е посочено
Работодател: Стопанска Академия Д.Ценов, България, Свищов
Заемана длъжност: зам. председател на КНСБ, не е посочено до 2009
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
английски B1 B1 B1 B1 B1
руски B2 B2 B2 B2 B2
Проекти:
Организация: СА Димитър Ценов , Свищов
Заглавие: Проучване потенциала за осъществяване на зелена икономика и разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България , от 04.2013 до 11.2013
Описание: Основна цел на проучването е да разкрие потенциала за промяна и преориентация на производствения модел в България, към по-устойчива икономика, генерираща нови зелени работни места, и като последица от това постигането на териториално развитие, което да интегрира екологичната, икономическата и социалната стабилност.
Организация: СА “Димитър Ценов“ , Свищов
Заглавие: Маркетингов анализ на пазарен сегмент „подрастващи” пазаруващи online , от 04.2012 до 11.2012
Организация: Стопанска Академия Д.Ценов , България , Свищов
Заглавие: Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 г. , от 04.2011 до 11.2011
Организация: Стопанска Академия Д.Ценов , България , Свищов
Заглавие: Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в България , от 04.2010 до 11.2010
Организация: Стопанска Академия Д.Ценов , България , Свищов
Заглавие: Разработване на маркетингови стратегии за аграрен подсектор , от 04.2009 до 11.2009
Организация: Стопанска Академия Д.Ценов , България , Свищов
Заглавие: Проектиране на маркетингови стратегии за екологично производство и реализация на биогорива , от 03.2008 до 10.2008
Организация: Стопанска Академия Д.Ценов , България , Свищов
Заглавие: Развитие и приложение на стратегииге за управление на взиамоотношенията с клиенти , от 2007 до 2008