Публикации на доц. д-р Петя Емилова

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Информационные технологии внутрифирменного управления
Съавтори: Румен Върбанов, Виолета Краева, A. Ю. Заложнев, Т. В. Воропаева, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов, А. В. Щепкин
Издателство: Б. и., 2010
ISBN: 978-5-91265-038-3
Страници: 451

Заглавие на публикацията: Стратегически информационни системи (съвременни аспекти на проектиране и оценяване).
Издание: Библиотека Стопански свят, 2006, бр.83, с.1-160
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1310-2737
Страници: 160

Тип: Студия (11)
Заглавие на публикацията: Дигитална екосистема на туристическа дестинация
Съавтори: Веселин Попов, Кремена Маринова-Костова, Маргарита Сотиров, Мартин Александров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, бр.31, с.268-300
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2023
ISSN: 1312-3815
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Информационната сигурност на лечебните заведения в България
Съавтори: Веселин Попов, Искрен Таиров, Владислав Василев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, бр.28, с.211-242
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2020
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Облачните изчисления в дейността на големите български предприятия и организации
Съавтори: Кремена Маринова-Костова, Теодора Спасова, Антония Манолова, Яница Димитрова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.9-40
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Клауд базирано електронно обучение за нуждите на българските бизнес организации
Съавтори: Веселин Попов, Теодор Тачев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.65-94
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България
Съавтори: Веселин Попов, Петър Дачев, Искрен Таиров, Цветелин Борисов, Боряна Тодорова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.357-383
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите в дейността на организациите
Съавтори: Наталия Маринова, Виолета Краева, Кремена Маринова-Костова, Теодор Пенев, Веселин Великов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.5-34
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Съавтори: Виолета Краева, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.190-218
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Биогоривата в България – съвременни тенденции и предизвикателства
Съавтори: Виолета Блажева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.11, с.443-472
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Съавтори: Наталия Маринова, Виолета Краева, Ангелин Лалев, СТЕФАН ПЕТРОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.179-227
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 49

Заглавие на публикацията: Технологии, поддържащи виртуално предприятие
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.105, с.381-438
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 0861-8054
Страници: 58

Заглавие на публикацията: Електронният бизнес в дейността на фирмите
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2002, бр.С, с.229-279
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0861-8054
Страници: 51

Тип: Статия (21)
Заглавие на публикацията: Internet of Things and Big Data Analytics for Risk Management in Digital Tourism Ecosystems
Съавтори: Кремена Маринова-Костова, Веселин Попов
Издание: Risks, 2023, бр.11, с.1-15
Издателство: MDPI, 2023
ISSN: 2227-9091
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Digital Ecosystem: Nature, Types and Opportunities for Value Creation
Съавтори: Мариана Петрова, Веселин Попов, Красимир Шишманов, Кремена Маринова-Костова
Издателство: Springer Cham, 2022
ISBN: 978-3-031-14984-9
Страници: 15

Заглавие на публикацията: API Strategy for Enterprise Digital Ecosystem
Съавтори: Красимир Шишманов, Веселин Попов
Издателство: IEEE , 2022
ISBN: 978-1-6654-0682-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Иновативните решения и технологии в туризма като възможност за дигитализация на хотелиерския бизнес
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издание: Диалог, 2021, бр.4, с.16-32
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Инфраструктура на голямо предприятие в България - особености и проблеми
Съавтори:
Издание: Бизнес управление, 2019, бр.1, с.25-46
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISSN: 0861-6604
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Електронното обучение в бизнес организациите - нови концепции, технологии и модели
Издание: Бизнес управление, 2016, бр.3, с.24-49
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0861-6604
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Технологията на облачните изчисления в управлението на бизнес процесите
Издание: Народностопански архив, 2013, бр.3, с.27-43
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0323-9004
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Управлението на бизнес процесите – важен инструмент за интеграция на информационната инфраструктура на организацията
Съавтори: Виолета Краева, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Издание: Диалог, 2013, бр.ИЗВЪНРЕДЕН ТЕМАТИЧЕН БРОЙ II, с.42-50
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – състояние и възможности за финансовия сектор в България
Съавтори: Виолета Краева, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен бр. 1, с.29-43
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Съавтори: Виолета Краева, Наталия Маринова, Ангелин Лалев
Издание: Диалог, 2010, бр.юни, с.1-25
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Обучението по информатика във висшите училища - нови предизвикателства и решения.
Съавтори: Румен Върбанов
Издание: Народностопански архив, 2008, бр.2, с.102-106
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0323-9004
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Съвременни информационни технологии, поддържащи виртуалното предприятие
Издание: Информационни технологии, 2008, бр.4, с.26-30
Издателство: НЦ БИС, 2008
ISSN: 1311-283X
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Современные организационные формы, поддерживаемые информационными технологиями
Издание: Вестник Финансовой академии, 2007, бр.1, с.81-90
Издателство: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007
ISSN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Potentialities of the modern corporative information system for increasing company’s competitiveness (Възможности на съвременната корпоративна информационна система за повишаване на конкурентоспособността на фирмата )
Издание: Drept, economie si informatica, 2006, бр.1(9), с.106-109
Издателство: ASEM, 2006
ISSN: 1810-8725
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Оценяване на ефективността на информационните технологии и системи
Издание: Бизнес управление, 2006, бр.2, с.85-98
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 0861-6604
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Оценяване на инвестициите в информационните системи
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2006, бр.4, с.34-39
Издателство: БИП 1993, 2006
ISSN: 1311-7947
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проектиране на логистичната информационна система в условията на съвременната бизнес среда
Издание: Икономика, 2006, бр.2, с.90-93
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2006
ISSN: 1314-376X
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Проектиране на логистичната информационна система в условията на съвременната бизнес среда
Издание: Икономика, 2006, бр.2, с.90-93
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2006
ISSN: 1314-376X
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Концепция за развитие на електронен бизнес във фирмите
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2002, бр.1, с.49-52
Издателство: БИП 1993, 2002
ISSN: 1311-7947
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Условия за развитие на електронен бизнес в България
Издание: Бизнес управление, 2002, бр.1, с.91-103
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Анализ и управление на риска при внедряване на електронен бизнес в дейността на фирмите
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.4, с.41-44
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 4

Тип: Доклад (36)
Заглавие на публикацията: The Role of Digital Platforms and Big Data Analytics as a Base for Digital Service Innovation
Съавтори: Веселин Попов, Кремена Маринова-Костова, Мариана Петрова
Издателство: IEEE , 2023
ISBN: 979-8-3503-3691-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Internet of Things as a Key Technology for Developing Smart Tourism Destinations
Съавтори: Мариана Петрова, Веселин Попов, Кремена Маринова-Костова
Издателство: IEEE , 2023
ISBN: 979-8-3503-9891-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Potential of the digital ecosystem for the sustainable development of the tourist destination
Съавтори: Мариана Петрова, Веселин Попов, Кремена Маринова-Костова, Olena Sushchenko
Издателство: IOP Publishing Ltd, 2023
ISBN: 1755-1315
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Potential of Big Data Analytics for Managing Value Creation
Съавтори: Мариана Петрова, Веселин Попов, Красимир Шишманов, Кремена Маринова-Костова
Издателство: IEEE , 2022
ISBN: 978-1-6654-9149-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: BUSINESS MODELS AND TRENDS SHAPING DIGITAL TRANSFORMATION
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 7

Заглавие на публикацията: THE DIGITAL ECOSYSTEM – TECHNOLOGIES AND BUSINESS MODELS
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Big Data Analytics in Support of Information Security
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: Acad. de Studii Econ. din Moldova, 2021
ISBN: 978-9975-155-01-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Big data and information security (Информационна сигурност на Big data)
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: University publishing house "Science and economics", 2019
ISBN: 978-954-21-1004-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Challenges of mobile learning (Предизвикателства на мобилното обучение)
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: Publishing house “Science and economics”, 2017
ISBN: 978-954-21-0930-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Стратегия за електронно обучение за организациите от малкия и среден бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Икономически аспекти на облачните услуги
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1188-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: APPLICATION OF SOCIAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS IN BUSINESS
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: UNWE, 2015
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Мобилното обучение - същност и предизвикателства
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Възможности, рискове и перспективи за развитие на мобилната търговия
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
ISBN: 978-954-21-0780-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Mobile Financial Services - Important Prerequisite for the Mobile Business (Mobile Financial Services - Important Prerequisite for the Mobile Business)
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: UNWE, 2014
ISBN: 978-954-644-586-5
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Problems of Researching the Phenomenon of "e-Commerce"
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: UNWE, 2014
ISBN: 978-954-644-586-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Предпосылки, состояние и проблемы развития электронной коммерции в Болгарии (Предпоставки, състояние и проблеми в развитието на електронната търговия в България)
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: 1С-Паблишинг, 2013
ISBN: 978-5-9677-2060-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Приложение на социалните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0630-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Web 2.0 and Business process management
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: UNWE, 2013
ISBN: 978-954-92247-4-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Информационните технологии в дейността на съвременния работник или работещият със знание
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приложение на методологията "Шест сигма" за усъвършенстване на бизнес процесите, ориентирани към клиентите.
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Стратегия за изграждане на електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Използване на концепцията "Шест сигма" в CRM системите
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Приложение на WEB 2.0 в туризма
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Виртуалното предприятие и технологията на Web услугите
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0446-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Използване на Web услугите в технологичното решение за реализиране на виртуални организационни структури
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Интернет технологиите в агробизнеса
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0438-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Предизвикателствата на съвременната динамична бизнес среда към информационната система (приспособяващи се информационни системи).
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0401-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM ORGANIZATION REDESIGN
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2006
ISBN: 86-85099-30-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Системни стандарти от ново поколение
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0295-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Предизвикателствата на съвременната динамична бизнес среда към логистичната информационна система (Приспособяващи се информационни системи)
Издателство: ИБИС, 2005
ISBN: 954-9321-07-X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Ефективно управление на фирмата с помощта на интегрирани приложения
Издателство: Scientific and Technical Unions - Varna, 2003
ISBN: 954-90919-5-3
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Приложения за електронен бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0113-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Електронният бизнес и новите възможности за малките и средните предприятия
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2002
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Електронният бизнес - същност и възможности
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0078-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Стратегии и методи за развитие на електронен бизнес в българските организации
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2001
ISBN: 954-90919-2-9
Страници: 6

Тип: Учебник (37)
Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2024
ISBN: 978-954-23-2444-7
Страници: 230

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2310-5
Страници: 280

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните системи
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2206-1
Страници: 244

Заглавие на публикацията: Електронно управление
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2311-2
Страници: 178

Заглавие на публикацията: Информационна инфраструктура
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2309-9
Страници: 246

Заглавие на публикацията: Основи на електронния бизнес
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2207-8
Страници: 206

Заглавие на публикацията: Облачни изчисления
Съавтори: Веселин Попов, Ангелин Лалев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2285-6
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Electronic business in tourism
Съавтори: Виолета Краева, Кремена Маринова-Костова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2002-9
Страници: 171

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2000-5
Страници: 238

Заглавие на публикацията: Информационни системи в бизнес организацията
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2003-6
Страници: 210

Заглавие на публикацията: Туристически информационни системи
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2001-2
Страници: 205

Заглавие на публикацията: Информационни системи в бизнес организацията
Съавтори: Кремена Маринова-Костова, Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISBN: 978-954-23-1855-2
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Основи на електронния бизнес
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN:
Страници: 306

Заглавие на публикацията: Системен анализ и проектиране
Съавтори: Йордан Николаев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN:
Страници: 154

Заглавие на публикацията: Уеб дизайн
Съавтори: Емил Цанов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN:
Страници: 137

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Виолета Краева, Красимир Шишманов, Веселин Попов, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISBN: 978-954-23-1751-7
Страници: 306

Заглавие на публикацията: Информационна инфраструктура
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2018
ISBN: 978-954-23-1739-5
Страници: 238

Заглавие на публикацията: Информационно осигуряване на научните изследвания
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1594-0
Страници: 98

Заглавие на публикацията: Защита на дигиталните транзакции
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1524-7
Страници: 138

Заглавие на публикацията: Икономически и стратегически аспекти на информационните технологии в бизнеса
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 166

Заглавие на публикацията: Магистърски семинар
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 76

Заглавие на публикацията: Магистърски семинар
Съавтори: Красимир Шишманов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 76

Заглавие на публикацията: Облачни изчисления
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Информационни системи в бизнес организациите
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1259-8
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 152

Заглавие на публикацията: Business informatics (Бизнес информатика)
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1023-5
Страници: 361

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Веселин Попов, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0110-2
Страници: 512

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2013
ISBN:
Страници: 135

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Агоп Саркисян, Павлина Цветанова, Веселин Попов, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-752-2
Страници: 500

Заглавие на публикацията: Системен анализ и проектиране
Съавтори: Йордан Николаев
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-696-9
Страници: 383

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните технологии и системи
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Любен Краев, Йордан Николаев, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Богомил Трайков
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-107-0
Страници: 523

Заглавие на публикацията: Електронен бизнес
Съавтори: Любен Краев, Виолета Краева
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-002-8
Страници: 371

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0405-0
Страници: 486

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните технологии и системи
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Информационни технологии
Съавтори: Мойно Мойнов
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 978-954-23-0272-8
Страници: 310

Заглавие на публикацията: Информатика
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0259-2
Страници: 300

Тип: Учебно помагало (12)
Заглавие на публикацията: Управление на бизнес процесите
Съавтори: Наталия Маринова, Асен Божиков
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2145-3
Страници: 223

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Виолета Краева, Красимир Шишманов, Веселин Попов, Наталия Маринова, Мария Ташкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1759-3
Страници: 304

Заглавие на публикацията: Информационни технологии за електронно дистанционно обучение
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1885-9
Страници: 60

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи (методическо пособие)
Съавтори: Виолета Краева, Кремена Маринова-Костова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 121

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Виолета Краева, Кремена Маринова-Костова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 53

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните технологии и системи. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Информационни технологии: учебно пособие
Съавтори: Наталия Маринова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0482-1
Страници: 235

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните технологии и системи. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Електронен бизнес. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Съавтори: Любен Краев, Виолета Краева
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Информатика
Съавтори: Веселин Попов, Емил Цанов, Юрий Кузнецов, Наталия Маринова
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 978-954-23-0324-4
Страници: 278

Заглавие на публикацията: Информационни технологии в индустриалното предприятие
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 978-954-23-0269-8
Страници: 144