доц. д-р Петя Емилова

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска акадмия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор, не е посочено до 18.12.2002
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, България, Свищов
Образователна степен: Обучение по Английски език В2, от 15.09.2014 до 15.12.2014
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, България, Свищов
Образователна степен: Управление на проекти, от 03.2014 до 12.2014
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: , от 1985 до 1990
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: преподавател, от 08.06.1993
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски B2 B2 B2 B2 B2
Руски B2 B2 B1 B1 B1
Проекти:
Организация: стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект № 13-2013: Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България , от 21.03.2013 до 15.11.2013
Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: Проект № 5-2012: “Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите (BPM) в българската практика” , от 04.2012 до 11.2012
Организация: Стопанка академия "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект № 4-2011: "Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите" , от 04.2011 до 11.2011
Организация: Стопнаска академия "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект No 2/2009: "Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия" , от 04.2009 до 11.2009
Организация: Стопанска академия "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект No 10/2009: "Биогоривата в България" , от 04.2009 до 11.2009
Организация:
Заглавие: BG051PO001-3.1.08 – 0015 „Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" – Свищов“ , не е посочено
Описание: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Схема: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"
Организация:
Заглавие: Trans-border regional information system, Project BG 0007.04.01.039 , от 11.2002 до 09.2003