Публикации на доц. д-р Пенко Димитров

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: "Правен режим на корпоративното облагане в Република България. Корпоративен данък и данък върху разходите"
Издателство: Нова звезда, 2012
ISBN:
Страници: 184

Заглавие на публикацията: "Правен режим на корпоративното облагане в Република България. Корпоративен данък и данък върху разходите"
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0750-1
Страници: 219

Тип: Студия (10)
Заглавие на публикацията: МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА
Съавтори: Силвия Костова, Любомир Терзиев, Ивана Димова, Юлиян Господинов, Крум Крумов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.39-69
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: ПРАВНИ И МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОДИТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Съавтори: Силвия Костова, Крум Крумов, Любомир Терзиев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, с.178-208
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Правни и организационни аспекти на облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност
Съавтори: Пепа Стойкова, Силвия Костова, Елена Александрова, Вилияна Донкова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.297-326
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Правен режим на производство по установяване на данъчни задължения в Република България
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.117, с.159-193
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-8054
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Правни, отчетни и контролни аспекти на обществените поръчки в публичния сектор
Съавтори: Крум Крумов, Диана Крумова, Ирина Ефтимова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.207-236
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Механизми за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми
Съавтори: Крум Крумов, Силвия Костова, Диана Крумова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.19, с.296-326
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България
Съавтори: Крум Крумов, Силвия Костова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.467-496
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци
Съавтори: Георги Баташки, Иван Андреев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.46-74
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Субекти на данъчните правни отношения
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.CXIV, с.77-129
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-8054
Страници: 53

Заглавие на публикацията: Финаинансови правни отношения при самофинансирането на капиталните вложения в самоуправляващите се стопански организации
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 1989, бр.82, с.183-206
Издателство: АИ Ценов, 1989
ISSN: 0861-8054
Страници: 24

Тип: Статия (20)
Заглавие на публикацията: LEGAL REGIME OF THE TAX BREAKS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA (ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ В Р БЪЛГАРИЯ)
Издателство: ИП Корниенко А.А., 2016
ISBN: 978-5-9908073-8-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Tax relief for agricultural producers in the context of corporations tax levy in the Republic of Bulgaria (Данъчни облекчения за земеделски производители при облагането с корпоративни данъци в Р България )
Издателство: Edizioni Magi, 2016
ISBN: 978-617-7214-17-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Set-off as a Means for Extinguishing Financial (public) Obligations in the Republic of Bulgaria (Прихващането като способ за погасяване на финансови (публични) задължения в Република България )
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2015, бр.4, с.76-81
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2015
ISSN: 1817-3772
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблеми при облагане на неперсонифицираните дружества
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: "Правоприемството в данъчните права и задължения по закона за корпоративното подоходно облагане"
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1006-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Механизми за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми
Съавтори: Крум Крумов, Силвия Костова, Диана Крумова
Издание: Диалог, 2013, бр.II, с.52-61
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 10

Заглавие на публикацията: „Правни аспекти на отклонението от данъчното облагане при корпоративните данъци”
Издание: ИДЕС, 2012, бр.5, с.50-62
Издателство: Институт на дипломираните експерт-счетоводители, 2012
ISSN: 1311-1183
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Организационни, методически и правни аспекти на взаимодействието на контролните институции в публичния сектор на Република България
Съавтори: Крум Крумов, Силвия Костова
Издание: Диалог, 2012, бр.І, с.171-185
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Особени случаи на доброволно представителство в данъчното право
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.2, с.62-76
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Правни и счетоводни аспекти при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци
Съавтори: Георги Баташки, Иван Андреев
Издание: Диалог, 2012, бр.Извънреден тематичен брой І, с.95-109
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Правни аспекти на следприватизационния контрол
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 978-954-23-0303-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Основни моменти в правния режим на данъчния контрол
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0245-2
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Legal regulation of the privatization process in the Republic of Bulgaria (Правен режим на приватизационния процес в Република България)
Издание: Ekonomske teme, 2002, бр.1-2, с.313-321
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2002
ISSN: 0353-8648
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Некоторые аспекты правового устройства налогов на прибыль в Республике Болгарии и направления его гармонизации с правом Европейского союза (Някои аспекти на правната уредба на данъците върху печалбата в Република България и насоките на нейната хармонизация с правото на ЕС)
Издание: Вiсник Тернопiльськоi академii народного господарства, 2001, бр.18, с.163-166
Издателство: Економiчна думка, 2001
ISSN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Банков кредит и правно регулиране
Издание: Народностопански архив, 1989, бр.3, с.281-287
Издателство: АИ Ценов, 1989
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Някои аспекти в правния режим на финансиране на капиталните вложения
Издателство: Печатница при предприятие за геофизични проучвания и геоложко картиране, 1988
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Отраслова принадлежност на правния режим на банковия инвестиционен кредит
Издание: Народностопански архив, 1988, бр.3, с.273-279
Издателство: АИ Ценов, 1988
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Заглавие на публикацията: За характера на договора, сключен между АПК и граждани за отглеждане и угояване на животни в личните стопанства
Издание: Народностопански архив, 1986, бр.1, с.93-100
Издателство: АИ Ценов, 1986
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: За юридическото лице на окръжните банки
Издание: Социалистическо право, 1986, бр.10, с.65-70
Издателство: Министерство на правосъдието, Главна прокуратура на НРБ, Върховен съд на НРБ и Съюз на юристите в България, 1986
ISSN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Правен режим на договорите за откриване на разплащателни и текущи сметки на социалистическите организации в банките
Издание: Правна мисъл, 1985, бр.2, с.89-92
Издателство: Институт за държавата и правото, 1985
ISSN: 1310-7348
Страници: 4

Тип: Доклад (13)
Заглавие на публикацията: Специфични правни аспекти на данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихви
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Правен режим на пренасянето на данъчна загуба като облекчение в подкрепа на бизнеса
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2016
ISBN: 978-954-21-0913-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Данъчни облекчения при облагане с корпоративен данък
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1186-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Данъчни облекчения в подкрепа на земеделските производители
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1183-6
Страници: 10

Заглавие на публикацията: "Данъчно-правни аспекти при обявяване в несъстоятелност и прекратяване с ликвидация"
Издание: Научни трудове. Русенски университет А. Кънчев, 2014, бр.53, с.114-118
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2014
ISSN: 1311-3321
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Борбата с отклонението от прякото данъчно облагане в съдебната практика на Съда на ЕС
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Правни аспекти на борбата с измамите с данъка върху добавената стойност в ЕС
Издание: Научни трудове. Русенски университет А. Кънчев, 2013, бр.52, с.67-71
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2013
ISSN: 1311-3321
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Представителство при облагането с данък върху добавената стойност
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0677-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Правен режим на облагането с корпоративен данък, като фактор за развитие на търговската дейност
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Актуальные вопросы кредитных санкций в свете положения о хозяйственной деятельности (Актуални въпроси на правната уредба на кредитните санкции в стопанската дейност)
Издателство: ВФСИ Д. А. Ценов, 1988
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Някои аспекти в правния режим на източниците на средства за финансиране на капиталните вложения в условията на стопанското самоуправление
Издателство: Печатна база на ВИИ "Карл Маркс" София, 1988
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Самоуправлението на промишлените предприятия и някои правни проблеми на финансирането на капиталните вложения
Издателство: Печатна база на Творческия фонд на Съюза на научните работници в България, 1988
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Финансиране изграждането на малки и средни предприятия. Особености в правния режим
Издателство: ВФСИ Д. А. Ценов, 1987
ISBN:
Страници: 8

Тип: Учебник (7)
Заглавие на публикацията: Данъчно и осигурително право
Съавтори: Христо Дочев
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1606-0
Страници: 260

Заглавие на публикацията: Осигурително право
Съавтори: Христо Дочев, Елена Александрова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1452-3
Страници: 131

Заглавие на публикацията: Основи на правото на Европейския съюз
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0921-5
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Финансово право
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0732-7
Страници: 216

Заглавие на публикацията: Фирмено право
Съавтори: Георги Иванов, Петър Личев, Христо Дочев, Христина Атанасова,
Издателство: Мартилен, 2007
ISBN: 978-954-598-113-5
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Екологично законодателство. Правен режим на опазване на околната среда
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN:
Страници: 51

Заглавие на публикацията: Основи на правото на Народна Република България, Дял II, Гражданско право
Съавтори: Георги Иванов, ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, НИКОЛАЙ МИНЧЕВ
Издателство: АИ Ценов, 1988
ISBN:
Страници: 450

Тип: Учебно помагало (4)
Заглавие на публикацията: Финансово право
Издателство: MTM-5 ЕООД, 2009
ISBN: 954-427-692-0
Страници: 486

Заглавие на публикацията: Финансово право
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-692-0
Страници: 478

Заглавие на публикацията: Финансово право
Издателство: Абагар, 2005
ISBN: 954-427-616-5
Страници: 430

Заглавие на публикацията: Сборник от казуси по право на НРБ
Съавтори: Георги Иванов
Издателство: АИ Ценов, 1987
ISBN:
Страници: 148