Публикации на доц. д-р Николай Нинов

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Дългосрочните социални грижи в Република България - състояние, проблеми и перспективи
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0868-3
Страници: 158

Заглавие на публикацията: Вызовы ресурсному обеспечению здравоохранения в перспективе до 2020 (Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020)
Съавтори: Величко Адамов, Данаил Врачовски, Теодора Димитрова, Николай Нинов
Издателство: Ноулидж, 2011
ISBN: 978-617-579-361-9
Страници: 103

Тип: Студия (2)
Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020
Съавтори: Величко Адамов, Данаил Врачовски, Теодора Димитрова, Николай Нинов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.546-573
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии "Антибедност" в Република България в контекста на европейския социален модел
Съавтори: Силвия Пантелеева, Никола Георгиев, Поля Ангелова, Румяна Чонова-Стойкова, Николай Нинов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.5-42
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Тип: Статия (7)
Заглавие на публикацията: Microinsurance – Potential for Development in Bulgaria
Съавтори: Валентина Нинова, Николай Нинов
Издание: Journal of Innovations and Sustainability, 2018, бр.2, с.23-34
Издателство: Innovations and Sustainability Academy , 2018
ISSN: 2367-8151
Страници: 12

Заглавие на публикацията: The need for insurance during maternity in Bulgaria
Съавтори: Валентина Нинова, Николай Нинов
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2018, бр.4, с.392-405
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2018
ISSN: 2411-183X
Страници: 14

Заглавие на публикацията: "Ефективност на системата за социално подпомагане в България чрез планиране използването на евроресурсите"
Съавтори: Николай Нинов
Издание: Икономика 21, 2015, бр.2, с.81-92
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1314-3123
Страници: 12

Заглавие на публикацията: "Дългосрочната грижа - новият социален риск в Европа"
Съавтори: Николай Нинов
Издание: Народностопански архив, 2013, бр.2, с.74-93
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0323-9004
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии "Антибедност" в Република България в контекста на европейския социален модел
Съавтори: Силвия Пантелеева, Никола Георгиев, Поля Ангелова, Румяна Чонова-Стойкова, Николай Нинов
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен, с.33-48
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Необходимостта от активно противодействие на бедността в България - предпоставка за ревизиране на режима на системата за социално подпомагане
Съавтори: Николай Нинов
Издание: Бизнес управление, 2010, бр.4, с.73-92
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0861-6604
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Предизвикателства при прилагането на социалния стандарт "Гарантиран минимален доход"
Съавтори: Николай Нинов
Издание: Панорама на труда, 2008, бр.7, с.50-61
Издателство: ИК Шанс, 2008
ISSN: 1312-305X
Страници: 12

Тип: Доклад (22)
Заглавие на публикацията: "Горна граница на размера на пенсиите - причини и последствия"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1712-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: "The need for insurance during maternity in Bulgaria"
Съавтори: Николай Нинов, Валентина Нинова
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2018
ISBN: 978-605-82433-3-0
Страници: 12

Заглавие на публикацията: "Семейните помощи за всички български деца - фикция или реалност"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2017
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: "Организационни алтернативи на обезщетението при майчинство"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1382-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: "Проблеми и перспективи за развитие на социалните предприятия в България"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: "Редизайн на концепцията за предоставяне на социални услуги в България - необходимост, предпоставки и очаквания"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2016
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: "Добавките за деца - осигурително плащане или социална помощ"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1193-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: "Потенциал на интегрираните социални услуги"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: Академично издателство на АУ Пловдив, 2016
ISBN: 978-954-517-249-6
Страници: 5

Заглавие на публикацията: „Ролята на човешкия капитал в изграждане на икономика, основана на знанието“
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: Сдружение "Академия за иновации и устойчивост", 2016
ISBN: 978-619-7246-06-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: "Целевите помощи за отопление - основен инструмент в борбата с енергийната бедност в България"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: "Планиране на ефективното използване на евроресурсите за борба с бедността - основна задача на системата за социално подпомагане в България"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1080-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: "Оземляването на социално слабите лица – потенциална възможност за елиминиране на бедността "
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Необходимость новых управленческих решений в программа Гарантированного минимального дохода (Необходимост от нови управленски решения в програмата за Гарантиран минимален доход)
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: Одеський нацiональний економiчний университет, 2014
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: "Електронното обучение - перспектива пред преподаването по социално дело в СА "Д. А. Ценов" - Свищов в ОКС "Бакалавър""
Съавтори: Пламен Йорданов, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Бъдещето на "линията на бедността" в програмите за социално подпомагане
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0677-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Социальная помощь в Республике Болгарии - ключевой элемент программ "антибедность" (Социалното подпомагане в Република България - ключов елемент на програмите "антибедност")
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2010
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Необходимост и предпоставки за включването на социалния риск "дългосрочна грижа" в обхвата на българската осигурителна система
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0499-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Развитие и усъвършенстване на механизмите на социално подпомагане - средство за превенция и преодоляване на бедността в България
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: "Дългосрочната грижа" - ревизия на политиката на държавите-членки на Европейския съюз
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0406-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Европейската интеграция и предизвикателствата пред системата за социално подпомагане в България
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0400-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: "Взаимодействие между социалното осигуряване и социалното подпомагане - реформи, проблеми и очаквания"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-9737-04-7
Страници: 18

Заглавие на публикацията: "Инвестиране на пенсионните фондове и интересите на осигурените лица"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0211-8
Страници: 8

Тип: Учебник (9)
Заглавие на публикацията: "Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1604-6
Страници: 117

Заглавие на публикацията: "Социално подпомагане и социални услуги"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1638-1
Страници: 263

Заглавие на публикацията: "Технологии на зравното осигуряване"
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1605-3
Страници: 115

Заглавие на публикацията: Финансиране на социалните дейности
Съавтори: Пламен Йорданов, Николай Нинов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1384-7
Страници: 151

Заглавие на публикацията: Финансиране на социалните дейности
Съавтори: Здравко Георгиев, Пламен Йорданов, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Социално подпомагане
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0866-9
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Организация и управление на здравеопазването
Съавтори: Кольо Колев, Маргарита Николова, Николай Нинов, Цветелина Ненкова
Издателство: Фабер, 2011
ISBN: 978-954-400-432-3
Страници: 234

Заглавие на публикацията: Икономика на здравеопазването
Съавтори: Данаил Врачовски, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0466-1
Страници: 120

Заглавие на публикацията: Финансиране на социалните дейности
Съавтори: Здравко Георгиев, Пламен Йорданов, Николай Нинов, Мариела Желязкова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 169

Тип: Учебно помагало (13)
Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Пламен Йорданов, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Бюджетни решения в здравеопазването (свитък с учебни материали за самоподготовка)
Съавтори: Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 69

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект (дипломна работа)
Съавтори: Данаил Врачовски, Здравко Георгиев, Пламен Йорданов, Силвия Пантелеева, Таня Илиева, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 75

Заглавие на публикацията: Икономика на здравеопазването (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Данаил Врачовски, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Здравна политика и проекти в здравеопазването (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Мирослав Попов, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 36

Заглавие на публикацията: Здравна политика и проекти в здравеопазването (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Мирослав Попов, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Данаил Врачовски, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Данаил Врачовски, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Икономика на здравеопазването (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Данаил Врачовски, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Организация на здравеопазването (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Кольо Колев, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 56

Заглавие на публикацията: Организация на здравеопазването (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Кольо Колев, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Технологии на здравно осигуряване (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Кольо Колев, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 46

Заглавие на публикацията: Технологии на здравно осигуряване (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Кольо Колев, Николай Нинов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 20