Николай Нинов

доц. д-р Николай Нинов

Заемани към момента длъжности:
Звено АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО
Длъжност Заместник-ректор "Студентска политика и институционални комуникации"
Звено КАТЕДРА "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
Длъжност Доцент