доц. д-р Николай Нинов

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Република България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика, от 01.03.2004 до 15.06.2012
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов - Катедра "Застраховане и социално дело", РБългария, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 13.09.2013
Работодател: СА "Д.А.Ценов" Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 17.06.2011 до 12.09.2013
Работодател: СА "Д.А.Ценов" Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: старши асистент, от 28.04.2010 до 16.06.2011
Работодател: СА "Д.А.Ценов" Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 11.03.2008 до 27.04.2010
Работодател: СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, Република България, Свищов
Заемана длъжност: Заместник Ректор "Студентска политика и институционални комуникации", от 26.02.2016 до 16.10.2019
Работодател: СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, РБългария, Свищов
Заемана длъжност: Водещ функционален експерт в проект на МОН "Студентски практики" при СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, от 01.07.2013 до 31.12.2015
Работодател: СА "Д.А.Ценов" Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител секция "Алумни" при "Образователен и кариерен център", от 01.09.2011 до 13.12.2011
Работодател: СА "Д.А.Ценов" Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Директор, обслужващо звено "Образователен и кариерен център", от 14.12.2011
Работодател: Агенция за социално подпомагане, България, София
Заемана длъжност: Старши експерт, от 03.09.2001 до 01.03.2003
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език A2 B2 A2 A2 A2
Руски език B2 B2 A2 A2 A2
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов , Република България , Свищов
Заглавие: "Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020" , от 14.04.2011 до 15.11.2011
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов , Република България , Свищов
Заглавие: "Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии "антибедност" в РБългария в контекста на Европийския социален модел" , от 2009 до 2010
Описание: Научен приоритет: Новата икономика - проблеми и предизвикателства Тематично направление: Развитие на човешкия фактор в икономиката на знанието
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността , РБългария , Свищов
Заглавие: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики" , от 01.07.2013
Описание: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти от цялата страна. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН.