Публикации на доц. д-р Наталия Маринова

Тип: Монография (1)
Заглавие на публикацията: Приложение на системите за управление на бизнес процесите
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0883-6
Страници: 152

Тип: Студия (7)
Заглавие на публикацията: Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България
Съавтори: Искрен Таиров, Цветелин Борисов, Анатолий Петров, Радостин Георгиев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25/част I, с.95-123
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите в дейността на организациите
Съавтори: Виолета Краева, Петя Емилова, Кремена Маринова-Костова, Теодор Пенев, Веселин Великов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.5-34
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Изследване и анализ на използването на интернет технологии в бизнеса на малките и средни предприятия в България и в Европейския съюз
Съавтори: Румен Върбанов, Веселин Попов, СТЕФАН ПЕТРОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.75-104
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Съавтори: Виолета Краева, Петя Емилова, Кремена Маринова-Костова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.190-218
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Съавтори: Виолета Краева, Петя Емилова, Ангелин Лалев, СТЕФАН ПЕТРОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.179-227
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 49

Заглавие на публикацията: Ефекти от приложението на web-базираните технологии в дейността на българските туроператорски и агентски фирми
Съавтори: Виолета Краева, Таня Горчева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.51-80
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Особености на изграждането на информационни бизнес интелигентни системи
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.5, с.357-388
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Тип: Статия (16)
Заглавие на публикацията: Text Mining of articles in an issue of the journal „Economics and Computer science” dedicated on the DIMBI project (Text Mining на статиите в броя на списание "Икономика и Компютърни науки", посветен на проекта DIMBI)
Съавтори: Юлиан Василев
Издание: Ekonomiczne Problemy Uslug, 2017, бр.1, с.153-159
Издателство: Uniwersytet Szczecinski , 2017
ISSN: 1896-382X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги
Съавтори: Бойчо Бойчев
Издание: Бизнес управление, 2016, бр.3, с.69-86
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0861-6604
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Методология за избор на доставчик на IaaS облачна услуга
Съавтори: Бойчо Бойчев
Издание: Социално-икономически анализи, 2016, бр.1, с.48-57
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016
ISSN: 1313-6909
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Artificial Neural Network Applications in Bond Rating Predictions (Приложение на изкуствените невронни мрежи при прогнозиране рейтинга на ценни книжа)
Издание: Economica, 2015, бр.2 (92), с.88-96
Издателство: ASEM, 2015
ISSN: 1810-9136
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Управлението на бизнес процесите – важен инструмент за интеграция на информационната инфраструктура на организацията
Съавтори: Виолета Краева, Петя Емилова, Кремена Маринова-Костова
Издание: Диалог, 2013, бр.ИЗВЪНРЕДЕН ТЕМАТИЧЕН БРОЙ II, с.42-50
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Преимущества интеграции и управления бизнес-процессами в организациях (Предимства на интеграцията и управлението на бизнес процесите в организациите)
Издателство: ДонНТУ, 2012
ISBN: 978-966-377-142-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – състояние и възможности за финансовия сектор в България
Съавтори: Виолета Краева, Петя Емилова, Кремена Маринова-Костова
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен бр. 1, с.29-43
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Информационното общество в Европейския съюз и България - състояние и тенденции в използването на информационните и комуникационни технологии
Издание: Диалог, 2012, бр.2, с.50-63
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Катедра „Бизнес информатика” – 45 години успешно присъствие в образователната и научно-изследователската дейност
Съавтори: Румен Върбанов, Красимир Шишманов
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.1, с.92-102
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Decision Support Systems Development and Benefits of Business Intelligence Systems Usage (Развитие на системите за подпомагане вземането на решения и предимства от използването на бизнес интелигентни системи )
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2010, бр.4, с.214-218
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2010
ISSN: 1817-3772
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Съавтори: Виолета Краева, Петя Емилова, Ангелин Лалев
Издание: Диалог, 2010, бр.юни, с.1-25
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Използването на информационни и комуникационни технологии в малкия и среден бизнес
Съавтори: Румен Върбанов
Издание: Народностопански архив, 2010, бр.2, с.40-64
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0323-9004
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия
Съавтори: Румен Върбанов
Издание: Икономически алтернативи, 2010, бр.5, с.134-140
Издателство: УНСС, 2010
ISSN: 1312-5281
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Използване на информационни бизнес интелигентни системи у нас
Издание: Бизнес управление, 2006, бр.1, с.78-89
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 0861-6604
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Instrumentele data mining-parte importantă a procesului de descoperire a cunoştinţelor (Средствата за Data Mining - важна част от комплектите за процеса за откриване на знания)
Издание: Economica, 2005, бр.2, с.123-130
Издателство: ASEM, 2005
ISSN: 1810-9136
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Информационната среда се обогатява с аналитични средства
Издание: CIO, 2005, бр.12, с.4-6
Издателство: Ай Си Ти Медиа, 2005
ISSN: 1311-3151
Страници: 3

Тип: Доклад (18)
Заглавие на публикацията: Потенциал на индустриалния Интернет на нещата за подобряване на производствените процеси
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Problems in the Implementation of Mobile Information Technologies in the Hotel Industry in Bulgaria (Проблеми при внедряването на мобилни информационни технологии в хотелиерската индустрия в България)
Съавтори: Цветелин Борисов
Издателство: UNWE, 2020
ISBN: 2367-7635
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Possibilities for Improving Public Sector Services Using the Advantages of the Internet of Things (Възможности за подобряване услугите на публичния сектор чрез използване предимствата на Интернет на нещата)
Издателство: UNWE, 2019
ISBN: 2367-7643
Страници: 6

Заглавие на публикацията: IoT Technologies as a New Kind of Learning Experiences
Издателство: Publishing house “Science and economics”, 2017
ISBN: 978-954-21-0930-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Приложение на концепцията "Интернет на всичко" в публичния сектор
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблемите със сигурността при големите данни
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1188-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Използване на EnterpriseOne в обучението на студентите от специалност „Индустриална бизнес икономика“
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Архитектурни модели на системите за управление на работния поток в организациите
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0630-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Business Process Management Standards - BPMN versus BPML Descriptive Approaches (Стандарти за управление на бизнес процесите - BPMN срещу BPML)
Съавтори: Кремена Маринова-Костова
Издателство: UNWE, 2013
ISBN: 978-954-92247-4-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Съставните уеб-услуги - съвременно архитектурно решение при управление на бизнес процесите
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблеми при използването на системи за управление на взаимоотношенията с клиентите в практиката на българските финансови институции
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Някои аспекти от използването на системи за управление на взаимоотношенията с клиентите в българските финансови институции
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2011
ISBN: 978-954-92247-3-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Интернет технологии в бизнеса: нови възможности и решения за българските малки и средни предприятия
Съавтори: Румен Върбанов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Възможности на приложенията за управление на бизнес процесите за оптимизиране дейността на организациите
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0455-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Към ефективни управленски решения чрез използване на бизнес интелигентни технологии и системи
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0295-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Особености на архитектурата на интелигентните бизнес информационни системи
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0240-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Business Intelligence Systems – a New Step toward Information Support of Management (Бизнес интелигентните системи – нова стъпка в информационното осигуряване на управлението)
Издателство: ASEM, 2004
ISBN: 9975-75-238-1
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Intellectual and Knowledge Based Assets of the Organizations and Contemporary Technologies for their Management (Интелектуални и основани на знанията активи на организациите и съвременни модели и технологии за тяхното управление)
Съавтори: Агоп Саркисян
Издателство: Авангард принт, 2003
ISBN: 954-9641-33-3
Страници: 8

Тип: Учебник (6)
Заглавие на публикацията: Дигитална трансформация на бизнеса
Съавтори: Красимир Шишманов, Мария Ташкова, Ангелин Лалев, Искрен Таиров
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1985-6
Страници: 166

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Виолета Краева, Красимир Шишманов, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISBN: 978-954-23-1751-7
Страници: 306

Заглавие на публикацията: Интеграция на системи и приложения
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1522-3
Страници: 141

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0110-2
Страници: 512

Заглавие на публикацията: Системи с изкуствен интелект
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0988-8
Страници: 263

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Агоп Саркисян, Павлина Цветанова, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-752-2
Страници: 500

Тип: Учебно помагало (7)
Заглавие на публикацията: Управление на бизнес процесите
Съавтори: Петя Емилова, Асен Божиков
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2145-3
Страници: 223

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Виолета Краева, Красимир Шишманов, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1759-3
Страници: 304

Заглавие на публикацията: Бази от данни
Съавтори: Асен Божиков
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1944-3
Страници: 217

Заглавие на публикацията: Онлайн презентиране на научните изследвания
Съавтори: Асен Божиков
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1607-7
Страници: 109

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика - учебно пособие
Съавтори: Мария Ташкова, Юрий Кузнецов, Петър Дачев, Ангелин Лалев, Асен Божиков
Издателство: Фабер, 2011
ISBN: 978-954-400-548-1
Страници: 217

Заглавие на публикацията: Информационни технологии: учебно пособие
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0482-1
Страници: 235

Заглавие на публикацията: Информатика
Съавтори: Веселин Попов, Петя Емилова, Емил Цанов, Юрий Кузнецов
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 978-954-23-0324-4
Страници: 278