доц. д-р Наталия Маринова

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Докторант, от 01.03.2003 до 01.03.2006
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Магистър по информатика, от 2001 до 2002
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Икономист-информатик, от 1997 до 2001
Институция: Техникум по Икономика, България, Шумен
Образователна степен: Средно-специално образование, от 1993 до 1997
Институция: ОУ “Никола Й. Вапцаров”, България, Нови пазар
Образователна степен: Основно образование, от 1985 до 1993
Институция: Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов" по проект № BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот, процедура BG05М2ОР001-2.009 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1, България, Свищов
Образователна степен: Компетенции по обучение на научни ръководители на докторанти, от 28.05.2018
Институция: Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов" по проект № BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот, процедура BG05М2ОР001-2.009 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1, България, Свищов
Образователна степен: Компетенции по управление на проекти, от 09.03.2018
Институция: Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов" по проект № BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот, процедура BG05М2ОР001-2.009 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1, България, Свищов
Образователна степен: Компетенции по трансфер на технологии и закрила и управление на интелектуалната собственост, от 12.11.2018
Институция: Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Компетенции за работа с виртуална учебна среда Moodle, от 12.06.2017
Институция: Cisco Networking Academy, Cisco,
Образователна степен: Internet of Everything course, от 03.08.2016
Институция: Център за професионално обучение към Стопанска Академия "Д. А. Ценов" по проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието”, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", България, Свищов
Образователна степен: Компетенции по методика на академичното преподаване, от 12.02.2014
Институция: Център за професионално обучение към Стопанска Академия "Д. А. Ценов" по проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието”, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", България, Свищов
Образователна степен: Компетенции по управление на международни научно-изследователски проекти, от 22.12.2014
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор, от 19.12.2006
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 15.03.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 02.06.2010 до 14.03.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 29.05.2007 до 01.06.2010
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 12.10.2006 до 28.05.2007
Работодател: СА „Д. А. Ценов“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, България, Свищов
Заемана длъжност: Старши експерт „Учебна документация съвместни програми“, от 04.07.2022 до 30.09.2022
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Обучител по учебни програми за следдипломно и факултативно обучение, от 24.08.2019
Работодател: СА "Д. А. Ценов" по проект № BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот, процедура BG05М2ОР001-2.009 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1, България, Свищов
Заемана длъжност: Експерт, обучение и квалификация/Обучител курс "Online презентиране на научните изследвания", от 02.06.2017 до 31.08.2018
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Лицензиран обучител по ключови компетентности към Агенцията по заетостта, от 15.12.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Лицензиран обучител по лицензирани от НАПОО професии, от 12.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Академичен наставник, от 23.09.2013 до 01.09.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Лицензиран обучител по ключови компетентности към Агенцията по заетостта, от 16.11.2011 до 15.12.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Лицензиран обучител по лицензирани от НАПОО професии, от 16.11.2011 до 12.2016
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език C1 C1 C1 C1 C1
Руски език B2 B2 B1 B1 A1
Проекти:
Организация: ИНИ към СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите (BPM) в българската практика , от 03.2012 до 11.2012
Описание: Основната цел на проекта е да се изследва същността, състоянието и проблемите, свързани със системите за управление на бизнес процесите и да се предложи методика за тяхното успешно внедряване в практиката на българските бизнес организации.
Организация: ИНИ към СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Изследване и анализ на използването на Интернет технологии в бизнеса на малките и средни предприятия в България и Европейския съюз , от 05.2011 до 10.2011
Описание: Целта на проекта е да се установи състоянието и проблемите, свързани с приложението на Интернет технологии в българските малки и средни предприятия, да се разкрият причините за изоставането им от тези в ЕС и да се разработят методически материали и препоръки за по-ефективно използване на съвременни ИКТ в българския малък и среден бизнес
Организация: ИНИ към СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите , от 05.2011 до 10.2011
Описание: Основната цел на проекта е да се изследва текущото състояние на елекронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и да се предложи модел за усъвършенстването и популяризирането им сред българските финонсови институции, с оглед развитие на икономиката, основана на знанието и реализирана чрез съвременни информационни и комуникационни технологии.
Организация: ИНИ към СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия , от 05.2009 до 10.2009
Описание: Интегралната цел на проекта е изследване същността, функциите, проблемите и предизвикателствата към информационната система на туристическата фирма. Реализирано е анкетно проучване на над 100 респондента.
Организация: ИНИ към СА “Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: Ефекти от приложението на web-базираните технологии в дейността на българските туроператори и агенти , от 05.2006 до 10.2006
Описание: Чрез анкетно проучване се изследва състоянието на българската практика в тур-операторската и агентската дейност от гледна точка на нивото, поколението и предназначението на прилаганите web-базирани технологии
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: BG051PO001-1.1.10-0004-C0001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация” , от 08.10.2013
Описание: Провеждане на професионално обучение по част от професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” по дейност 4. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия, финансирано от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013"
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: BG 051РО001-2.1.14 "Аз мога повече" , от 16.11.2011 до 28.03.2012
Описание: Провеждане на обучение по ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност за професията Оператор на компютър, специалност Текстообработване, финансирано от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
Организация: Фонд “Научни изследвания към Министерство на образованието и науката , България , София
Заглавие: Методика за изграждане на разпределена бизнес интелигентна система за малки и средни предприятия , от 12.2008 до 06.2010
Описание: В проекта се анализира състоянието на информационните и комуникационни технологии в българските малки и средни предприятия. Въз основа на анкетно проучване се предлага методика за изграждане на разпределена бизнес интелигентна система на базата на софтуерни продукти с отворен код.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ , не е посочено до 31.12.2014
Описание: Подпомага провеждането на практическото обучение на Практикант (Практиканти) по проект от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.