Публикации на проф. д-р Марияна Божинова

Тип: Монография (4)
Заглавие на публикацията: Измерения на трансформацията в търговията на дребно
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0754-9
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Търговски сделки с обекти на интелектуална собственост (икономически и управленски аспекти)
Издателство: Абагар, 2005
ISBN: 954-427-638-6
Страници: 158

Заглавие на публикацията: Хотелиерският бизнес в България в следприватизационния период
Съавтори: Венцислав Минков, Петя Иванова, Любка Илиева, Цветан Тончев
Издание: Библиотека Стопански свят, 2005, бр.73, с.105-111
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 1310-2737
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Transformacne zmeny interprodnikovych vzanov a sposoby limitacie rizik v oblasti nakupu na trhu vyrobnej sfery
Съавтори: Jaroslav Kita, Ferdinand Dano, M. Grossmanova, M. Hasprova, Pavol Kita
Издателство: EKONOM, 2004
ISBN: 80-225-1943-X
Страници: 128

Тип: Студия (13)
Заглавие на публикацията: Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България
Съавтори: Тихомир Личев, Любомира Тодорова, Павлин Павлов, КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.27, с.7-38
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2019
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Състояние, проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България
Съавтори: Павлин Павлов, Любомира Тодорова, Василиса Вълкова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.104-135
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Състояние и развитие на стоковите борси в България
Издание: Социално-икономически анализи, 2013, бр.5, с.24-48
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013
ISSN: 1313-6909
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Състояние и насоки за подобряване енергийната ефективност на недвижимите имоти в България
Съавтори: КОНСТАНТИН РАДУЛОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.19, с.151-179
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Анализ на развитието на туристическите клъстери
Съавтори: Венета Христова, Петя Иванова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.602-646
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 45

Заглавие на публикацията: Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските поредници в условията на икономическа криза
Съавтори: Венцислав Перков, АДРИАН ЧЕНКОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.668-701
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България
Съавтори: Светослав Илийчовски, Теодора Филипова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.34-85
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги
Съавтори: Симеонка Петрова, Петранка Мидова, Венцислав Перков, Марияна Кътева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.9, с.177-212
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 36

Заглавие на публикацията: Изследване състоянието на хотелиерския бизнес в България в следприватизационния период
Съавтори: Венцислав Минков, Петя Иванова, Любка Илиева, Цветан Тончев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.3, с.173-212
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Организираните стокови пазари в България
Издание: Икономически изследвания, 2005, бр.3, с.151-175
Издателство: Икономически институт на БАН, 2005
ISSN: 0205-3292
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Трансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предприсъединителните фондове на Европейския съюз
Съавтори: Георги Герганов, Таня Горчева, Виолета Блажева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.3, с.41-84
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 44

Заглавие на публикацията: Фактори за развитие на търговското предприемачество в България
Съавтори: Дучка Нацкова, Петранка Мидова, Светослав Илийчовски, Теодора Филипова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.69-120
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Проблеми на активизирането на стоковата борсова търговия в България.
Съавтори: Светослав Илийчовски, Красимир Шишманов, Дучка Нацкова, Бисер Кътев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2002, бр.12, с.204-230
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2002
ISSN: 1312-3815
Страници: 27

Тип: Статия (24)
Заглавие на публикацията: Organizations for tourism region management in Bulgaria - trends and challenges
Съавтори: КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА
Издание: Trakia journal of sciences: Series Social sciences, 2019, бр.1, с.365-370
Издателство: Trakia University, 2019
ISSN: 1313-7069
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Promotion of Innovative Entrepreneurship Under Sustainable Development
Съавтори: Мариана Петрова, Татяна Одинокова
Издателство: Kemerovo, 2018
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Интеграционните процеси - актуална тенденция в туристическия сектор
Издателство: Фабер, 2017
ISBN: 978-619-00-0583-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания
Съавтори: Румяна Лилова
Издание: Народностопански архив, 2016, бр.4, с.18-27
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Private Label - Retailers' Competitive Strategy
Издание: Global Journal of Management and Business Research, USA, 2013, бр.10, с.29-33
Издателство: Global Journals Inc., 2013
ISSN: 0975-5853
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Професионално управление на жилищните недвижими имоти в българия в контекста на енергийната ефективност
Съавтори: КОНСТАНТИН РАДУЛОВ
Издание: Диалог, 2013, бр.Извънреден тематичен І, април, с.26-41
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Monitoring of the Licensing Strategy of Development
Издание: Valahian journal of economic studies, 2012, бр.4, с.91-96
Издателство: Valahia University Press, Targoviste, Romania, 2012
ISSN: 2067-9440
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Собствените марки на търговските вериги - източник на конкурентно предимство
Издание: Бизнес управление, 2012, бр.3, с.35-49
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0861-6604
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Интернационализацията на търговията на дребно и българската проекция
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.2, с.34-47
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Экспансия иностранных розничных торговых сетей - ее влияние на рынок потребительских товаров Болгарии
Издание: Потребительская кооперация, 2012, бр.1 (36), с.63-66
Издателство: Белоруский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 2012
ISSN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза
Съавтори: Венцислав Перков, АДРИАН ЧЕНКОВ
Издателство: Електронно списание "Диалог", 2011
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Теоретични и практически аспекти на приложимостта на клъстерния модел в туризма
Съавтори: Венета Христова, Петя Иванова
Издание: Диалог, 2011, бр.извънреден тематичен, с.99-114
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България
Съавтори: Светослав Илийчовски, Теодора Филипова
Издание: Диалог, 2010, бр.тематичен-юни, с.132-147
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България
Съавтори: Петранка Мидова, Симеонка Петрова, Венцислав Перков, Марияна Кътева
Издание: Диалог, 2009, бр.3, с.122-136
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Трансграничното сътрудничество на България в контекста на регионалната политика на Европейския съюз
Издателство: ДонНУ, 2006
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Бариерите пред туристическия бизнес
Издание: Икономика, 2005, бр.3, с.12-17
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2005
ISSN: 1314-376X
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Лицензионната търговия и фирмената конкурентоспособност
Издание: ИНСО, 2005, бр.8, с.6-11
Издателство: Патентно ведомство, 2005
ISSN: 0861-5659
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Специфика при ценообразуването на лицензиите
Издание: ИНСО, 2005, бр.7, с.3-8
Издателство: Патентно ведомство, 2005
ISSN: 0861-5659
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Trading with Licenses in the Conditions of Globalization
Издание: Nova Economika Scientific Journal, 2004, бр.2, с.10-15
Издателство: University of Economics in Bratislava, 2004
ISSN: 1336-1732
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблемы и перспективы экспорта болгарских вин в Украину и бывшие советские республики
Издание: Сборник научных трудов, 2003, бр.1, с.128-130
Издателство: Донецкий национальный университет, 2003
ISSN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: The Bulgarian Experience in the Privatization of Wine Industry
Издание: Ekonomske teme, 2002, бр.1, с.389-395
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2002
ISSN: 0353-8648
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Анализ на експортните дистрибуционни канали за български вина
Издание: Лозарство и винарство, 2000, бр.4, с.48-51
Издателство: Национална лозаро-винарска камара, 2000
ISSN: 0458-4244
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Дистрибуционни стратегии при експорта
Издание: Външна търговия, 2000, бр.2, с.23-28
Издателство: Институт по търговия, 2000
ISSN: 1310-7089
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Франчайзингът и малкият бизнес
Издание: Бизнес управление, 1999, бр.1, с.27-36
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0861-6604
Страници: 10

Тип: Доклад (29)
Заглавие на публикацията: Актуални аспекти на управлението на туристическата дестинация и българската проекция
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Potencial for developing cultural, heritage and historical tourism in Bulgaria
Издателство: Одеський нацiональний економiчний университет, 2018
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Изследване нагласите на предприемачите от хотелиерския бизнес за иновации в дейността им
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0973-0
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Интернационални измерения на търговията на дребно
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Консолидацията - актуална тенденция в туристическия сектор
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1150-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Специфика на маркетинговата дейност в сферата на селския туризъм
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015
ISBN: 978-954-9689-99-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Мултиформатността - актуална стратегия на търговските вериги
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Анализ на нормативната регулация на отношенията търговски вериги - доставчици
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1005-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Интеграционни стратегии в туристическия бизнес
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014
ISBN: 978-954-9689-84-6
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Кооперирането - актуална стратегия в търговията на дребно
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0667-8
Страници: 10

Заглавие на публикацията: The licensing strategy of development
Издателство: Белоруский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 2013
ISBN: 978-985-540-047-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Ефекти от прилагане стратегията на собствените марки на търговските вериги
Издателство: УНСС, 2013
ISBN: 978-954-644-438-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Особености на бренд мениджмънта в търговските компании
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Технологические стратегические альянсы - специфическая форма торгового трансфера технологий
Издателство: КузГТУ, 2012
ISBN: 978-5-89070-850-2
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Мониторинг на начините за навлизане на международните пазари от ритейл компаниите
Издателство: ГорексПрес, 2012
ISBN: 978-954-616-221-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Позициониране на АДСИЦ на пазара на недвижими имоти
Издателство: Авангард Прима, 2012
ISBN: 978-954-323-997-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Economic evaluation when purchasing and selling licenses
Издателство: Харкiвський iнститут бiзнесу i менеджменту, 2012
ISBN: 978-966-7641-45-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Състояние и насоки за подобряване на енергийната ефективност на сградите
Съавтори: КОНСТАНТИН РАДУЛОВ
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Двадесет години катедра "Търговски бизнес" - младост, иновативност, интензивен растеж
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Recent Challenges of Retailing in Bulgaria
Издателство: EKONOM, 2009
ISBN: 978-80-225-2794-1
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Маркетингови аспекти на селския туризъм - фрагментарни изследвания на къщи за гости
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2009
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Развитие на стоковите борси в България след присъединяването ни към Европейския съюз
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2008
ISBN: 978-954-21-0371-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Анализ на конкурентоспособността на търговските вериги
Съавтори: Марияна Кътева
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Основни предизвикателства пред българските предприемачи в туризма в контекста на обединена Европа
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0323-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Лицензираните стокови тържища в България - състояние и перспективи
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0316-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Товарные биржи в Болгарии - проблемы и перспективы
Издателство: RTU Izdevnieciba, 2004
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Стратегически партньорства в дестрибуционните канали
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2000
ISBN: 954-21-0084-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: България на световния винен пазар
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0009-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Стратегическите алианси и усъвършенстването на логистичната верига
Съавтори: Дучка Нацкова
Издателство: АЛБАТРОС, 1999
ISBN: 954-8555-98-0
Страници: 8

Тип: Учебник (32)
Заглавие на публикацията: Икономика на туризма
Съавтори: Любомира Тодорова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN:
Страници: 140

Заглавие на публикацията: Конкурентоспособност на туристическия бизнес
Съавтори: Любомира Тодорова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN:
Страници: 102

Заглавие на публикацията: Управление на дистрибуцията и логистиката
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN:
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Организация на алтернативния туризъм
Съавтори: Павлин Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 152

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на туризма
Съавтори: Петя Иванова, Любомира Тодорова, Павлин Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1205-5
Страници: 237

Заглавие на публикацията: Стратегии в туризма
Съавтори: Петя Иванова, Любомира Тодорова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1449-3
Страници: 124

Заглавие на публикацията: Управление на дистрибуцията
Издателство: Фабер, 2016
ISBN:
Страници: 220

Заглавие на публикацията: Хотелиерство и ресторантьорство
Съавтори: Любка Илиева
Издателство: Фабер, 2015
ISBN:
Страници: 280

Заглавие на публикацията: Конкурентоспособност на туристическия бизнес
Съавтори: Петранка Мидова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0958-1
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Организация на алтернативния туризъм
Съавтори: Венцислав Перков, Любка Илиева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 158

Заглавие на публикацията: Стратегии в туризма
Съавтори: Симеонка Петрова, Милка Томева, Петя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 195

Заглавие на публикацията: Търговски мениджмънт
Съавтори: Симеонка Петрова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 127

Заглавие на публикацията: Хотелиерство и ресторантьорство
Съавтори: Любка Илиева
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 194

Заглавие на публикацията: Туроператорска, агентска и транспортна дейност
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-9498-75-2
Страници: 123

Заглавие на публикацията: Търговски операции с интелектуална собственост
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Управление на дистрибуцията
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-724-9
Страници: 220

Заглавие на публикацията: Конкурентни стратегии в туризма
Съавтори: Милка Томева, Симеонка Петрова, Петя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 195

Заглавие на публикацията: Конкурентоспособност на търговския бизнес
Съавтори: Петранка Мидова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Управление на междунарадни туристически дестинации
Съавтори: Таня Горчева
Издателство: Фабер, 2011
ISBN:
Страници: 234

Заглавие на публикацията: Борси и борсови операции
Съавтори: Теодора Филипова, Светослав Илийчовски
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 251

Заглавие на публикацията: Организация и отчитане на търговските сделки
Съавтори: Венцислав Минков, Теодора Филипова, Светослав Илийчовски, Петя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0449-4
Страници: 397

Заглавие на публикацията: Организация на алтернативния туризъм
Съавтори: Венцислав Перков, Любка Илиева
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 158

Заглавие на публикацията: Търговски мениджмънт
Съавтори: Симеонка Петрова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 122

Заглавие на публикацията: Търговско и митническо представителство
Съавтори: Милка Томева, Теодора Филипова, Светослав Илийчовски
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Търговско представителство и посредничество
Съавтори: Теодора Филипова, Светослав Илийчовски
Издателство: Фабер, 2010
ISBN: 978-954-775-980-0
Страници: 338

Заглавие на публикацията: Търговска политика
Съавтори: Венцислав Минков, Петранка Мидова, Стойна Цвяткова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-775-933-6
Страници: 279

Заглавие на публикацията: Търговски операции с недвижими имоти
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 128

Заглавие на публикацията: Търговско посредничество
Съавтори: Теодора Филипова, Светослав Илийчовски
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Търговско посредничество и комуникации
Съавтори: Венцислав Минков, Петранка Мидова, Светослав Илийчовски, Теодора Филипова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 225

Заглавие на публикацията: Въведение в търговията
Съавтори: Светослав Илийчовски, Петранка Мидова, Теодора Филипова, Симеонка Петрова
Издателство: Фабер, 2007
ISBN: 978-954-775-824-7
Страници: 304

Заглавие на публикацията: Търговска политика
Съавтори: Венцислав Минков, Петранка Мидова, Стойна Цвяткова
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0226-6
Страници: 257

Заглавие на публикацията: Търговско представителство и посредничество
Съавтори: Дучка Нацкова, Петранка Мидова, Светослав Илийчовски
Издателство: Абагар, 1999
ISBN:
Страници: 215