проф. д-р Марияна Божинова

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 2001
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър по икономика, от 1978 до 1983
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Професор, от 26.10.2012
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: доцент , от 2005 до 26.10.2012
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 1999 до 2005
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 1996 до 1999
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 1995 до 1996
Работодател: Министерство на туризма на Р България, ,
Заемана длъжност: Член на Обществения съвет по туризъм към министъра на туризма, от 08.01.2018
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Ръководител на магистърска програма "Икономика и мениджмънт на туризма", от 09.2016
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", , Свищов
Заемана длъжност: Заместник-ректор "Учебна дейност", от 26.02.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов" , , Свищов
Заемана длъжност: Член на Академичния съвет, от 16.02.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Член на Редакционния съвет на сп. "Икономика 21", от 01.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Ръководител катедра "Търговски и туристически бизнес", от 14.07.2015 до 14.01.2016
Работодател: СА" "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Главен редактор на Електронно списание "Диалог", от 04.03.2015
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", , Свищов
Заемана длъжност: ВрИД Ректор, от 04.12.2015 до 15.02.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Член на Редакционния съвет на сп. "Бизнес управление", от 07.2014 до 03.2015
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ,
Заемана длъжност: Член на Академичната експертна научна комисия , от 29.01.2014 до 17.02.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Член на Редакционния съвет на Библиотека "Образование и наука", от 12.2012 до 02.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Член на Редакционния съвет на Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти", от 11.2012 до 07.2014
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Член на Редакционния съвет на Годишник на СА "Д. А. Ценов", от 07.2011 до 12.2012
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Управител на Център за практико-приложни изследвания "Бъров" ЕООД, от 07.2011
Работодател: Българска асоциация по маркетинг, България, София
Заемана длъжност: Член на Българската асоциация по маркетинг, от 2009
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Ръководител на магистърска програма "Мениджмънт на търговската дейност", от 2008 до 09.2016
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител на катедра "Търговски бизнес", от 17.07.2007 до 12.07.2011
Работодател: СА "Д. А. Ценов" Факултет "Производствен и търговски бизнес", България, Свищов
Заемана длъжност: Член на Факултетен научен съвет, от 2006 до 2010
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Ръководител на магистърска програма "Икономика и мениджмънт на туризма", от 12.2005 до 2008
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Член на Съюза на учените в България, от 2004
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Член на Академичния съвет, от 05.2003 до 05.2011
Работодател: Национална агенция за оценяване и акредитация , България, София
Заемана длъжност: Лицензиран експерт към НАОА, от 02.11.2002
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Член на Факултетния съвет, от 25.06.1999
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски B2 C1 B2 C1 B2
Руски C2 C2 C2 C2 C2
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов"
Заглавие: Състояние и насоки за подобряване енергийната ефективност на недвижимите имоти в България , от 03.2012 до 11.2012
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика , от 03.2011 до 11.2011
Описание: юбилейна международна научно-практическа конференция
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза , от 04.2010 до 11.2010
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Анализ на развитието на туристическите клъстери , от 04.2009 до 11.2010
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България , от 04.2009 до 11.2009
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България , от 04.2008 до 11.2008
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Хотелиерският бизнес в България в следприватизационния период , от 04.2004 до 11.2004
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Трансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предприсъединителните фондове на Европейския съюз , от 04.2004 до 11.2004
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Фактори за развитието на търговското предприемачество в България , от 03.2002 до 11.2002
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проблеми на активизирането на стоковата борсова търговия в България , от 03.2001 до 11.2001
Организация: Световна банка
Заглавие: Изграждане на отраслова лаборатория по предприемачество и екипни бизнес симулации , от 01.2002 до 03.2003
Организация: Европейски съюз - Програма Темпус
Заглавие: Логистика - обучение и практика , от 01.1999 до 12.1999