Публикации на проф. д-р Маргарита Богданова

Тип: Монография (13)
Заглавие на публикацията: ГЛОБАЛНИ ДИЛЕМИ И РЕГИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Михаил Чиприянов, Христо Сирашки, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Надежда Веселинова, Юлиян Господинов, Димчо Шопов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2023
ISBN: 978-954-23-2453-9
Страници: 330

Заглавие на публикацията: Нови парадигми в планирането
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова, Михаил Чиприянов, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Jadvyga Chiburiene
Издателство: Профит Принт, 2020
ISBN: 978-619-7557-04-6
Страници: 263

Заглавие на публикацията: Роль социального предпринимательства в инновационном развитии государства: кластерный подход, Монография СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ (Роля на социалното предприемачество в иновационното развитие на страната: клъстерен подход)
Съавтори: Олга Андреева
Издателство: Креативная экономика, 2020
ISBN: ISBN: 978-5-91292-317-3
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Бенчмаркінг регіонального розвитку краïн Східноï Европи: Болгарія, Польща, Словаччина, Украïна (Бенчмаркинг на регионалното развитие на страните от Източна Европа: България, Полша, Словакия, Украйна)
Съавтори: Борислав Борисов, Андрей Захариев, Анастасия Марчева, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Ева Цветанова, Андрій Крисоватий, Эвгений Савельэв-и-други
Издателство: ТНЕУ, 2018
ISBN: 978-966-654-486-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: РЕГІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРАХ
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Евгени Тодоров, Ева Цветанова, Эвгений Савельэв-и-други
Издателство: Економiчна думка, 2016
ISBN: 978-966-654-408-0
Страници: 388

Заглавие на публикацията: Методологически и организационни аспекти на планирането в България (проблеми и решения)
Съавтори: Борислав Борисов, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Михаил Чиприянов, Надежда Веселинова, Евгени Тодоров, Ева Цветанова, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1106-5
Страници: 320

Заглавие на публикацията: Стратегически аспекти на икономиката на знанието в България
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 169

Заглавие на публикацията: Регионални различия в селското стопанство на България и Румъния (Стратегически аспект)
Издание: Библиотека Стопански свят, 2006, бр.82, с.1-199
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1310-2737
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Регионална икономическа асиметрия на Балканите
Съавтори: Станка Тонкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2005
ISBN:
Страници: 208

Заглавие на публикацията: Primary Business knowledge (Начални бизнес знания). Phare Programme – Cross-border cooperation Bulgaria-Romania
Съавтори: Анелия Радулова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2004
ISBN:
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Trans-border regional information system. Phare Programme – Cross-border cooperation Bulgaria-Romania. A project BG 0007.04.01.039 (Трансгранини регионални информационни системи. Програма ФАР - ТГС България - Румъния. Проект BG 0007.04.01.039)
Съавтори: Станка Тонкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2003
ISBN: 954-23-0156-1
Страници: 78

Заглавие на публикацията: Наръчник на предприемача или как да развиваме бизнес, така че да останем на пазара. Част І.
Съавтори: Анелия Радулова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2003
ISBN:
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Стратегически анализ на конкуренцията в отрасловата околна среда на фирмите (На примера на отрасъл Захарна промишленост). Дисертация.
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2002
ISBN:
Страници: 186

Тип: Студия (13)
Заглавие на публикацията: Гъвкаво управление на проекти в организациите от публичния сектор
Съавтори: Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, бр.28, с.7-38
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2020
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1770-8
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Териториално райониране на Р България - проблеми и перспективи
Съавтори: Борислав Борисов, Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.27, с.125-155
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2019
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Административен капацитет на изпълнителната власт
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.70-103
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион
Съавтори: Ева Цветанова, Евгени Тодоров, ДАНИЕЛА ИЛИЕВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.362-393
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Създаване на методика за управление на риска в бизнес организациите (организационно-технологичен аспект)
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, КРИСТИНА ПАВЛОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.105-134
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Интегриране на екологични цели в политиката за местно икономическо развитие и териториално планиране в България
Съавтори: Ева Цветанова, Евгени Тодоров, Юлиян Господинов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.420-469
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 50

Заглавие на публикацията: Оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие
Съавтори: Ева Цветанова, Юлиян Господинов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.372-419
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 48

Заглавие на публикацията: Ролята на местната администрация за ендогенно развитие на Северозападния район за планиране
Съавтори: Ева Цветанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.9, с.141-177
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 37

Заглавие на публикацията: Приложение на АВС анализа при планиране на проектните дейности
Съавтори: Борислав Борисов, Станка Тонкова, Димитър Панайотов, Неделчо Митев, Теодора Георгиева, Михаил Чиприянов, Анастасия Марчева, Надежда Веселинова, Ева Цветанова, Тодорка Павлова, Младен Ставрев, Тодор Кокалов, Медиха Юсеин
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.246-282
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 37

Заглавие на публикацията: Анализ на конкурентния статус на районите за планиране в България
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.104, с.274-350
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 0861-8054
Страници: 77

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред децентрализираното трансгранично сътрудничество (По примера на сътрудничеството между България и Румъния)
Съавтори: Пенка Горанова, Станка Тонкова, Ева Цветанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.2, с.225-262
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2004
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Проблеми на преструктурирането на икономиката при трансформация на пазарните отношения
Съавтори: Анелия Радулова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2002, бр.12, с.168-197
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2002
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Тип: Статия (58)
Заглавие на публикацията: An Ethics Crises in Virtual Media Space (Етични кризи във виртуалното медийно пространство)
Съавтори: Aleksandra Penjisevic
Издание: Social informatics journal, 2023, бр.2, с.7-13
Издателство: Университет ЮНИОН Никола Тесла, 2023
ISSN: 2956-0764
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Нагласи към дигитална трансформация на обучението по икономика, администрация и управление
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Нов бълг. унив., 2023
ISBN: 978-619-233-268-6
Страници: 14

Заглавие на публикацията: SWOT ANALYSIS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN ELECTRONIC ADMINISTRATIVE SERVICES AT THE MUNICIPAL LEVEL
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Надежда Веселинова, Елица Лазарова, Мариела Стоянова
Издателство: Vilnius Gediminas Technical University, 2023
ISBN: 978-609-476-334-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Artificial intelligence technology as a complex object of intellectual rights
Съавтори: T. Shatkovskaya
Издателство: Springer, 2023
ISBN: 978-981-19-6755-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Digital competences in the public Sector—Challenges for universities, Education, Research and Business
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Springer, 2023
ISBN: 978-981-19-6755-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Agile Perspectives in Higher Education
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Springer, 2022
ISBN: 978-981-16-8865-2
Страници: 13

Заглавие на публикацията: CHALLENGES TO THE PLANNING FUNCTION IN SMES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Елица Лазарова, Надежда Веселинова, Мариела Стоянова
Издателство: Vilnius Gediminas Technical University, 2022
ISBN: 978-609-476-289-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Стратегически и поведенчески аспекти на корпоративната социална отговорност в България
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2021, бр.1, с.28-42
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2021
ISSN: 1310-0343
Страници: 15

Заглавие на публикацията: AN ITERATIVE APPROACH TO STRATEGIC PLANNING OF SOCIAL SERVICES AT REGIONAL LEVEL
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Елица Лазарова, Мариела Стоянова
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, бр.18, с.1012-1021
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-183X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: CONCEPTUAL MODEL FOR INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE SOCIAL SERVICES PLANNING PRACTICE
Съавтори: Пенка Шишманова, Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, бр.18, с.1038-1047
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-183X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Университетските бизнес модели при управление на кризи
Издание: Бизнес управление, 2020, бр.4, с.45-55
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Business Model Reinventing on the Basis of Innovations: The Russian Company Case (Преосмисляне на бизнес модел, базиран на иновации: казусът с руски компании)
Съавтори: Наталья Стрекалова, Елена Корчагина
Издателство: Association for Computing Machinery, 2020
ISBN: 978-1-4503-8890-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Quality of Regional Social Strategies
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издателство: University of Westminster, 2020
ISBN: 978-605-68816-6-4
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Университетските бизнес модели - преди и след Covid-19
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2020
ISBN: 978-619-7404-15-9
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Agile Project Management In Governmental Organizations – Methodological Issue (Гъвкаво управление на проекти в организациите от публичния сектор - методически аспекти)
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2020
ISBN: 978-605-82433-8-5
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Agile Project Management In Governmental Organizations – Methodological Issues (Гъвкаво управление на проекти в организациите от публичния сектор - методически аспекти)
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, бр.16, с.262-275
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-183X
Страници: 14

Заглавие на публикацията: AGILE PROJECT MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR – METHODOLOGICAL ASPECTS
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издание: Journal of European economy. English Edition, 2020, бр.19, с.283-298
Издателство: West Ukrainian National University, 2020
ISSN: 2519-4070
Страници: 16

Заглавие на публикацията: FIELDS OF IMPLEMENTATION OF THE TEACHER'S EDUCATIONAL FUNCTIONS (Области на приложение на образователните функции на преподавателите)
Съавтори: Венелин Терзиев, Марин Георгиев, Денис Соловев
Издание: International E-Journal of Advances in Education, 2020, бр.17, с.197-202
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-1821
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Social policies and programmes in Europe (Социални политики и програми в Европа)
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, бр.15, с.1306-1313
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-183X
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Академический капитализм и новая бизнес модель университетов (Академичният капитализъм и новият бизнес модел на университетите)
Съавтори: Венелин Терзиев
Издание: Инновационная наука : Международный научный журнал, 2019, бр.9, с.32-39
Издателство: Аэтерна ООО, 2019
ISSN: 2410-6070
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Гъвкаво управление на проекти в компаниите извън IT сектора
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.34.1, с.75-80
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приложение на стратегическата карта в националната система за отбрана и сигурност на Република България
Съавтори: Венелин Терзиев, Марин Георгиев
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.34.5, с.1421-1427
Издателство: Institute of Knowledge Management, 2019
ISSN: 1857-923X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: "21st Century Skills" in Secondary Education Institutions in Belgrade - How to Prepare Students for a New Global Society? ("Уменията през 21 век" в средните училища в Белград - Как да подготвим учениците за новото глобално общество?)
Съавтори: Александра Пенишевич
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.2, с.392-395
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 4

Заглавие на публикацията: AGILE PROJECT MANAGEMENT FOR NON IT COMPANIES. KNOWLEDGE (Гъвкаво управление на проекти в компании извън IT сектора)
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.34(1), с.75-80
Издателство: Institute of Knowledge Management, 2019
ISSN: 1857-923X
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Defining the Goals in OP “Science and Education for Smart Growth” in Compliance with the Needs
Съавтори: Венелин Терзиев
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, бр.13, с.175-184
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2019
ISSN: 2411-183X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Strategic and financial frame of intervention-centers of excellence and centers of competence (Стратегическа и финансова рамка на интервенциите - центрове за върхови постижения и центрове за компетентност)
Съавтори: Венелин Терзиев
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, бр.13, с.156-167
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2019
ISSN: 2411-183X
Страници: 12

Заглавие на публикацията: The Academic Capitalism and the New Business Model of the Universities (Академичният капитализъм и Новият бизнес модел на университетите)
Съавтори: Венелин Терзиев
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.33, с.33-40
Издателство: Institute of Knowledge Management, 2019
ISSN: 1857-923X
Страници: 8

Заглавие на публикацията: The Social Assistance System in Bulgaria (Системата за социално подпомагане в България)
Съавтори: Венелин Терзиев, Димитър Канев
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, бр.15, с.1259-1265
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2019
ISSN: 2411-183X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Перспективи пред публичните политики за регионално развитие в Р България
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Годишник на департамент Администрация и управление, 2018, бр.3, с.292-309
Издателство: Нов бълг. унив., 2018
ISSN: 2603-297X
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Policies and Instruments for Social Development (Политики и инструменти за социално развитие)
Издание: Journal of Innovations and Sustainability, 2018, бр.4, с.59-63
Издателство: Innovations and Sustainability Academy , 2018
ISSN: 2367-8151
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Интелигентна специализация в плановите документи за развитие на България
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2017
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: MECHANISMS OF THE TERRITORIAL ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT IN BULGARIA
Съавтори: Ева Цветанова, Евелина Парашкевова-Великова, Евгени Тодоров
Издание: Journal of European Economy, 2016, бр.15 (№2), с.189-220
Издателство: Ternopil National Economic University, 2016
ISSN: 1684-906X
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Mechanisms of the territorial administrative development in Bulgaria
Съавтори: Ева Цветанова, Евелина Парашкевова-Великова, Евгени Тодоров
Издание: Journal of European Economy, 2016, бр.15, с.189-221
Издателство: Ternopil National Economic University, 2016
ISSN: 1684-906X
Страници: 33

Заглавие на публикацията: MODEL OF STRATEGIC ALIGNMENT IN THE UNIVERSITIES (МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА)
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Science. Business. Society : International Scietific Journal, 2016, бр.1, с.6-9
Издателство: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2016
ISSN: 2367-8380
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Интегрираност на стратегиите за научни изследвания в плановите документи на висшите училища
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Бизнес управление, 2015, бр.4, с.5-24
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0861-6604
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Centrality and Peripherness in the EU - A Network Approach (Централност и периферност в ЕС - мрежови подход)
Издателство: ДонНУ, 2014
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Управление на риска в иновационната дейност на българските компании
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Диалог, 2013
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Методически въпроси на анализа на регионалните иновационни системи
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2012
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Ефективно управление на оперативния риск в българските компании
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, КРИСТИНА ПАВЛОВА
Издателство: Диалог, 2012
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Мрежови подход за изследване на регионалните иновационни системи
Съавтори: Ева Цветанова
Издание: Диалог, 2012, бр.2, с.199-218
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Обучение на специалисти в областта на селското стопанство и развитието на селските райони в региона на Долен Дунав
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Политики по климатичните промени – глобални предизвикателства и локални противодействия
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: 55 г. катедра „Стратегическо планиране”
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Education and Training Needs in the Field of Agriculture and Rural Development in the Lower Danube Region
Съавтори: Nikolae Istudor
Издателство: ASE, 2010
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Romanian-Bulgarian Comparative Macroeconomic Analysis
Издателство: Valahia University Press, Targoviste, Romania, 2010
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Romanian-Bulgarian Comparative Macroeconomic Analysis (Сравнителен макроикономически анализ на Румъния и България)
Издание: Valahian journal of economic studies, 2010, бр.3, с.37-44
Издателство: Valahia University Press, Targoviste, Romania, 2010
ISSN: 2067-9440
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Методически аспекти на анализа на административния капацитет
Съавтори: Ева Цветанова
Издание: Диалог, 2009, бр.5, с.79-92
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Cohesion of the Balkan Countries in the Context of EU Regional Policy
Съавтори: Станка Тонкова
Издателство: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Romania, 2009
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Cohesion of the Balkan Countries in the Context of EU Regional Policy
Съавтори: Станка Тонкова
Издание: Management Intercultular, 2009, бр.19, с.62-74
Издателство: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Romania, 2009
ISSN: 1454-9980
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Regional Differences In The Agriculture Of Bulgaria And Romania
Издание: Management Intercultular, 2006, бр.14, с.38-58
Издателство: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Romania, 2006
ISSN: 1454-9980
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Анализ на сезонните колебания в цените на хлебната пшеница в България
Издание: Икономика и управление на селското стопанство, 2005, бр.3, с.22-28
Издателство: Селскостопанска академия, 2005
ISSN: 0205-3845
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Регионалните различия в селското стопанство
Издание: Икономика, 2005, бр.2, с.35-37
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2005
ISSN: 1314-376X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Aspects De La Collaboration Transfrontaliere En Europe
Съавтори: Станка Тонкова
Издание: Management Intercultular, 2004, бр.11, с.28-48
Издателство: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Romania, 2004
ISSN: 1454-9980
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Анализ на структурните и пространствените различия на регионалните системи (по примера на Великотърновска област)
Издание: Народностопански архив, 2004, бр.1, с.16-24
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 0323-9004
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Особености на отрасловия еволюционен анализ на захарната индустрия в България
Издание: Икономика и управление на селското стопанство, 2001, бр.4, с.60-64
Издателство: Селскостопанска академия, 2001
ISSN: 0205-3845
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Съществува ли дилема и кой е затворникът?
Издание: Икономика, 2001, бр.1, с.16-18
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2001
ISSN: 1314-376X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Стратегическо взаимодействие между фирмите в захарната промишленост
Издание: Народностопански архив, 1999, бр.2, с.37-44
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Структурен анализ на конкуренцията в захарната индустрия в България
Издание: Бизнес управление, 1999, бр.1, с.12-24
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Тип: Доклад (47)
Заглавие на публикацията: DESIGN THINKING AND CREATIVITY IN DEVELOPING DIGITAL COMPETENCIES IN PUBLIC ADMINISTRATION (Дизайн мислене и креативност при развиването на дигитални компетенции в публичната администрация)
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: IATED, 2022
ISBN: 978-84-09-42484-9
Страници: 9

Заглавие на публикацията: КРЪГОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВО 5.0
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2249-8
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Иновативни подходи в обучението по публична администрация
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2022
ISBN: 978-619-232-600-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Дигитална транформация на гражданското участие в публичните политики
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Икономически университет - Варна, 2022
ISBN: 978-954-715-721-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Политики (не)основани на доказателства
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Аgile risk management as part of the project management process (Гъвкаво управление на риска като част от процеса по управление на проекти)
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Южный федеральный университет , 2020
ISBN: 978-5-9275-3383-1
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Системи за управление на знанието в организациите от публичния сектор
Издателство: Сборник с доклади от Годишната среща на специалистите по управление на човешките ресурси в държавната администрация, 2019
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Подходи за анализ на пространствени зависимости
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Развитие на туризма в регион Долен Дунав
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Екс-прес, 2018
ISBN: 978-619-7126-57-0
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Наука и образование за интелигентен растеж в контекста на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в Република България
Съавтори: Венелин Терзиев
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2018
ISBN: 978-954-713-114-9
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред управлението на проекти в университетите
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2017
ISBN: 978-954-21-0947-1
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Приложение на пространствения анализ в регионалните изследвания
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Управление на знанието в организациите от публичния сектор
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Сборник с доклади от Годишната среща на специалистите по управление на човешките ресурси в държавната администрация, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Роля на университетите в обществото на знанието
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Академичният капитализъм и предизвикателствата пред университетите
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2016
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Центровете за върхови постижения и за компетентност - политики и подходи за управление
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2016
ISBN:
Страници: 19

Заглавие на публикацията: MODEL OF STRATEGIC ALIGNMENT IN THE UNIVERSITIES (МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА)
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2016, бр.6/192, с.168-171
Издателство: STUME, 2016
ISSN: 1310-3946
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Подходи за сътрудничество между висшите училища и бизнеса
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Стратегията за интелигентна специализация и развитието на регионите в България
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Program Management At The University Science Research (Програмно управление на научните изследвания в университетите)
Издателство: ЖДТУ, 2015
ISBN: 978-966-683-449-5
Страници: 4

Заглавие на публикацията: The Stakeholders in the Planning Process - a Network Approach to Analysis (Заинтересованите страни в плановия процес - мрежов подход за анализ)
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1058-7
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Заинтересованите страни в плановия процес - мрежови подход за анализ
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1075-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Катедра с безспорен авторитет и перспективно бъдеще
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1058-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Катедра с безспорен авторитет и перспективно бъдеще
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1075-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Всеки студент - изследовател?
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1006-8
Страници: 5

Заглавие на публикацията: The University Science Management System (Система за управление на университетските научни изследвания)
Издателство: Valahia University Press, Targoviste, Romania, 2014
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Centrality and Peripherness in the EU - A Network Approach (Централност и периферност в ЕС)
Издателство: ДонНУ, 2014
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Възможности за модернизиране на обучението по публична администрация
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: Нов бълг. унив., 2013
ISBN: 978-954-535-792-3
Страници: 12

Заглавие на публикацията: EU single market analysis - a network approach (Анализ на общия европейски пазар - мрежови подход)
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISBN: 978-954-23-0867-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред обучението по публична администрация
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0861-4
Страници: 2

Заглавие на публикацията: 20 години специалност "Публична администрация" в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред обучението по публична администрация
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Управление на кариерата във висшите училища
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Development of Scientific Research in Bulgaria (Развитие на научните изследвания в България)
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Мрежови подход при изследване на регионалните иновационни системи
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: За учителя
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0760-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Добри практики в обучението през целия живот
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Development of Scientific Research in Bulgaria (Развитие на научните изследвания в България)
Издателство: Издателство на ЕПУ, 2012
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред регионалното планиране в България
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на въздействието на структурните фондове
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Оценка на въздействието на структурните фондове в България – макроикономически аспект
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0481-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Макроикономически анализ на отрасъл селско стопанство
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0438-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Макроикономически анализ на отрасъл селско стопанство
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0438-8
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на стратегиите за присъединяване на България и Румъния в селското стопанство
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0300-9
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Конкурентни предимства на районите за планиране в България
Издателство: УИ Стопанство, 2005
ISBN: 954-494-651-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Проблеми и перспективи пред селското стопанство на България и Румъния след присъединяването към Европейския съюз.
Издание: Научни трудове. Русенски университет А. Кънчев, 2005, бр.44, с.164-168
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2005
ISSN: 1311-3321
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Декомпозиране на трудовата заетост в селското стопанство в България.
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0207-X
Страници: 7

Тип: Учебник (26)
Заглавие на публикацията: Гъвкаво управление на проекти
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2023
ISBN: 978-954-23-2369-3
Страници: 159

Заглавие на публикацията: Иновационни проекти
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Христо Сирашки
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISBN: 978-954-23-2136-1
Страници: 204

Заглавие на публикацията: Интегрирани процеси в проектното управление
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова, Христо Сирашки
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2046-3
Страници: 187

Заглавие на публикацията: Мониторинг и контрол на проекти
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2121-7
Страници: 158

Заглавие на публикацията: Проекти за регионално развитие
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2048-7
Страници: 137

Заглавие на публикацията: Пространствено планиране
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова, Юрий Кузнецов
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2047-0
Страници: 104

Заглавие на публикацията: Публични политики и програми
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова, Мариела Стоянова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2126-2
Страници: 126

Заглавие на публикацията: Управление на програми
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2122-4
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Териториално и селищно устройство
Съавтори: Елица Лазарова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: ISBN 978-954-23-2125-5
Страници: 97

Заглавие на публикацията: Управление на проекти
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2123-1
Страници: 230

Заглавие на публикацията: Интегрирани процеси в проектното управление
Съавтори: Борислав Борисов, Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1354-0
Страници: 187

Заглавие на публикацията: Методическа и нормативна рамка за разработване на проекти
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1356-4
Страници: 201

Заглавие на публикацията: Организационно управление на проект
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1438-7
Страници: 233

Заглавие на публикацията: Управление на научно-изследователски и образователни проекти
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1578-0
Страници: 194

Заглавие на публикацията: Управление на проекти в здравеопазването
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1275-8
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Управление на проекти в социалната сфера
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1482-0
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Управление на риска в проект
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1471-4
Страници: 163

Заглавие на публикацията: Оперативно управление на проект
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1337-3
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Основи на планирането и програмирането
Съавтори: Борислав Борисов, Михаил Чиприянов, Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1353-3
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Управление на програми и проекти
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1335-9
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Управление на знанието
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 116

Заглавие на публикацията: Управление на международни научно-изследователски проекти
Съавтори: Иван Върбанов, Агоп Саркисян
Издателство: Интерактивен сайт, 2014
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Управление на проекти
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Интерактивен сайт, 2014
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Управление на проекти
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 196

Заглавие на публикацията: Диагностичен анализ и оценка на програми и проекти
Съавтори: Ева Цветанова, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0441-8
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Териториално планиране и регулиране
Съавтори: Станка Тонкова, Ева Цветанова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 159

Тип: Учебно помагало (19)
Заглавие на публикацията: Иновационни проекти
Съавтори: Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1591-9
Страници: 206

Заглавие на публикацията: Програми за териториално и селищно развитие
Съавтори: Христо Сирашки
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1616-9
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Управление на екипи и решаване на конфликти (тиймбилдинг)
Съавтори: Искра Пантелеева, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1651-0
Страници: 116

Заглавие на публикацията: Управление на знанието
Съавтори: Христо Сирашки, Борислав Борисов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1612-1
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Управление на иновациите
Съавтори: Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1645-9
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Управление на международни научноизследователски проекти
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1611-4
Страници: 241

Заглавие на публикацията: Управление на проекти
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1599-5
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Проектно управление в публичния сектор
Съавтори: Христо Сирашки, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1368-7
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Социална прогностика
Съавтори: Христо Сирашки
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1473-8
Страници: 145

Заглавие на публикацията: Проектно управление в публичния сектор
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1233-8
Страници: 178

Заглавие на публикацията: Въведение в проектното управление
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1052-5
Страници: 143

Заглавие на публикацията: Организационно управление на проект
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 244

Заглавие на публикацията: Управление на програми и проекти
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 117

Заглавие на публикацията: Управление на проекти в образованието
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0924-6
Страници: 196

Заглавие на публикацията: Управление на иновациите и инвестициите
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 222

Заглавие на публикацията: Управление на неправителствените организации
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 145

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Програми за териториално и селищно развитие
Съавтори: Неделчо Митев
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 177

Заглавие на публикацията: Социална прогностика
Съавтори: Неделчо Митев
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 125