проф. д-р Маргарита Богданова

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър, от 1986
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика, от 25.06.2002
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов" Свищов, ,
Заемана длъжност: професор, от 16.07.2012
Работодател: СА "Д. А. Ценов" Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 13.03.2007
Работодател: С А "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 02.07.1999
Работодател: С А "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 27.01.1989
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски B2 C1 B2 B2 B1
Руски B2 B2 B1 B1 B1
Немски A1 A2 A2 A1 A1
Проекти:
Организация:
Заглавие: Оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие , от 2009 до 2010
Организация:
Заглавие: Създаване на методика за управление на риска в бизнесорганизациите , не е посочено до 2011
Организация:
Заглавие: Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион , не е посочено до 2011
Организация:
Заглавие: Юбилейна международна научнопрактическа конференция “Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса , не е посочено до 2010
Организация:
Заглавие: Интегриране на екологични цели в политиката за местно икономическо развитие и териториално планиране в България , не е посочено до 2010
Организация:
Заглавие: Роля на местната администрация за ендогенно развитие на Северозападния район за планиране , не е посочено до 2008
Организация: СА "Д. А. Ценов", Свищов
Заглавие: „Lower Danube Region Development Priorities in the Context of EU Strategy for Danube Region& Educational and Training Problems$ Svishtov-Bucharest , не е посочено до 2010
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов
Заглавие: BG051PO001-3.1.09-0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” , от 2013 до 2014
Организация: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Заглавие: BG051PO001-3.1.08 – 0015 „Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" – Свищов“ , от 2013 до 2014
Организация: СА "Д. А. Ценов", Свищов
Заглавие: ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация" , от 2013 до 2014
Организация: АЗ - ОП "Развитие на човешките ресурси"
Заглавие: "АЗ мога повече" - ваучерна схема за обучение към Агенция по заетостта , от 2011
Организация: АЗ - ОП "Човешки ресурси"
Заглавие: "АЗ мога" - ваучерна схема за обучение към Агенция по заетостта , от 2010
Описание: Ръководител на обучение по част от професия "Офис секретар"
Организация: Университет Matej Bel , Slovakia , Banska Bystrica
Заглавие: Remission of Social Economic Disparities among Countries in Global Context of Expanding European Union , от 2006 до 2007
Организация: МДААР
Заглавие: Обучение на служители от държавната администрация , от 2006 до 2007
Организация: Институт Отворено общество – София
Заглавие: Регионална икономическа асиметрия на Балканите , от 2005 до 2006
Организация: РЦМСП Свищов
Заглавие: PHARE CBC BG-RO /0101.05.01 “Нашата обща мечта е наша обща реалност” , от 2003 до 2004
Организация:
Заглавие: Партньорство за местно икономическо развитие , от 2002 до 2003
Описание: Фондация “Отворено общество” – София
Организация: РЦМСП
Заглавие: Партньорството – предпоставка за успех , не е посочено до 2000
Организация: Център за социални практики - НБУ
Заглавие: Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество , не е посочено до 2008
Организация: Фондация "Ценов" , България , Свищов
Заглавие: PHARE CBC BG-RO /0007.04.01.039 – «Трансгранична регионална информационна система» , не е посочено до 2003
Организация: ДЦОР – Свищов
Заглавие: Планиране на местното икономическо развитие в община Никопол , не е посочено до 2006
Организация: МТСП
Заглавие: BG 0102.02 – YI.03.05 „Обещаващо начало” , не е посочено до 2005
Описание: Програма ФАР
Организация: СА "Д. А. Ценов", Свищов
Заглавие: Training University Academic Staff to become Trainers in Outreach Activities” Socrates Programme, Action Grundtvig 1 , не е посочено до 2007