доц. д-р Любомир Иванов

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 2007
Институция: СА"Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър, от 1990 до 1995
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - катедра "Математика и статистика", България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 2009
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - катедра "Математика и статистика", България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 1997 до 2008
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: преподавател, от 1997
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Директор ЦКО, от 07.2011 до 06.2015
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език B2 C1 B2 B1 C1
Руски език B1 B1 B1 B1 B1
Проекти:
Организация:
Заглавие: Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза , от 03.2011 до 10.2011
Организация:
Заглавие: Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция , от 03.2010 до 10.2010
Организация:
Заглавие: Селективен профил на кандидат-студента – основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт , от 03.2009 до 10.2009
Организация:
Заглавие: Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА „Д. А. Ценов” , от 03.2009 до 10.2010
Организация:
Заглавие: Статистическият контрол – европейската алтернатива на качеството , от 03.2008 до 03.2008
Организация:
Заглавие: Европейски ракурс на доходите и потреблението на населението в България , от 03.2006 до 10.2006
Организация:
Заглавие: Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1999-2005) , от 03.2005 до 10.2005
Организация:
Заглавие: Изследване на надомната заетост през призмата на ненаблюдаваната икономика , от 03.2003 до 10.2003
Организация:
Заглавие: Хармонизация на националната статистика в контекста на евроинтеграцията , от 03.2002 до 10.2002