доц. д-р Любомир Иванов

доц. д-р Любомир Иванов

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Вр. ИД Заместник-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите"
Звено Катедра "Статистика и приложна математика"
Длъжност Доцент
Звено Алманах "Научни изследвания"
Длъжност Зам. главен редактор