Публикации на проф. д-р Любчо Варамезов

Тип: Монография (3)
Заглавие на публикацията: Sustainable development – innovations in business (Устойчиво развитие – иновации в бизнеса)
Съавтори: Искра Пантелеева, Robert Romanowski, Magdalena Wieja, Jakub Jasiczak, Pavel Kotyza, Lubos Smutka, Lucie Sara Zavodna, Dora Naletina, Mate Damic, Jan Zavodny Pospisil, Iwona Olejnik
Издателство: Електронна библиотека DLib, 2021
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Аутсорсингът (Идеята, че не можем да направим всичко сами)
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0803-4
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Малките предприятия в съвременната икономика
Издание: Библиотека Стопански свят, 2000, бр.45, с.1-160
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISSN: 1310-2737
Страници: 160

Тип: Студия (12)
Заглавие на публикацията: Изследване влиянието на преките германски инвестиции на регионално равнище (по примера на „Аурубис България”)
Съавтори: Искра Пантелеева, Кармен Вранчев, Боян Вранчев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, бр.31, с.38-69
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2023
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Изследване на отношението към предприемачеството и нагласата за стартиране на собствен бизнес на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна
Съавтори: Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Йордан Иванов, Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Иванов, Петя Биолчева, Стефан Калпачев, Ивайло Костов, Борислав Боев, Айтен Сабри, Кармен Вранчев, Боян Вранчев, Деница Николова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.48-81
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Иновации и интелектуална собственост – състояние и влияние върху фирменото развитие
Съавтори: Искра Пантелеева, Нина Костадинова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.124-155
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Предприемачески нагласи на студентите за стартиране на собствен бизнес и/или за реализиране на предприемаческа идея
Съавтори: Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова, Георги Гуцев, МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА, Ивайло Костов, Нели Килиджийска, Марин Маринов, Георги Сирашки
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, 'част II, с.320-348
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Аутсорсинг възможности за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия
Съавтори: Явор Станев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.19, с.5-34
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Обучението на персонала - генератор на фирмени знания
Съавтори: Емил Николов, Георги Гуцев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.448-477
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Разработване на концептуален модел на управление на фирмените знания
Съавтори: Георги Гуцев, Емил Николов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.5-52
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 48

Заглавие на публикацията: Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти)
Съавтори: Цветан Дилков, Георги Гуцев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.132-178
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 47

Заглавие на публикацията: Модернизация и фирмена конкурентоспособност - теоретични и практически аспекти и ефекти
Съавтори: Емил Николов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.9, с.5-42
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба
Съавтори: Емил Николов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.130-164
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Корелацията "иновационна активност - конкурентноспособност" в контекста на европейската интеграция на България
Съавтори: Искра Пантелеева, Красимира Славева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.111-145
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Проблеми на преструктурирането на растително-масленото производство
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 1996, бр.1, с.153-173
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISSN: 1312-3815
Страници: 21

Тип: Статия (32)
Заглавие на публикацията: Финансиjски извештаjи као показател успешности послована предузеча
Съавтори: Gordana Stojmenovic
Издателство: Belgrade Business and Arts Academy of Applied Studies, 2023
ISBN: 978-86-7169-626-5
Страници: 14

Заглавие на публикацията: KNOWLEDGE SHARING IN BULGARIAN COMPANIES: MOTIVATING FACTORS
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023
ISBN: 1849-7543
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Strategic aspects in German-Bulgarian business relations in the context of the contemporary economic, pandemic and geopolitical challenges in Central and Eastern Europe. Doi: https://doi.org/10.37075/SPM.2022.3. (Стратегически аспекти в германо-българските бизнес отношения в контекста на съвременните икономически, пандемични и геополитически предизвикателства в Централа и Източна Европа)
Съавтори: Искра Пантелеева, Кармен Вранчев
Издателство: Publishing Complex - UNWE, 2023
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Strategic Aspects оf Development оf the Bulgarian Metallurgical Industry (Стратегически аспекти на развитието на българската металургична индустрия)
Съавтори: Искра Пантелеева, Кармен Вранчев
Издателство: Publishing Complex - UNWE, 2023
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Bulgaria as an attractive destination for German investors (България като атрактивна дестинация за германските инвеститори)
Съавтори: Искра Пантелеева, Кармен Вранчев
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Regional effects of direct German investments in Bulgaria (Aurubis Bulgaria Case) (Регионални ефекти от преките германски инвестиции в България (Казус Аурубис България))
Съавтори: Искра Пантелеева, Кармен Вранчев
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: COSTS OF PROTECTION AT WORK IN ENTREPRENEURSHIP
Съавтори: Marina Grubor, Miodrag Smelcerovic
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.1, с.195-199
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 5

Заглавие на публикацията: ИНСТРУМЕНТИ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА – ЛЕАН СИСТЕМ ПРОИЗВОДЊЕ
Съавтори: Gordana Stojmenovic
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.5, с.1391-1397
Издателство: Institute of Knowledge Management, 2019
ISSN: 1857-923X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Аутсорсинг рискове в машиностроенето
Съавтори: Явор Станев
Издание: Диалог, 2013, бр.Извънреден тематичен брой II декември 2013, с.76-86
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Технология за разработване и вземане на решение за аутсорсинг
Издание: Бизнес управление, 2013, бр.4, с.38-58
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0861-6604
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Проблеми пред обучението на персонала в българските предприятия
Съавтори: Емил Николов, Георги Гуцев
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен - II, с.1-16
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Управление знаниями в болгарских компаниях (Управление на знанията в българските предприятия)
Издателство: ДонНТУ, 2011
ISBN: 978-966-377-116-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Outsourcing Practices in Bulgarian Companies (Аутсорсинг практики в българските предприятия)
Издание: Modern Discussion, 2011, бр.5, с.34-48
Издателство: Б. и., 2011
ISSN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Модел на управление на фирмените знания
Съавтори: Георги Гуцев, Емил Николов
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен - окт., с.1-15
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти)
Съавтори: Цветан Дилков, Георги Гуцев
Издание: Диалог, 2010, бр.тематичен - юни, с.1-16
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Управление на знанието - инструмент за повишаване на фирмената конкурентноспособност
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2007, бр.1, с.23-29
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2007
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Иновационна активност на маслодобивните предприятия
Съавтори: Искра Пантелеева
Издание: Бизнес посоки, 2006, бр.2, с.41-48
Издателство: Бургаски свободен унив., 2006
ISSN: 1312-6016
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Конкурентоспособност на маслодобивните предприятия
Съавтори: Искра Пантелеева
Издание: Икономически алтернативи, 2006, бр.5, с.56-67
Издателство: УНСС, 2006
ISSN: 1312-5281
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Държавата и малкият бизнес
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2000, бр.4, с.15-21
Издателство: БИП 1993, 2000
ISSN: 1311-7947
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Малкият бизнес се радва на държавна подкрепа
Издание: Икономика, 2000, бр.май, с.26-28
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2000
ISSN: 1314-376X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Преодоление тейлоризма в организации болгарских предприятий - условие повышения их адаптивности и конкурентоспособности
Издание: Вiсник Тернопiльськоi академii народного господарства, 2000, бр.17, с.59-63
Издателство: Економiчна думка, 2000
ISSN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Социално-икономическите приноси на малките предприятия
Издание: Ekonomske teme, 2000, бр.2, с.397-409
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2000
ISSN: 0353-8648
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Специфични проблеми на малките предприятия и възможности за тяхното решаване
Издание: Финанси, 2000, бр.1, с.14-17
Издателство: Българска финансова общност, 2000
ISSN: 1312-3416
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Субекти на подкрепа на малкия бизнес в развитите страни
Издание: Финанси, 2000, бр.юли, с.9-14
Издателство: Българска финансова общност, 2000
ISSN: 1312-3416
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Специализиран или широкопрофилен работник
Издание: Банки Инвестиции Пари, 1999, бр.10, с.39-43
Издателство: БИП 1993, 1999
ISSN: 1311-7947
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Малките и средните предприятия - идеи за оцеляване и развитие
Съавтори: Петър Кънев
Издание: Бизнес управление, 1999, бр.4, с.29-36
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0861-6604
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Малките и средните предприятия се нуждаят от синхронизирана законодателна подкрепа
Издание: Банки Инвестиции Пари, 1999, бр.8-9, с.47-49
Издателство: БИП 1993, 1999
ISSN: 1311-7947
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Проблеми на преструктурирането на маслодобивните предприятия
Съавтори: Петър Кънев
Издание: Бизнес управление, 1998, бр.1, с.56-65
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0861-6604
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Аспекти на продуктовото преструктуриране на растително-маслената промишленост
Издание: Народностопански архив, 1997, бр.3, с.11-18
Издателство: АИ Ценов, 1997
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Растително-маслената промишленост на Република България - ретроспекция, значение и условия за развитие
Издание: Народностопански архив, 1996, бр.1, с.43-51
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISSN: 0323-9004
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Персоналът на малкото предприятие
Съавтори: Пенчо Пенчев
Издание: Хранително-вкусова промишленост, 1994, бр.2, с.5-6
Издателство: Корпоративна издателска къща "ХВП", 1994
ISSN: 1311-0179
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Структурната реформа в промишлеността - проблеми на макроравнище
Издание: Народностопански архив, 1994, бр.3-4, с.40-48
Издателство: АИ Ценов, 1994
ISSN: 0323-9004
Страници: 9

Тип: Доклад (34)
Заглавие на публикацията: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2023
ISBN: 978-954-21-1164-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Comparative analysis of competitiveness of Azerbaijan and Bulgaria (Сравнителен анализ на конкурентоспособността на Азербайджан и България)
Издателство: Azerbaijan Tourism and Management University, 2021
ISBN: 978-9952-28-532-1
Страници: 3

Заглавие на публикацията: България и Румъния като атрактивни ниършоринг дестинации
Съавтори: Кармен Вранчев
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Comparative Analysis of the Competitiveness of the Balkan Countries
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Comparative analysis of competitiveness of Montenegro and Bulgaria
Съавтори: Ивайло Костов
Издателство: Academic Publishing, 2019
ISBN: 978-954-2940-22-7
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Управлението на взаимоотношенията между аутсорсинг партньорите - ключ към успеха на аутсорсинг проекта
Издателство: Academic Publishing, 2019
ISBN: 978-954-2940-22-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Опитът на сръбските производствени компании в Lean производството
Съавтори: Gordana Stojmenovic
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Рискове при аутсорсинг и възможности за тяхното управление
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Предприемачески нагласи и намерения на студентите от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: TU-SOFIA, 2017
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Предприемачески нагласи и намерения на студентите от специалност "Финанси" в Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Споделяне на знанията в предприятието
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Българската икономика - състояние и проблеми
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Оценка на фирмената конкурентоспособност - теоретико-методологически аспекти
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1058-7
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Оценка на фирмената конкурентоспособност - теоретико-методологически проблеми
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1079-2
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Управление на знанията в аграрното предприятие
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Аутсорсинг договорът - инструмент за управление на аутсорсинг риска
Издателство: Ико-консулт, 2013
ISBN: 978-954-8235-09-9
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Технология за избор на аутсорсинг доставчик
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Аутсорсингът – инструмент за повишаване на конкурентната способност на машиностроителните предприятия
Съавтори: Явор Станев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Идентифициране на възможностите за аутсорсинг
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Изборът на аутсорсинг партньор - начало на успешен аутсорсинг проект
Издателство: ТУ-София, 2012
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Аргументи "за" и "против" аутсорсинга
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0603-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Аутсорсингът - възникване и съвременно развитие
Съавтори: Явор Станев
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0680-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Технология на управление на фирмените знания
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Б. и., 2011
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Аутсорсингът - страхове и надежди
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Мотиви за прилагане на аутсорсинг
Издателство: Технически университет - София, 2010
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Аутсорсингът като антикризисна стратегия
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0490-2
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Аутсорсинг практики в малките и средните предприятия
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0455-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблеми на управлението на знанието в българските предприятия
Издателство: Технически университет - София, 2009
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Критерии за оценка на фирмената конкурентноспособност
Издателство: Б. и., 2008
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: За фирмените знания и тяхното управление
Издателство: График, 2008
ISBN: 978-954-8760-03-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Европейски предизвикателства: условия на труд
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2005
ISBN: 954-21-0227-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Предприятието в епохата на иновациите
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0135-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: За социалната значимост на малките предприятия
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0031-X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Финансови проблеми на малките предприятия
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0009-3
Страници: 4

Тип: Учебник (24)
Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISBN: 978-954-23-2301-3
Страници: 193

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2337-2
Страници: 202

Заглавие на публикацията: Управление на иновациите в индустриалното предприятие
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISBN: 978-954-23-2258-0
Страници: 222

Заглавие на публикацията: Предприемачество
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2052-4
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2075-3
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Анета Денева, Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Костов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1889-7
Страници: 276

Заглавие на публикацията: Предприемачество
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1618-3
Страници: 485

Заглавие на публикацията: Антикризисно управление на корпорацията
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1447-9
Страници: 131

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1592-6
Страници: 173

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1627-5
Страници: 167

Заглавие на публикацията: Антикризисно управление на корпорацията
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов, Сергей Найденов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1196-6
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Анета Денева, Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1190-4
Страници: 295

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Сергей Найденов, Искра Пантелеева, Зоя Иванова, Емил Николов
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0226-0
Страници: 364

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Сергей Найденов, Искра Пантелеева, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0147-8
Страници: 348

Заглавие на публикацията: Управление на аутсорсинг проекти
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0970-3
Страници: 177

Заглавие на публикацията: Икономика и организация на предприятието
Издателство: Фабер, 2013
ISBN: 978-954-400-830-7
Страници: 243

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0817-1
Страници: 258

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 247

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие
Съавтори: Сергей Найденов, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Организация на предприятието
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-119-3
Страници: 239

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 255

Заглавие на публикацията: Организация на предприятието
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2004
ISBN:
Страници: 235

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2002
ISBN:
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Организация на предприятието
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2001
ISBN:
Страници: 183

Тип: Учебно помагало (10)
Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Анета Денева, Петър Кънев, Сергей Найденов, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 96

Заглавие на публикацията: Организация на индустриалното предприятие (методическо ръководство - I част)
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1136-2
Страници: 161

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт (Свитък с изпитни материали)
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Сергей Найденов
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2008
ISBN:
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Петър Кънев, Радослав Габровски, Анета Денева, Венета Христова, Искра Пантелеева, Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN:
Страници: 70

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 37

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт (Свитък с изпитни материали)
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Петър Кънев, Радослав Габровски, Анета Денева, Венета Христова, Искра Пантелеева, Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN:
Страници: 70

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по Иновационен мениджмънт
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2002
ISBN:
Страници: 12

Тип: Абстракт (3)
Заглавие на публикацията: KNOWLEDGE SHARING IN BULGARIAN COMPANIES: MOTIVATING FACTORS
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023
ISBN: 1849-7543
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Bulgaria as an attractive destination for German investors (България като атрактивна дестинация за германските инвеститори)
Съавтори: Искра Пантелеева, Кармен Вранчев
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Regional effects of direct German investments in Bulgaria (Aurubis Bulgaria Case) (Регионални ефекти от преките германски инвестиции в България (Казус Аурубис България))
Съавтори: Искра Пантелеева, Кармен Вранчев
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 1