проф. д-р Любчо Варамезов

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ул. „Ем. Чакъров” 2, България, Свищов
Образователна степен: "икономист-организатор", от 1989
Позиции:
Работодател: Стопанска академия, България, Свищов
Заемана длъжност: Професор, от 2013
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ул. „Ем. Чакъров” 2, България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 2001
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ул. „Ем. Чакъров” 2, България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 1993 до 2001
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов, "Ем. Чакъров" 2, България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 1992 до 1993
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски B2 C1 B2 B2 C1
Руски C1 C1 C1 C1 C1
Проекти:
Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ул. „Ем. Чакъров” 2 , България , Свищов
Заглавие: "Обучението на персонала - генератор на фирмени знания" , от 2011 до 2011
Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ул. „Ем. Чакъров” 2 , България , Свищов
Заглавие: "Разработване на концептуален модел на управление на фирмените знания" , от 2010 до 2010
Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ул. „Ем. Чакъров” 2 , България , Свищов
Заглавие: "Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти) , от 2009 до 2009
Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ул. „Ем. Чакъров” 2 , България , Свищов
Заглавие: "Модернизация и фирмена конкурентноспособност - теоретични и приложни аспекти и ефекти" , от 2008 до 2008
Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ул. „Ем. Чакъров” 2 , България , Свищов
Заглавие: "Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба" , от 2006 до 2006
Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ул. „Ем. Чакъров” 2 , България , Свищов
Заглавие: "Корелацията иновационна активност - конкурентноспособност в контекста на европейската интеграция на България" , от 2005 до 2005