Публикации на д-р Людмил Несторов

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Икономиката на България – развитие и перспективи
Издание: Библиотека Образование и наука, 2012, бр.27, с.1-244
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1314-4804
Страници: 244

Заглавие на публикацията: Разходната структура на БВП – тенденции и политика
Издание: Библиотека Стопански свят, 2003, бр.62, с.1-190
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1310-2737
Страници: 190

Тип: Студия (10)
Заглавие на публикацията: Готовност на студентите-икономисти от висшите училища в Северен централен район на планиране за реализация на трудовия пазар в условията на дигитална трансформация
Съавтори: Пенка Шишманова, Йордан Василев, Таня Тодорова, Александрина Александрова, Елица Петкова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, бр.31, с.301-334
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2023
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Борбата с бедността – предизвикателство пред обучението по икономика и управление
Съавтори: Анастасия Марчева, Танер Исмаилов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.444-472
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Борбата с бедността – предизвикателство пред обучението по икономика и управление
Съавтори: Танер Исмаилов, Анастасия Марчева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.444-472
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Подобряването на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия
Съавтори: Красимир Кунев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.301-325
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Подобряването на конкурентоспо-собността като елемент на фирмената стратегия
Съавтори: Красимир Кунев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.276-300
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Корупционната среда в България – реалности и предизвикателства
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.CXII, с.193-236
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 0861-8054
Страници: 44

Заглавие на публикацията: Икономическа и социална адаптация на България към глобалната икономика и Европейския съюз – проблеми и перспективи
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.6, с.119-146
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Макроикономическата среда в България и перспективите пред страната за членство в Европейския съюз
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.101, с.207-250
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 0861-8054
Страници: 44

Заглавие на публикацията: Крайното домакинско потребление като фактор за икономически растеж в България
Издание: Икономически изследвания, 2002, бр.2, с.116-140
Издателство: Икономически институт на БАН, 2002
ISSN: 0205-3292
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Граница на бедността и някои особености при нейното определяне за България
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 1996, бр.8, с.93-110
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 1996
ISSN: 1312-3815
Страници: 18

Тип: Статия (27)
Заглавие на публикацията: ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ ДНЕС – ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Издание: Хранителна индустрия и търговия, 2022, бр.4/2022, с.4-9
Издателство: Ран - Р, 2022
ISSN: 1311-4603
Страници: 6

Заглавие на публикацията: ТРАНСФОРМАЦИИ В ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ, ПОРОДЕНИ ОТ COVID-19
Издание: Международни отношения, 2021, бр.2/2021, с.77-92
Издателство: ИСМО, 2021
ISSN: 0324-1092
Страници: 16

Заглавие на публикацията: За пътеките, истините и живота на Бенжамен Варон
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.СХХ, с.269-287
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 0861-8054
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Икономическото благосъстояние на българските домакинства през призмата на техния общ доход
Издание: Човешки ресурси, 2017, бр.1/261/2017, с.23-25
Издателство: Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, 2017
ISSN: 1312-319X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Проблемът с работещите бедни в България и възможностите за неговото решаване
Издание: Човешки ресурси, 2015, бр.9/249/2015, с.20-21
Издателство: Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, 2015
ISSN: 1312-319X
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Особености на българската икономика по време на световната икономическа криза 1929 -1933 г.
Издателство: Диалог, 2012
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Macroeconomic effects of oil price increase and means of exerting influence on them (Макроикономически ефекти от промяната на цената на петрола и нейното отражение върху тях)
Издание: Modern Discussion, 2011, бр.2, с.75-83
Издателство: Б. и., 2011
ISSN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Някои проблеми на българското селско стопанство и възможности за тяхното решаване
Издание: Икономика и управление на селското стопанство, 2011, бр.6, с.10-13
Издателство: Селскостопанска академия, 2011
ISSN: 0205-3845
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Снижение подоходного неравенства - предпосылка для ограничения бедности (Намаляване на подоходното неравенство - предпоставка за ограничаване на бедността)
Издателство: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2010
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Някои проблеми по икономическата и социалната адаптация на България към Европейския съюз
Издание: Социално-икономически анализи, 2010, бр.3, с.125-133
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010
ISSN: 1313-6909
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Глобализация и бедность - асимметрия эффектов (Глобализация и бедност - асиметрия на ефектите)
Издание: Вiсник Донецького унiверситету, 2009, бр.2, с.221-224
Издателство: Донецький нацiональний унiверситет, 2009
ISSN: 1817-2261
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Трета египетско – българска конференция, Исмаилия, 5-6 април 2009
Издание: Народностопански архив, 2009, бр.2, с.85-94
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Външната търговия и икономическия растеж в България – тенденции и перспективи
Издание: Международни отношения, 2003, бр.2, с.97-108
Издателство: ИСМО, 2003
ISSN: 0324-1092
Страници: 12

Заглавие на публикацията: The transitions economies and the process of globalization
Издание: One World: Independent International News Magazine, 2002, бр.6, с.8-10
Издателство: International Global News Ltd, 2002
ISSN: 1311-6940
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България
Издание: Диалог, 2002, бр.1, с.55-63
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1311-9206
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България
Издание: Диалог, 2002, бр.1, с.55-63
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1311-9206
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Растежът зависи и от публичния сектор
Издание: Икономика, 2001, бр.3, с.6-7
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2001
ISSN: 1314-376X
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Възможен е неинфлационен растеж на доходите
Издание: Икономика, 2000, бр.ноември, с.26-27
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2000
ISSN: 1314-376X
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Социално-икономически аспекти на фискалната политика
Издание: Финанси, 2000, бр.август – септември , с.41-42
Издателство: Българска финансова общност, 2000
ISSN: 1312-3416
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Стимулиране на предприемачеството и заетостта в България. Банки Инвестиции Пазари
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2000, бр.8, с.16-20
Издателство: БИП 1993, 2000
ISSN: 1311-7947
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Форми на защита на заемите и спестяванията на населението
Издание: Банки Инвестиции Пари, 1999, бр.5, с.26-28
Издателство: БИП 1993, 1999
ISSN: 1311-7947
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Относителната линия на бедността - за и против нейното определяне в България
Издание: Икономика, 1998, бр.м. юни, с.11-13
Издателство: Стандарт Финанс АД, 1998
ISSN: 1314-376X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Още един поглед върху границата на бедността и нейното определяне в България
Издание: Проблеми на труда, 1998, бр.5, с.58-66
Издателство: Министерство на труда и социалната политика, 1998
ISSN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Особености на неравенството в собствеността и влиянието му върху равнището на бедност
Издание: Проблеми на труда, 1997, бр.2, с.53-60
Издателство: Министерство на труда и социалната политика, 1997
ISSN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Тенденции в икономическото неравенство и бедността в страните от ЦИЕ
Издание: Проблеми на труда, 1996, бр.5, с.60-72
Издателство: Министерство на труда и социалната политика, 1996
ISSN:
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Характерни черти и особености в неравенството в собствеността и влиянието му върху равнището на бедност
Издание: Народностопански архив, 1996, бр.3, с.69-75
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Основни концепции и решения за борба с бедността
Издание: Народностопански архив, 1995, бр.4, с.59-65
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Тип: Доклад (16)
Заглавие на публикацията: ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА - ОСНОВА НА ИНДУСТРИЯ 4.0
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2249-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Рецесията породена от COVID-19 и възможностите за промени в българската икономика
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Глобализацията на съвременната икономика и мястото на България в нея
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Реалният общ доход на домакинствата в България - основа за тяхното икономическо благосъстояние
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Подоходно неравенство и бедност в България - проблеми и перспективи
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2016
ISBN: 978-954-712-706-7
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Проблемът "капан на бедността" в България и възможности за неговото избягване
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 67

Заглавие на публикацията: Олигархията в икономическата система
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Особености на заетостта и доходите в българското селско стопанство в условията на криза
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Работната заплата в България - основни проблеми и възможности за тяхното решаване
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2014
ISBN: 978-954-644-580-3
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Икономическата криза в България и нейното влияние върху процеса на обедняване
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Предимства и недостатъци от членството на България в Шенгенската зона
Издателство: ГорексПрес, 2012
ISBN: 978-954-616-221-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: The process of transforming bulgarian agriculture in accordance with EU requirements - reality and challenges (Процесът на трансформация на българското селско стопанство към изискванията на ЕС - реалности и предизвикателства)
Издание: Trakia journal of sciences: Series Social sciences, 2011, бр.9, с.116-119
Издателство: Trakia University, 2011
ISSN: 1313-7069
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Икономическата криза в България и ролята на държавната намеса за излизане от нея
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0484-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Особености на икономическата криза в България и средства за излизане от нея
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0489-6
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Проблеми пред конкурентоспособността на българската икономика и членството на страната в ЕС
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0399-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Някои особености при прехода на България към пазарна икономика (стопанство)
Съавтори: Йордан Василев
Издателство: АИ Ценов, 1994
ISBN:
Страници: 6

Тип: Учебник (25)
Заглавие на публикацията: Дигиталната икономика и държавата
Съавтори: Елица Петкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2214-6
Страници: 122

Заглавие на публикацията: ИКОНОМИКС (Микроикономика и Макроикономика)
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Румен Лазаров, Таня Тодорова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-1825-5
Страници: 260

Заглавие на публикацията: Икономически теории
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елица Петкова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-1974-0
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елица Петкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1972-6
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Пенка Шишманова, Йордан Василев, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елица Петкова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-1975-7
Страници: 216

Заглавие на публикацията: Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5-10 клас
Съавтори: Румен Ерусалимов, Пепа Стойкова, Искра Пантелеева, Марин Маринов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2021
ISBN: 978-954-23-1948-1
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Икономикс (Микроикономика и Макроикономика) - учебник за дистанционно обучение
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Огнян Марков, Румен Лазаров, Любен Кирев, Красимир Кунев, Иван Иванов, Таня Тодорова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1825-5
Страници: 340

Заглавие на публикацията: Икономически теории (учебник за дистанционно обучение)
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елица Петкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1879-8
Страници: 266

Заглавие на публикацията: Макроикономика (учебник за дистанционно обучение)
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елица Петкова, Елка Цонева, Петя Георгиева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1791-3
Страници: 202

Заглавие на публикацията: Микроикономика (учебник за дистанционно обучение)
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елица Петкова, Елка Цонева, Петя Георгиева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978-954-23-1781-4
Страници: 224

Заглавие на публикацията: Икономически теории
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Елица Петкова
Издателство: Икономически теории, 2018
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Елица Петкова, Огнян Марков, Румен Лазаров
Издателство: :Макроикономика, 2018
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Пенка Шишманова, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Елица Петкова
Издателство: Микроикономика, 2018
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Красимир Кунев, Йордан Василев, Пенка Шишманова, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева
Издателство: Абагар, 2016
ISBN: 978-619-168-149-5
Страници: 312

Заглавие на публикацията: Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-110-5
Страници: 432

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Йордан Василев, Пенка Шишманова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-123-5
Страници: 406

Заглавие на публикацията: Microeconomics (Микроикономика)
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Маринов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1028-0
Страници: 376

Заглавие на публикацията: Потребление, спестяване, инвестиции
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0780-8
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0723-5
Страници: 452

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-912-7
Страници: 487

Заглавие на публикацията: Икономикс (Микроикономика И Макроикономика)
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Димитър Найденов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: Абагар, 2008
ISBN: 978-954-427-793-2
Страници: 454

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0397-8
Страници: 507

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: МЕТОДИ КЪНЕВ, Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Асен Радев, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0369-5
Страници: 382

Заглавие на публикацията: Икономика
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Асен Радев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-676-9
Страници: 271

Заглавие на публикацията: Икономически теории. Прозрения и пристрастия на великите икономисти
Съавтори: МЕТОДИ КЪНЕВ, Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Асен Радев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова
Издателство: Абагар, 2005
ISBN: 954-427-635-1
Страници: 512

Тип: Учебно помагало (31)
Заглавие на публикацията: Макроикономика (тестове, задачи, въпроси за дискусии)
Съавтори: Пенка Шишманова, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елица Петкова, Танер Исмаилов, Александрина Александрова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2024
ISBN: 978-954-23-2455-3
Страници: 170

Заглавие на публикацията: Макроикономика
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елица Петкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978 954 23 1772 2
Страници: 172

Заглавие на публикацията: Микроикономика
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елица Петкова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978-954-23-1748-7
Страници: 178

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии.
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Красимир Кунев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Елица Петкова, Тодор Тодоров, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1493-6
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Икономически теории
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1246-8
Страници: 148

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии.
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Красимир Кунев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1198-0
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии.
Съавтори: Любен Кирев, Йордан Василев, Пенка Шишманова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елка Цонева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1144-7
Страници: 198

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Красимир Кунев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Тодор Тодоров, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2016
ISBN: 978-619-168-148-8
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Йордан Василев, Пенка Шишманова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-134-1
Страници: 207

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2015
ISBN:
Страници: 197

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-084-9
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-064-1
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Тодоров, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2013
ISBN: 978-619-168-014-6
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-967-7
Страници: 215

Заглавие на публикацията: Икономикс. (Микро- и Макроикономика). Свитък с изпитни материали.
Съавтори: Любен Кирев, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-988-2
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-962-2
Страници: 191

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Миланова, Петя Георгиева
Издателство: Абагар, 2011
ISBN: 978-954-427-942-4
Страници: 198

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2011
ISBN: 978-954-427-923-3
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Икономикс (методическо ръководство)
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Димитър Найденов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 130

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-893-9
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-869-4
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Пенка Шишманова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0413-5
Страници: 177

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Огнян Марков, Йордан Василев, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-844-1
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Любен Кирев, Снежана Найденова, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Румен Лазаров, Огнян Марков, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0410-4
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Иван Иванов, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2008
ISBN: 978-954-427-769-7
Страници: 175

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Снежана Найденова, Любен Кирев, Иван Иванов, Петър Петров, Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Фабер, 2008
ISBN: 978-954-775-922-0
Страници: 203

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Асен Радев, Румен Лазаров, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров
Издателство: Абагар, 2007
ISBN: 978-954-427-726-0
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Асен Радев, Румен Лазаров, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров, Таня Тодорова
Издателство: Абагар, 2007
ISBN: 978-954-427-755-0
Страници: 224

Заглавие на публикацията: Макроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-669-6
Страници: 151

Заглавие на публикацията: Микроикономика. Тестове, задачи, въпроси за дискусии
Съавтори: Красимир Кунев, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Тодор Тодоров
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-699-8
Страници: 159