доц. д-р Людмил Несторов

доц. д-р Людмил Несторов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Доцент
Звено Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
Длъжност Член на редакционен съвет