Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Доцент