д-р Людмил Несторов

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доцент, от 26.07.2004
Институция: СА "Д. А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор, от 11.05.1999
Институция: СА "Д. А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистърл икономист - финансист, от 01.10.1980 до 04.07.1984
Институция: ИТ "Д. Хадживасилев", България, Свищов
Образователна степен: средно-специално, от 15.09.1974 до 10.06.1978
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Преподавател: доцент, от 14.02.1994
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
не е посочено
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" Свищов , България , Свищов
Заглавие: “БОРБАТА С БЕДНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” , от 21.03.2013 до 15.11.2013
Описание: Прилагането на комплексен и интегриран подход за борба с бедността е необходимо условие за преодоляване на социалното изключване на все по-голяма част от активното население и за прекъсване на бедността между поколенията. От тази гледна точка образованието, и в частност висшето образование по икономика и управление, заема важно място сред активните мерки за ограничаване на бедността чрез разработването и преподаването на елементи от учебното съдържание по отделните дисциплини. Умелото им вграждане, преподаване и усвояване в процеса на обучение може да доведе до привличане интересите на повече хора на образователния пазар към образователния продукт предлаган от Стопанска академия „Д. А. Ценов“.
Организация: СА "Д. А. Ценов" Свищов , България , Свищов
Заглавие: Подобряването на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия , от 10.2009 до 10.2010
Описание: Основно внимание в разработката се отделя на същността на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия, като се разкриват разликите между конкурентоспособността на фирмата и тази на фирмената продукция. Разгледани са основните фактори – ресурсни, финансови, технически, ценови и др., от които се определя равнището на фирмената конкурентоспособност. Особено внимание в разработката е отделено на практическото решаване на проблемите на конкурентоспособността на фирмата. За целта е проведено анкетно проучване с участието на производители на млечни продукти, като резултатите от практическото изследване са използвани за извършването на анализ на практическото състояние на конкурентоспособността на фирмите от бранша, а също така и за изработване на препоръки, насочени към нейното подобряване.
Организация: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Кафедры „Экономика и антикризисное управление” и Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова - Свиштов, Кафедры „История, философия, социология” , Русия и България , Москва и Свищов
Заглавие: 2. Международный социально-экономический проекг „Современные измерения и вызовы бедности в Болгарии и России”. Бедность как социальное явление: ее национальная специфика и вызовы в контексте глобализации. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Кафедры „Экономика и антикризисное управление” и Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова - Свиштов, Кафедры „История, философия, социология” , от 03.2009 до 03.2010
Описание: Разглежда се бедността като социално явление, нейните национални специфики и проявлението й в условията на глобализация.