Публикации на доц. д-р Красимира Славева

Тип: Монография (4)
Заглавие на публикацията: Оценъчен подход влиянието на външната търговия върху националната икономика
Съавтори: Красимира Славева
Издание: Библиотека Стопански свят, 2010, бр.108, с.1-159
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1310-2737
Страници: 159

Заглавие на публикацията: Жизненият стандарт на населението - статистически анализи
Съавтори: Величко Петров, Поля Ангелова, Красимира Славева
Издание: Библиотека Стопански свят, 2007, бр.90, с.1-200
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1310-2737
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Статистически методи за изследвания в социалната сфера
Съавтори: Величко Петров, Поля Ангелова, Красимира Славева
Издание: Библиотека Стопански свят, 2006, бр.78, с.1-256
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1310-2737
Страници: 256

Заглавие на публикацията: Методи за анализ и управление в агробизнеса
Съавтори: Величко Петров, Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: Абагар, 2004
ISBN: 954-427-580-0
Страници: 302

Тип: Студия (10)
Заглавие на публикацията: Системите за финансово управление и контрол в българските общини - състояние и перспективи
Съавтори: Борислав Борисов, Красимира Славева, Пламен Петков, Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.7-38
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Усъвършенстване на обучението по статистика чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии
Съавтори: Красимира Славева, Пламен Петков, Любомир Иванов, Тихомир Върбанов, Нонка Георгиева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.498-528
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Статистически анализ на социално-икономическите и демографските различия и неравенства между районите в България
Съавтори: Пламен Петков, Красимира Славева, ДИАНА МАРКОВА, Боряна Вълчева, Тихомир Върбанов, Амелия Крачунова, Даниела Симеонова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.384-413
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза
Съавтори: Любомир Иванов, Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева, Катя Чиприянова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.336-361
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция
Съавтори: Поля Ангелова, Любомир Иванов, Пламен Петков, Красимира Славева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.122-169
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 48

Заглавие на публикацията: Селективен профил на кандидат-студента – основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт
Съавтори: Стефан Стефанов, Любомир Иванов, Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Катя Чиприянова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.12, с.280-331
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Статистическият контрол – Европейската алтернатива на качеството
Съавтори: Тодор Тодоров, Любомир Иванов, Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Маргарита Шопова, ЕЛКА АТАНАСОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.111-155
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 45

Заглавие на публикацията: Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1990-2005)
Съавтори: Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Пламен Петков, Любомир Иванов, Красимира Славева, Стела Касабова, Веселка Георгиева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.283-323
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: Корелацията "иновационна активност - конкурентноспособност" в контекста на европейската интеграция на България
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Красимира Славева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.111-145
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Селското стопанство на прага на присъединяване към Европейския съюз - състояние, проблеми и перспективи пред развитието на лозарството
Съавтори: Величко Петров, Поля Ангелова, Красимира Славева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.3, с.251-291
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Тип: Статия (11)
Заглавие на публикацията: ADVANCEMENT OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY IN BULGARIA OVER THE PERIOD 2000-2010 (Развитие на научноизследователската и развойната дейност в България за периода 2000-2010 г. )
Съавтори: Красимира Славева
Издание: Теоретичнi i практичнi аспекти економiки та iнтелектуальноi власностi : Збiрник наукових праць, 2012, бр.1, с.113-118
Издателство: ПДТУ, 2012
ISSN: 2225-6407
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза
Съавтори: Любомир Иванов, Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева
Издание: Диалог, 2012, бр.ИЗВЪНРЕДЕН ТЕМАТИЧЕН БРОЙ I, АВГУСТ, с.1-12
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция
Съавтори: Поля Ангелова, Любомир Иванов, Пламен Петков, Красимира Славева
Издание: Диалог, 2011, бр.октомври, с.54-68
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Товарная структура внешней торговли с Украиной как фактор формирования отрицательного торгового сальдо (Стокавата структура на външната търговия с Украйна като фактор за формиране на отрицателно търговско салдо)
Съавтори: Красимира Славева
Издание: ВІСНИК Академii економiчнних наук Украiни, 2011, бр.2, с.177-182
Издателство: Академii економiчнних наук Украiни, 2011
ISSN: 1729-7206
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Trade Turnover between Bulgaria and Serbia – Statistical aspects (Външнотърговският стокообмен между България и Сърбия - статистически аспекти)
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2011
ISBN: 978-86-6139-026-5
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Състояние и динамика на външната търговия на България и страните от Организацията за черноморското икономическо сътрудничество
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: ДонНУ, 2011
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Оценяване на степента на отвореност на икономиката – статистически аспекти
Съавтори: Красимира Славева
Издание: Народностопански архив, 2010, бр.1, с.67-82
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0323-9004
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Селективен профил на кандидат-студента - основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт
Съавтори: Стефан Стефанов, Любомир Иванов, Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Катя Чиприянова
Издание: Диалог, 2010, бр.юни, с.116-131
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на структурните промени в износа и вноса на Р България
Съавтори: Красимира Славева
Издание: Диалог, 2010, бр.3, с.51-68
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Статистическо изследване на промените в експортната структура на България за периода 1992-2009 г.
Съавтори: Красимира Славева
Издание: Икономика и управление, 2010, бр.2, с.52-61
Издателство: Стоп. факулт. при ЮЗУ Неофит Рилски, 2010
ISSN: 1312-594X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Внешноторговый товарообмен Республики Болгарии со странами СНГ (Външнотърговският стокообмен между България и страните от ОНД)
Съавтори: Красимира Славева
Издание: ВІСНИК Академii економiчнних наук Украiни, 2004, бр.1, с.92-95
Издателство: Академii економiчнних наук Украiни, 2004
ISSN: 1729-7206
Страници: 4

Тип: Доклад (41)
Заглавие на публикацията: Информационно осигуряване на управлението на проекти
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1770-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Състояние и тенденции във външната търговия на България със селскостопански стоки
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1762-3
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Промишлеността в България - тенденции и развитие
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Статистическа оценка на сравнителните предимства във външната търговия на България
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Място и роля на статистическата информация при разработването на стратегическите планови документи
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1380-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Тенденции в развитието на икономическите процеси в България след членството на страната в Европейския съюз
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1378-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Стоковата структура на външната търговия и нейното влияние върху търговското салдо
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Държавни разходи и икономически растеж - тенденции и факторни влияния
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Статистически аспекти на оценката на степента на отвореност на икономиката и нейното влияние върху икономическия растеж
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1186-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Външна търговия и икономически растеж - тенденции и факторни влияния
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1150-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Външната търговия на България след 1989 г. - тенденции и структурни промени
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Статистическа оценка на стартовите позиции и очакваните резултати за България в контекста на Стратегия "Европа 2020"
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1080-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Външната търговия на България със селскостопански стоки - състояние, тенденции и перспективи
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Статистически и социални аспекти на здравеопазването в България
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1006-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Информационно осигуряване на Стратегия "Европа 2020" - предизвикателства пред националната и европейската статистическа система
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0670-8
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Особености на регионалната структура на икономиката на България
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Развитие на научноизследователската и развойна дейност в България в контекста на стратегия "Европа 2020"
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Статистика внешней торговли Болгарии - возникновение, развитие и современная организация (Статистиката на външната търговия в България - възникване, развитие и съвременна организация)
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Рост. гос. эконом. унив. (РИНХ), 2012
ISBN: 978-5-4382-0051-2
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Проблеми и предизвикателства пред държавната финансова статистика в контекста на стратегията "Европа 2020"
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Статистическо изследване на външнотърговските връзки на България със страните от Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0773-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Оценка на влиянието на стоковата структура на външната търговия върху търговското салдо на Република България
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: УНСС, 2012
ISBN: 978-954-644-308-3
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Динамика на основните индикатори за външната търговия на България за периода 1991-2011 г.
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0603-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Статистическа оценка на влиянието на външната търговия върху икономическия растеж в България
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0681-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: FOREIGN TRADE AND BALANCE OF PAYMENTS – STATISTICAL ASPECTS. (Външна търговия и платежен баланс - статистически аспекти)
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Multinational Financial Society, 2011
ISBN:
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на показателите за външната търговия на България и Румъния
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Структурни промени във външната търговия на България за периода 1989-2009 г.
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0484-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Statistical assessment of the degree of openness of Вulgaria`s economy (Статистическа ооценка на степента на отвореност на икономиката на България)
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Национальная академия наук Украины, 2010
ISBN: 978-966-02-5876-1
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Анализ на динамиката на брутната добавена стойност и инвестициите в аграрния сектор в България за периода 1998-2008 г.
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0438-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Регресионен и корелационен анализ на рентабилността в лозарството – проблеми и възможни решения
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0319-X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Извадково изучаване на гроздопроизводителите - една възможност за изследване на рентабилността в лозарството
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2006
ISBN: 954-21-0267-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Характеристика на условията за развитие на лозарството в България – анализ на резултатите от проведено извадково изследване на гроздопроизводителите
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0316-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Място и роля на статистическата информация при изготвянето на националната стратегия за развитие на лозарството и винопроизводството
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0301-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Статистическите наблюдения на лозята и лозарския потенциал като елимент на Общата организация на пазара на виното в страните от ЕС
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2005
ISBN: 954-21-0227-5
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Проблеми при организацията на извадковите изследвания в лозарството
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0206-1
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Устойчивото развитие в процеса на евроинтеграцията - предизивикателство пред страните от ЧИС (Организация и провеждане на извадкови изследвания в лозарството)
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0193-6
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Хармонизация на статистиката на лозарството с европейските стандарти - състояние и проблеми
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0185-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Информационното общество и неговите изисквания към националната статистика
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0158-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Възможности за оценяване на пазарните позиции на фирмата
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0135-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Динамика на външната търговия на България със страните от региона – статистико-иконометрични аспекти
Съавтори: Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0114-6
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Структурни промени във външнотърговския стокообмен на Република България с Балканските страни
Съавтори: Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0114-6
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Икономическата конюнктура и струтурата на износа на България
Съавтори: Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0009-3
Страници: 4

Тип: Учебник (12)
Заглавие на публикацията: Основи на статистиката
Съавтори: Поля Ангелова, Любомир Иванов, Пламен Петков, Красимира Славева, Стела Касабова, Маргарита Шопова, Тихомир Върбанов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN:
Страници: 347

Заглавие на публикацията: Застрахователна статистика
Съавтори: Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1402-8
Страници: 183

Заглавие на публикацията: Макроикономическа статистика
Съавтори: Поля Ангелова, Любомир Иванов, Пламен Петков, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1266-6
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Статистически методи в емпиричните социологически изследвания
Съавтори: Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1403-5
Страници: 184

Заглавие на публикацията: Управленска статистика на предприятието
Съавтори: Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1267-3
Страници: 186

Заглавие на публикацията: Финансова статистика
Съавтори: Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1489-9
Страници: 209

Заглавие на публикацията: Статистически методи в емпиричните социологически изследвания
Съавтори: Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Финансова статистика
Съавтори: Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1224-6
Страници: 184

Заглавие на публикацията: Застрахователна статистика
Съавтори: Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0786-0
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Макроикономическа статистика
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Любомир Иванов, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0784-6
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Икономическа статистика
Съавтори: Величко Петров, Красимира Славева
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-9-54427-871-7
Страници: 464

Заглавие на публикацията: Управленска статистика на предприятието
Съавтори: Величко Петров, Поля Ангелова, Красимира Славева
Издателство: Абагар, 2007
ISBN: 978-9-54427-750-5
Страници: 352

Тип: Учебно помагало (8)
Заглавие на публикацията: Основи на статистиката - учебно пособие
Съавтори: Пламен Петков, Поля Ангелова, Любомир Иванов, Красимира Славева, Стела Касабова, Тихомир Върбанов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1199-7
Страници: 274

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа - учебно пособие за дистанционно обучение
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Любомир Иванов, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 64

Заглавие на публикацията: Ръководство по статистика
Съавтори: Величко Петров, Тодор Тодоров, Любомир Иванов, Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева, Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0424-1
Страници: 400

Заглавие на публикацията: Справочник по статистика
Съавтори: Величко Петров, Тодор Тодоров, Любомир Иванов, Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0404-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Справочник по статистика
Съавтори: Величко Петров, Стоян Илиев, Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Стела Касабова, Любомир Иванов, Пламен Петков, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0237-1
Страници: 196

Заглавие на публикацията: Ръководство по статистика
Съавтори: Величко Петров, Стоян Илиев, Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Стела Касабова, Любомир Иванов, Красимира Славева, Пламен Петков
Издателство: Абагар, 2004
ISBN: 954-427-563-0
Страници: 364

Заглавие на публикацията: Ръководство по статистика
Съавтори: Величко Петров, Стоян Илиев, Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Стела Касабова, Красимира Славева, Пламен Петков, Любомир Иванов, Мария Георгиева
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 954-427-449-9
Страници: 372

Заглавие на публикацията: Статистика - сборник от задачи
Съавтори: Величко Петров, Стоян Илиев, Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Стела Касабова, Красимира Славева, Пламен Петков, Любомир Иванов, Мария Георгиева
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 212