доц. д-р Красимира Славева

доц. д-р Красимира Славева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Статистика и приложна математика"
Длъжност Доцент
Звено Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
Длъжност Главен редактор