доц. д-р Красимира Славева

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов" , България, Свищов
Образователна степен: Доктор, от 2005 до 2008
Институция: СА "Д.А.ЦЕНОВ", България, СВИЩОВ
Образователна степен: МАГИСТЪР, от 1989 до 1994
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 13.12.2011
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 2005 до 2011
Работодател: СА " Д. А. Ценов" , България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 1998 до 2005
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 28.06.1996 до 1998
Работодател: СА "Д.А.ЦЕНОВ, България, Свищов
Заемана длъжност: ПРЕПОДАВАТЕЛ, от 28.06.1996
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език A2 B1 A1 A1 A1
Руски език C2 C2 C1 C1 C1
Проекти:
Организация:
Заглавие: Статистически анализ на социално-икономическите и демографските различия и неравенства между районите в България , от 2013 до 2013
Описание: Изследването има теоретико-приложен характер. Теоретичните проблеми са свързани с демографските, социалните и икономическите процеси като обекти на статистическо изучаване и като икономически явления на равнище статистически район. Приложният аспект на изследването включва създаването на прецизна картина на състоянието, междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и неравенства. На обстоен анализ се подлагат демографските и социалните характеристики на населението, социално-демографския профил на работната сила, икономическото развитие, тенденциите в развитието на отделните райони и на този основа – определяне на значимостта, силата и посоката на влиянието на икономическата криза.
Организация:
Заглавие: Оборудване и модернизация на “Компютърна зала за научни изследвания на докторанти” , от 30.03.2012 до 30.11.2012
Описание: Инфраструктурен проект
Организация:
Заглавие: Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза , от 2011 до 2011
Описание: Изследването е с теоретико-приложен характер. Теоретичните проблеми са свързани със заетостта и безработицата като обекти на статистическо изучаване и като икономически явления, които се развиват по специфичен начин, когато са подложени на влиянието на икономическите кризи. Приложният аспект на изследването включва създаването на прецизна картина на състоянието и основните закономерности на заетостта и безработицата в регионален аспект; определяне на характеристиките на структурата на заетите и безработните лица по основните социално-демографски признаци; формирането на сегменти за по-пълна и ясна картина на пропорциите и съотношенията на заетостта и безработицата в териториален аспект; установяване на съществените тенденции в развитието им и на този основа – определяне на значимостта, силата и посоката на влиянието на икономическата криза.
Организация:
Заглавие: Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция , от 2010 до 2010
Описание: Изследването има теоретико-приложен характер, като неговата основна цел е теоретично обосноваване и емпирично изследване на закономерностите в състоянието и развитието на външната търговия на България в контекста на европейската интеграция въз основа на статистически анализ на структурата, динамиката и факторната обусловеност на външнотърговския стокообмен за периода 1990 – 2009 г. В изследването са използвани са статистически методи за анализ на временни редове, за анализ на структурните промени, за разкриване на връзки и зависимости и иконометрични методи и модели.
Организация:
Заглавие: Селективен профил на кандидат-студента – основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт , от 2009 до 2009
Описание: Изследването е с теоретико-приложен характер, като теоретичните проблеми са разглеждани в пряка връзка с функционирането на образователната система, информационното осигуряване на образователните изследвания и избора на подходящи индикатори за ефективно измерване на образователните постижения. Приложният аспект включва съставяне на социално-демографски профил на кандидат-студента в СА „Д. А. Ценов”, сегментиране на кандидат-студентите според техните предпочитания и извършване на серия от хипотези, с които се тестват различия от полов, териториален и друг характер.
Организация:
Заглавие: Статистическият контрол – европейската алтернатива на качеството , от 2008 до 2008
Описание: Основната цел на изследването е да се извърши комплексно изследване на приложението на статистическия контрол върху качеството и производствените процеси в машиностроенето в България. Извършено е проучване на 300 фирми от машиностроенето в България. Реализирането на поставената цел е свързано с извършване на статистическа характеристика на понятията “качество” и “статистически методи за контрол на качеството”, изследване състоянието на контрола върху качеството в машиностроенето и извършване на идентификационен анализ на състоянието на статистическия контрол от гледна точка на неговата ключова роля за повишаване качеството на продукцията.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Корелацията “иновационна активност – конкурентноспособност” в контекста на европейската интеграция на България. , от 2005 до 2005
Описание: Основната цел на проекта е да се установи, измери и анализира зависимостта между иновационната активност и конкурентноспособността на стопанските субекти от икономическа дейност “Производство на растителни масла и мазнини” и да се обосноват предложения, които да бъдат използвани при определяне на приоритетите в разработването и реализирането на фирмени конкурентни стратегии.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1990-2005) , от 2005 до 2005
Описание: Целта на проекта е изследване на емигрантските потоци на България в периода след 1990 г., което ще даде възможност да се формулират контурите на профила на българския емигрант. Проведен е ретроспективен анализ на икономическата, социалната и демографската ситуация в страната (1990-2005 г.). Представени са факторите, обуславящи емиграционните процеси и мотивите за формиране на емиграционна нагласа. Изследвани са социолно-икономическите последици от емиграцията.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Селското стопанство на прага на присъединяване към Европейския съюз – състояние, проблеми и перспективи пред развитието на лозарството , от 2004 до 2004
Описание: В проекта са разгледани насоките и предизвикателствата в развитието на селското стопанство на Р. България, в частност на лозарството, в контекста на предстоящото присъединяване на страната в ЕС. Направена е характеристика на състоянието лозарството, а чрез използване на съвременни статистически методи са анализирани резултатите от проведеното извадково изследване на гроздопроизводителите. На базата на проведеното изследване са очертани проблемите пред развитието на лозарството и са предложени насоки за решения.