Публикации на доц. д-р Карина Саркисян-Дикова

Тип: Монография (3)
Заглавие на публикацията: CROSS-CULTURAL MANAGEMENT IN A GLOBALIZED BUSINESS ENVIRONMENT (Междукултурен мениджмънт в глобалната бизнес среда)
Съавтори: Denys Lifintsev, Carmen Nastase
Издателство: КНЕУ, 2020
ISBN: 978-966-926-342-1
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Междукултурна комуникация и адаптация в международния бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0932-1
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Съвременната държава и международния туризъм в условията на глобализиращия се свят
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: ИК "СТЕНО"- ВАРНА, 2005
ISBN: 954-449-252-6
Страници: 4

Тип: Студия (14)
Заглавие на публикацията: Значение на междукултурната компетентност в процеса на интернационална комуникация (теоретико-практическо изследване на българските фирми)
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.CXVI, с.131-164
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0861-8054
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Междукултурните компетенции - необходим актив на съвременния бизнес
Съавтори: Драгомир Илиев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.123-148
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Въздействия на междукултурните различия върху българския бизнес
Съавтори: Атанас Дамянов
Издание: Икономика 21, 2012, бр.2, с.51-72
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1314-3123
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Aнализ на специализацията на РБългария в областта на външната търговия с аграрни продукти
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.205-229
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС
Съавтори: Галина Захариева, Галин Стефанов, Драгомир Илиев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.305-336
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Изследване на сравнителните предимства на търговията на РБългария със страните от Западните балкани
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.CXV, с.181-210
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0861-8054
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Фирмената репутация-конкуренция от нов тип в контекста на глобализацията
Съавтори: Драгомир Илиев, Иванка Цонева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.9, с.113-139
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Анализ на търговските отношения между страните в региона на Югоизточна Европа
Съавтори: Галина Захариева, Драгомир Илиев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.272-303
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Регионално сътрудничество между страните от Югоизточна Европа
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.CIX, с.196-232
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-8054
Страници: 37

Заглавие на публикацията: Регионално сътрудничество между страните от Югоизточна Европа в контекста на разширяваща се Европа
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.108, с.197-232
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-8054
Страници: 36

Заглавие на публикацията: Теоретико-приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми
Съавтори: Андрей Захариев, Галина Захариева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.2, с.191-224
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2004
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Възможности на малките и средни предприятия в България за навлизане в глобалния дигитален пазар.
Съавтори: Галина Захариева, Драгомир Илиев, Симеон Момчев, Иван Спиридонов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.202-242
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: Уеб-базираните технологии – нов етап в процесите на обучение и самоподготовка на студентите
Съавтори: Ваня Григорова, Венцислав Диков, Божидар Божинов, Виктор Монев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.48-68
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Характер и особености на маркетинговата концепция в сферата на услугите
Съавтори: Таня Горчева
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 1996, бр.XCVI, с.7-78
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISSN: 0861-8054
Страници: 72

Тип: Статия (12)
Заглавие на публикацията: Impact of Modern Information and Communication Technologies on Corporate Communication Process
Издание: Economica, 2015, бр.1, с.131-140
Издателство: ASEM, 2015
ISSN: 1810-9136
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Barriers to Intercultural communication Process (Bulgarian enterprises survey) (Бариери пред комуникационния процес (излседване на български фирми))
Издание: Economica, 2013, бр.2, с.55-65
Издателство: ASEM, 2013
ISSN: 1810-9136
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Проблеми на културната адаптация (изследване на български фирми)
Издание: Диалог, 2013, бр.I, с.97-107
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Анализ на стокообмена на Словения с основните й търговски партньори за периода 2000-2010
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0764-8
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Инструментариум за оцена на въздействието на външнотърговското представяне и специализация върху икономическото развитие
Съавтори: Галина Захариева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0764-8
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Анализ на стокообмена на Словения с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 г.
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2012
ISBN: 978-954-23-0764-8
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Българската външнотърговска специализация и фирмено поведение в условията на криза
Съавтори: Галина Захариева, Драгомир Илиев, Галин Стефанов
Издание: Диалог, 2012, бр.1, с.140-159
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Тенденции в търговията на България с аграрни продукти с контекста на разширяването на Европейски съюз
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.2, с.94-107
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Фирмената репутация - важен актив за увеличаване конкурентоспособността на българските фирми
Съавтори: Драгомир Илиев, ИВАНКА ЦОНЕВА
Издание: Диалог, 2009, бр.5, с.134-150
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Вътрешнорегионалната търговия между страните от Югоизточна Европа.
Съавтори: Галина Захариева
Издание: Икономика, 2006, бр.2, с.51-55
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2006
ISSN: 1314-376X
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Тенденции в развитието на интеграцията и дезинтеграцията в Централна и Източна Европа
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.3, с.53-58
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Тенденции в развитието на интеграцията и дезинтеграцията в Централна и Източна Европа
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN:
Страници: 5

Тип: Доклад (15)
Заглавие на публикацията: CONTRIBUTION OF TRANSPORT SERVICES TO BULGARIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT (Принос на транспортните услуги за развитие на българската икономика)
Съавтори: Галина Захариева, Здравко Любенов
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.1, с.135-141
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Bulgarian-Russian trade developments during the period 2009-2014
Съавтори: Галина Захариева
Издателство: University publishing house "Science and economics", 2016
ISBN: 978-954-21-0875-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: The impact of cultural differences on business communications (Влияние на междукултурните различия върху бизнес комуникациите)
Издателство: ПП Вишемирський В. С., 2013
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Importance of dimensions of intercultural communication
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISBN: 978-954-23-0867-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Значение на междукултурните комуникациии в международния бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0773-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Symbiosis Access between Performance Assessment and Management Performance in Agribusiness (Симбиоза между оценка на изпълнението управлението в агробизнеса)
Съавтори: E. Sofijanova
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0677-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Анализ на сравнителните предимства при търговията на РБългария с аграрни продукти
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0677-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Динамика на търговските взаимоотношения с аграрни продукти на България с Евроепейския съюз
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приложение на казусния метод в дистанционна форма на обучение
Съавтори: Драгомир Илиев
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Реализиране на външнотърговска дейност със страните от ЮИЕ - стимули и бариери
Съавтори: Галина Захариева, Драгомир Илиев
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0323-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Организация на Черноморското икономическо сътрудничество-предизивкателсва и възможности
Съавтори: Галина Захариева, Атанас Дамянов
Издателство: ДонНУ, 2006
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Measuring the Intensity if Intra-regional Trade among SEE Countries (Измерване на интензвиността на вътрешнорегионалната търговия между страните от Югоизточна Европа)
Съавтори: Галина Захариева
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0327-0
Страници: 10

Заглавие на публикацията: ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЦЕФТА)– ВАЖНA СТЪПКА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2005
ISBN: 954-21-0227-5
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Some Economic Aspects of the Accession of the Countries in Central and Eastern Europe to the European Union (Някои аспекти на присъединяването на страните от Централна и Източна Европа към Европейския съюз)
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0157-X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: BSEC – the new regional challenge (ЧИС- новото регионално предизивкателство)
Съавтори: Мартин Стоянов
Издателство: ДонНУ, 2003
ISBN:
Страници: 4

Тип: Учебник (11)
Заглавие на публикацията: Бизнес комуникации
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2055-5
Страници: 164

Заглавие на публикацията: Въведение в международните икономически отношения
Съавтори: Галина Захариева, Галин Стефанов, Драгомир Илиев, Иван Спиридонов, Йордан Нейков, Иван Ангелов
Издателство: Въведение в международните икономически отношения, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Трейнинг по управление на проекти
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1586-5
Страници: 100

Заглавие на публикацията: Европейски проекти
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-0854-6
Страници: 100

Заглавие на публикацията: Международна реклама
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1564-3
Страници: 104

Заглавие на публикацията: Бизнес комуникации
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1015-0
Страници: 244

Заглавие на публикацията: Международна търговия с интелектуална собственост
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 105

Заглавие на публикацията: Международна икономика
Съавтори: Атанас Дамянов, Иван Спиридонов, Галина Захариева, Галин Стефанов
Издателство: Фабер, 2011
ISBN: 978-954-400-467-5
Страници: 235

Заглавие на публикацията: ПР в сферата на туризма
Съавтори: Галина Захариева
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 98

Заглавие на публикацията: Институционално осигуряване на проекти
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0631-3
Страници: 93

Заглавие на публикацията: Международна търговия с услуги
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 100

Тип: Учебно помагало (4)
Заглавие на публикацията: Бизнес комуникации
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: ISBN 978-954-23-2055-5
Страници: 120

Заглавие на публикацията: Бизнес комуникации
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1030-3
Страници: 104

Заглавие на публикацията: Международна икономика
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2005
ISBN:
Страници: 112

Заглавие на публикацията: Международна търговия с услуги - свитък с материали за самоподготовка
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 18