доц. д-р Карина Саркисян-Дикова

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 10.12.2002 до 29.05.2007
Институция: СА 'Д.А.Ценов" , България, Свищов
Образователна степен: Магистър спец. 'Финанси", от 1991 до 1996
Позиции:
Работодател: СА Д. А Ценов, България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 15.03.2016
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 1998 до 2002
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 02.07.1996 до 20.12.2011
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 1996 до 1998
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език B2 B2 B2 B2 B2
Френски език B2 B2 B1 B1 B1
Руски език B2 B2 B1 B1 B1
Проекти:
Организация: СА Д.А.Ценов , България , Свищов
Заглавие: Междукултурните компетенции – средство за постигане на синергетичен ефект в международния бизнес , от 01.03.2012 до 15.11.2012
Описание: Днешния динамичен и интензивен свят нациите трансферират не само стоки и услуги, но също така хора, знание, бизнес, и дори култура помежду си. Тези трегери на глобализацията прибавят ново значение на концепцията за междукултурните различия и оттам за актуалността на междукулутурните комуникативни компетенции при осъществяване на търговска или производствена дейност извън националните граници
Организация:
Заглавие: Изследване и анализ на специализацията на България в областта на външната търговия с аграрни продукти , от 14.04.2011 до 15.11.2011
Организация:
Заглавие: Изследване на външнотърговската специализация на страните от ЕС , от 04.2009 до 11.2011
Организация: СА "Д.АЦенов" , България , Свищов
Заглавие: “Изграждане на стратегии за малките и средни предприятия в България при навлизането им на дигиталния пазар” , от 2002
Организация:
Заглавие: “Изграждане на уеб базирана матрица за самоподготовка и оценка на обучаемите” , не е посочено
Организация:
Заглавие: Управление и администриране предоставянето на глобални публични блага , от 09.2008 до 2009
Описание: ЕРАЗЪМ Интензивна програма
Организация:
Заглавие: TRANSECO: Съвместен проект за изграждане на магистърска програма по “Икономика на транспорта”, Гърция, Белгия, Франция, България , от 2000 до 2004
Организация: СА 'Д.А.Ценов"
Заглавие: Tempus JET: Обучение на неправителствени организации. , от 1998 до 2000
Описание: Провеждане на обучение по ПР на членове на неправителствени организации