Публикации на гл. ас. д-р Ивайло Петров

Тип: Монография (1)
Заглавие на публикацията: Тенденции и перспективи в международната производствена специализация на България
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Библиотека Стопански свят, 2023, бр.147, с.1-134
Издателство: АИ Ценов, 2023
ISSN: 1310-2737
Страници: 134

Тип: Студия (7)
Заглавие на публикацията: Европейската стратегия „От фермата до трапезата“ и устойчивото развитие на селското стопанство у нас
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Виолета Блажева, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2024, бр.32, с.7-44
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2024
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Европейската зелена сделка – предпоставка за генериране на устойчив и приобщаващ растеж в българската икономика
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, бр.31, с.103-132
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2023
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Международната производствена специализация и мястото на българската икономика - тенденции и перспективи
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, бр.30, с.247-279
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2022
ISSN: 1312-3815
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Европейският преход към кръгова икономика - приложение в България
Съавтори: Ивайло Петров, Здравко Любенов, Таня Горчева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.114-144
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред международния бизнес в Европейския съюз
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров, Диана Ефтимова, Християна Венелинова, Костадинка Шуманова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.27, с.370-399
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2019
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Интернационализация на фирмите от сферата на услугите в България. Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.16-46
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Интернационализация на фирмите от сферата на услугите у нас
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.53-93
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Тип: Статия (10)
Заглавие на публикацията: Съвременни аспекти на икономиката на споделянето в Европейския съюз
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1172-0
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Crowdfunding as an Alternative Source of Support for Entrepreneurial Initiatives (Груповото финансиране като алтернативен източник на подкрепа за предприемачески инициативи)
Съавтори: Ивайло Петров
Издание: Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2015, бр.7, с.89-98
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2015
ISSN: 1314-0175
Страници: 10

Заглавие на публикацията: БРИКС и ролята им за глобалното икономическо управление
Съавтори: Ивайло Петров
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.8, с.158-171
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1313-6542
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Промените в глобалното управление през XXI век - възможен ли е нов Бретън Уудс?
Съавтори: Ивайло Петров
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.6, с.337-351
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1313-6542
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Еволюция на глобалната политико-икономическа архитектура и ролята на новите центрове на влияние
Съавтори: Ивайло Петров
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.5, с.311-325
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1313-6542
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Теоретични и емпирични аспекти н а моделирането на интернационализацията на българските фирми в сферата на услугите
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Диалог, 2012, бр.извънреден брой І, август, с.13-28
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Състояние, проблеми и перспективи пред интернационализацията на български фирми от сферата на услугите
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Диалог, 2011, бр.октомври, с.168-183
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Two Cases of Entrepreneurial Evolution in a Challenging Environment
Съавтори: Атанас Дамянов, Ивайло Петров
Издателство: BAMDE, 2009
ISBN: 9789549827095
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Антикризисни политики и мерки в областта на международния бизнес
Съавтори: Ивайло Петров
Издание: Народностопански архив, 2009, бр.3, с.65-79
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Семинар на тема: „Три пъти ура за глобализацията”
Съавтори: Ивайло Петров
Издание: Народностопански архив, 2004, бр.1, с.55-59
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 0323-9004
Страници: 5

Тип: Доклад (15)
Заглавие на публикацията: Application and Effects of the European Union’s 'Farm to Fork' Strategy in Bulgaria (Приложение и ефекти от стратегията на Европейския съюз „От фермата до трапезата“ в България)
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: България по пътя на устойчивите хранителни вериги
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2023
ISBN: 978-954-23-2421-8
Страници: 16

Заглавие на публикацията: The sustainable energy development of Bulgaria with a horizon to 2050: the role of innovation and technology
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Global trade in high-technology products as a driver of growth (Глобалната търговия с високотехнологични продукти като двигател на растежа)
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: The changing patterns of world trade and the place of Bulgaria
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: Южный федеральный университет , 2021
ISBN: 978-5-9275-3814-0
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Европейският преход към кръгова икономика – приложение в България
Съавтори: Таня Горчева, Ивайло Петров, Здравко Любенов
Издателство: ВВВУ "Георги Бенковски", 2020
ISBN: 2738-716X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Информационното предизвикателство пред кариерното развитие в съвременната технологична среда
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Trends in managing people in the sharing economy (Тенденции при управлението на хората в споделената икономика)
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: Южный федеральный университет , 2017
ISBN: 978-5-9275-2540-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Дефинитивни аспекти на икономиката на споделянето
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Неформалните организации в системата на междудържавно сътрудничество
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1131-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: The Rise of Crowdfunding as an Alternative Source of Financing
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: ПП Вишемирський В. С., 2015
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Еволюция на международното сътрудничество в аграрния сектор през второто десетилетие на XXI век
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1013-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Shifts in Global Economic Governance in the Twenty-First Century
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISBN: 978-954-23-0867-6
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Possible Toolsets For Resolving Weakly-Structured Issues (Възможни инструменти за решаване на слабо структурирани проблеми)
Съавтори: Маргарита Маринова, Атанас Дамянов, Ивайло Петров
Издателство: Рост. гос. эконом. унив. (РИНХ), 2011
ISBN: 978-5-7972-1741-1
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Конкурентни предимства в сектора на услугите в България
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 6

Тип: Абстракт (2)
Заглавие на публикацията: Application and Effects of the European Union’s 'Farm to Fork' Strategy in Bulgaria (Приложение и ефекти от стратегията на Европейския съюз „От фермата до трапезата“ в България)
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023
ISBN: 1849-7543
Страници: 1

Заглавие на публикацията: The sustainable energy development of Bulgaria with a horizon to 2050: the role of innovation and technology
Съавтори: Ивайло Петров
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 1