гл. ас. д-р Ивайло Петров

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: ОНС "доктор", от 10.2016
Институция: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт”, от 10.2003 до 03.2005
Институция: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Бакалавърска степен по „Информатика”, от 09.2000 до 09.2004
Институция: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Бакалавърска степен по „Международни икономически отношения”, от 09.1998 до 09.2002
Позиции:
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, ,
Заемана длъжност: Главен асистент, от 06.2016
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”- Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, катедра „Международни икономически отношения”, от 11.2007
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Научен секретар, от 12.2019
Работодател: СНЦ „Бизнес център Свищов”, България, Свищов
Заемана длъжност: Консултант проекти, от 06.2004 до 10.2007
Работодател: „Център за обучение и информация”, България, Свищов
Заемана длъжност: Офис сътрудник, от 10.2003 до 05.2004
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език C1 C1 B2 B2 B2
Руски език B2 B1 A2 A2 A2
Проекти:
Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите , от 04.2011 до 10.2011
Описание: Целта на настоящия проект е, на основата на теоретично и практическо изследване, да се изгради модел на процеса на интернационализация в сферата на услугите в България. Като се вземе под внимание формулираната цел се извеждат следните основни задачи: 1. Да се проучат и обобщят теоретичните изследвания на процеса на реализиране интернационализацията. 2. Да се създаде теоретичен модел на интернационализацията в сферите на услугите. 3. Да се специфицират формите на проявление на интернационализацията в българската практика. 4. На базата на разработените теоретични постановки и на практическите резултати от изследването, да се изведат основните насоки за ускоряване на интернационализацията в сферата на услугите.
Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: Интернационализация на фирмите от сферата на услугите у нас , от 04.2010 до 10.2010
Описание: За обект на изследването дефинираме ефектите от процесите на интернационализация във фирмите от българския бизнес. Като се вземе под внимание формулираната цел се извеждат следните основни задачи: 1. Да се изведат същностните характеристики на интернационализацията в сферата на услугите във функционален, организационен и управленски аспекти в зависимост от основните тенденции в международната търговия с услуги ; 2. Да се оценят вариантите за нейната реализация в практиката на български и чуждестранни фирми, действащи в сферата на услугите у нас; 3. Да се изследва взаимовръзката между степен на интернационализация на бизнеса и успешното функциониране на изследваните фирми.