гл. ас. д-р Ивайло Петров

гл. ас. д-р Ивайло Петров

Заемани към момента длъжности:
Звено Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
Длъжност Координатор / управление на информация в публични информационни канали
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Главен асистент