гл. ас. д-р Ивайло Петров

гл. ас. д-р Ивайло Петров

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Главен асистент