Публикации на доц. д-р Искра Пантелеева

Тип: Монография (5)
Заглавие на публикацията: Sustainable development – innovations in business (Устойчиво развитие – иновации в бизнеса)
Съавтори: Любчо Варамезов, Robert Romanowski, Magdalena Wieja, Jakub Jasiczak, Pavel Kotyza, Lubos Smutka, Lucie Sara Zavodna, Dora Naletina, Mate Damic, Jan Zavodny Pospisil, Iwona Olejnik
Издателство: Електронна библиотека DLib, 2021
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Production-operation management (Производствено-оперативен мениджмънт)
Съавтори: Анета Денева, Dariusz Nowak , Bartosz Marcinkowski, Sebastian Narojczyk, Vasyl Zalizko, Natalia Mazur
Издателство: Електронна библиотека DLib, 2021
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Фирмената политика за управление на талантите. бр. 78, БОН.
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0975-8
Страници: 324

Заглавие на публикацията: Продуктовите иновации в малките и средните предприятия (по примера на хранителното машиностроене в България). Дисертационен труд.
Издателство: Б. и., 2010
ISBN:
Страници: 243

Заглавие на публикацията: Продуктовите иновации в малките и средните предприятия
Съавтори: Петър Кънев
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 281

Тип: Студия (16)
Заглавие на публикацията: Изследване влиянието на преките германски инвестиции на регионално равнище (по примера на „Аурубис България”)
Съавтори: Любчо Варамезов, Кармен Вранчев, Боян Вранчев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, бр.31, с.38-69
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2023
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Изследване на отношението към предприемачеството и нагласата за стартиране на собствен бизнес на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна
Съавтори: Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Йордан Иванов, Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Иванов, Петя Биолчева, Стефан Калпачев, Ивайло Костов, Борислав Боев, Айтен Сабри, Кармен Вранчев, Боян Вранчев, Деница Николова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.48-81
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Иновации и интелектуална собственост – състояние и влияние върху фирменото развитие
Съавтори: Любчо Варамезов, Нина Костадинова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.124-155
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Предприемачески нагласи на студентите за стартиране на собствен бизнес и/или за реализиране на предприемаческа идея
Съавтори: Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова, Георги Гуцев, МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА, Ивайло Костов, Нели Килиджийска, Марин Маринов, Георги Сирашки
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, 'част II, с.320-348
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Съвременни форми за съвместен бизнес
Съавтори: Анета Денева, Христо Сирашки, Христина Атанасова, Елена Йорданова, Ивайло Костов, МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА, ПЛАМЕН ПАНТАЛЕЕВ, РУМЯНА АНГЕЛОВА, ЙОАНА ПЕТРОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.5-35
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Индустриалната политика на съвременна Европа
Съавтори: Анета Денева, Венета Христова
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.117, с.31-80
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-8054
Страници: 50

Заглавие на публикацията: Пазарното поведение на индустриалните бизнес организации и неговите рискови аспекти
Съавтори: Петър Кънев, Зоя Иванова, НЕХРИДЖАН МЕХМЕД
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.117-147
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Гъвкава заетост в българските бизнес организации
Съавтори: Петър Кънев, Зоя Иванова, Красимир Кулчев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.179-208
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Подходи и стратегии за управление на човешките ресурси в големите бизнес организации
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.1, с.169-203
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0861-8054
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Едно изследване на човешките ресурси в големите бизнес организации
Съавтори: Петър Кънев, Венета Христова, Зоя Иванова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.394-417
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Продуктовите иновации в малките и средните предприятия (по примера на хранителното машиностроене в България). Автореферат на дисертационен труд
Издателство: Б. и., 2010
ISBN:
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Иновациите в малките и средните предприятия в България (преработваща промишленост)
Издателство: Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008
ISBN:
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел
Съавтори: Петър Кънев, Венета Христова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.8, с.161-199
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1312-3815
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Иновационната политика на България – състояние и приоритети
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.5, с.89-116
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Корелацията "иновационна активност - конкурентноспособност" в контекста на европейската интеграция на България
Съавтори: Любчо Варамезов, Красимира Славева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.111-145
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Съвременни измерения на продуктовите иновации в малките и средните предприятия в България
Съавтори: Петър Кънев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.2, с.127-155
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Тип: Статия (17)
Заглавие на публикацията: Strategic aspects in German-Bulgarian business relations in the context of the contemporary economic, pandemic and geopolitical challenges in Central and Eastern Europe. Doi: https://doi.org/10.37075/SPM.2022.3. (Стратегически аспекти в германо-българските бизнес отношения в контекста на съвременните икономически, пандемични и геополитически предизвикателства в Централа и Източна Европа)
Съавтори: Любчо Варамезов, Кармен Вранчев
Издателство: Publishing Complex - UNWE, 2023
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Strategic Aspects оf Development оf the Bulgarian Metallurgical Industry (Стратегически аспекти на развитието на българската металургична индустрия)
Съавтори: Любчо Варамезов, Кармен Вранчев
Издателство: Publishing Complex - UNWE, 2023
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Предприемаческият и иновационният контекст в интегриран модел за развитие на икономиките и предприятията
Съавтори: Анатолий Асенов
Издание: Народностопански архив, 2020, бр.4, с.38-54
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 0323-9004
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Варианти на стратегическо поведение за стартиране и развитие на предприемачески бизнес
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.1, с.213-218
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Съвременно приложение на франчайзинга през погледа на класическите фрайнчайз теории
Съавтори: МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА
Издание: Социално-икономически анализи, 2015, бр.1, с.49-60
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015
ISSN: 1313-6909
Страници: 12

Заглавие на публикацията: За ролите на мениджърите по управление на човешките ресурси в индустриалните бизнес-организации
Издание: Икономическа мисъл, 2014, бр.1, с.80-94
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2014
ISSN: 0013-2993
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Проблеми и стимули в кариерното развитие на персонала в индустриалните бизнес организации
Издание: Народностопански архив, 2014, бр.1, с.44-60
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0323-9004
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Едно предизвикателство пред българските индустриални бизнес организации
Съавтори: Петър Кънев, Зоя Иванова, Красимир Кулчев
Издание: Диалог, 2013, бр.Тематичен II, декември, с.62-75
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Кариерата и кариерното развитие в индустриалните предприятия
Съавтори: Петър Кънев
Издание: Индустриален мениджмънт, 2013, бр.2, с.34-50
Издателство: ТУ-София, 2013
ISSN: 1312-3793
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Софтверные решения при подборе персонала – возможности и эффекты
Издателство: Белоруский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 2013
ISBN: 978-985-540-047-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Operating environment - a guideline for using flexible employment in enterprises (Средата на функциониране на предприятията – ориентир за прилагане на гъвкавата заетост)
Издателство: ДонНУ, 2013
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Промяна в ролите и поведението на мениджърите по управление на човешките ресурси в индустриалните бизнес организации
Издание: Икономическа мисъл, 2013, бр.3, с.82-96
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2013
ISSN: 0013-2993
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Политики за управление на човешките ресурси в големите бизнес организации
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.4, с.53-69
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред човешките ресурси
Съавтори: Петър Кънев, Венета Христова, Зоя Иванова
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен II, с.158-171
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Иновационна активност на маслодобивните предприятия
Съавтори: Любчо Варамезов
Издание: Бизнес посоки, 2006, бр.2, с.41-48
Издателство: Бургаски свободен унив., 2006
ISSN: 1312-6016
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Конкурентоспособност на маслодобивните предприятия
Съавтори: Любчо Варамезов
Издание: Икономически алтернативи, 2006, бр.5, с.56-67
Издателство: УНСС, 2006
ISSN: 1312-5281
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Възможности за повишаване иновационната активност на предприятието чрез техниките на планирането
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0301-7
Страници: 6

Тип: Доклад (57)
Заглавие на публикацията: Bulgaria as an attractive destination for German investors (България като атрактивна дестинация за германските инвеститори)
Съавтори: Любчо Варамезов, Кармен Вранчев
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Regional effects of direct German investments in Bulgaria (Aurubis Bulgaria Case) (Регионални ефекти от преките германски инвестиции в България (Казус Аурубис България))
Съавтори: Любчо Варамезов, Кармен Вранчев
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Human Resource Management in the Context of the Circular Economy (Управлението на човешките ресурси в контекста на кръговата икономика)
Съавтори: Beata Skowron-Mielnik
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2249-8
Страници: 10

Заглавие на публикацията: New dimensions of entrepreneurial business in a digital environment
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Иновации и дигитализация в сектора на търговията
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2005-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Относно някои макроикономическа данни – предпоставка за идентифициране иновационните възможности на българската икономика
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1892-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Съвременни измерения на управлението на талантите
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Развитие на екипа в бизнес организацията – някои същностни аспекти
Съавтори: Зоя Иванова
Издателство: Academic Publishing, 2019
ISBN: 978-954-2940-22-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Entrepreneurial process and entrepreneurial model – some theoretical aspects (Предприемачески процес и предприемачески модел - някои теоретични аспекти)
Издателство: Tadija Dukic, PhD - Dean, 2019
ISBN: 978-86-6139-193-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Стратегия за управление на човешките ресурси в туризма – някои методико-организационни въпроси
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Научна и иновационна политика – някои същностни аспекти
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1762-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Гъвкавите стратегии за организация на трудовата дейност – някои същностно-класификационни аспекти
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – 45 години в полза на науката, образователния процес и националната икономика
Съавтори: Анета Денева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Иновациите и предприемачеството в България – основни параметри и оценки
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0982-2
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Нов подход към трудовото възнаграждение – необходимост, параметри, практика
Издателство: УНСС, 2018
ISBN: 978-619-7009-12-5
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Виртуалните екипи в цифровата икономика – същностни аспекти и възможности за повишаване на ефективността на екипа и организацията
Издателство: Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията, 2018
ISBN: 978-619-7026-28-3
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Ефективност на екипа
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Предприемачески нагласи и намерения на студентите от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: TU-SOFIA, 2017
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Предприемачески нагласи и намерения на студентите от специалност "Финанси" в Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Възможности за трансфериране и комерсиализация на резултатите от академичните научни изследвания
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Възможности за развитие на индустриалния сектор на България
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Връзки и зависимости между икономическата наука и практика
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Марки, маркова ценност и позитивни пазарни проекции за индустриалните фирми
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Иновационната система – същностни аспекти и практически проекции
Издателство: ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2015
ISBN: 978-954-8991-80-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Възможности за интегриране на целевите ориентири в стратегиите за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1080-8
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Възможности за интегриране на целевите ориентири в стратегиите за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1058-7
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Възможности за иновационно развитие на аграрния сектор на България
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Нормативната регламентация на българската индустриална политика
Съавтори: Анета Денева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1005-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Подходи за разпространение на нововъведенията
Издателство: Ларго Сити, 2014
ISBN: 978-619-7026-08-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Управлението на талантите и информационните технологии – резултати от емпирично проучване
Издателство: PRIMAX, 2014
ISBN: 978-954-8675-82-6
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Организационната култура в индустриалните бизнес организации
Издателство: Ико-консулт, 2013
ISBN: 978-954-8235-09-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Мрежовото поведение – основни ползи за предприятията и мениджърите
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Подборът на персонала и ефектите от използването на информационните технологии
Издателство: УНСС, 2013
ISBN: 978-954-644-494-3
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Инвестиране в обучението на човешките ресурси
Съавтори: Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Човешкият капитал на индустриалното предприятие
Съавтори: Петър Кънев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Диагностициране на системите за управление на човешките ресурси – основни индикаторни области
Съавтори: Петър Кънев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Използването на човешките ресурси в големите български предприятия - някои аспекти
Издателство: ТУ-София, 2012
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Нови ориентири в управлението на талантите
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0603-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Фактори, влияещи върху качеството на обучението - едно емпирично проучване
Съавтори: Петър Кънев, Анета Денева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Гъвкава заетост в индустриалните бизнес организации
Съавтори: Петър Кънев, Венета Христова, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0680-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Управлението на таланти в индустриалните бизнес организации – някои ключови моменти и предизвикателства
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0680-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Информационните технологии - важно условие за ефективно управление на човешките ресурси в големите български предприятия
Съавтори: Петър Кънев, Венета Христова, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Новите информационни технологии в работата на HR специалистите от българските предприятия
Съавтори: Петър Кънев, Венета Христова, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Разработване на фирмена стратегия за управление на човешките ресурси – основни изисквания, етапи и предизвикателства
Издателство: Технически университет - София, 2011
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси при осъществяването на проекти - някои проблемни области
Издателство: Б. и., 2011
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Някои предизвикателства пред човешките ресурси в условията на интензивно иновационно развитие на икономиките
Издателство: Технически университет - София, 2010
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Повишаване на конкурентноспособността на индустриалните предприятия чрез иновативни решения (преработваща промишленост)
Съавтори: Петър Кънев
Издателство: Б. и., 2008
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Едно проучване на клъстерния модел
Съавтори: Петър Кънев, Венета Христова
Издателство: График, 2008
ISBN: 978-954-8760-03-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Икономически асиметрии в сектора на малките и средните предприятия (България – Европейски съюз)
Съавтори: Петър Кънев
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0323-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми на хранителната и питейната индустрия в България
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0316-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Някои иновационни проблеми на българската икономика в контекста на европейската интеграция
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006
ISBN: 954-524-501-8
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Приемането на България в Европа – ще бъде ли „зелена улица” за иновациите?
Съавтори: Петър Кънев
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2005
ISBN: 954-21-0227-5
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Иновации и икономика, базирана на знанието – някои връзки и закономерности
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0240-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Обучението в бакалавърската и магистърската степен по специалност “Икономика на индустрията” през погледа на студентите
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2004
ISBN:
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Продуктовите иновации в малките и средни предприятия
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0136-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Иновации и малък бизнес
Съавтори: Петър Кънев
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2003
ISBN: 954-21-0172-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Малките и средни предприятия – важен фактор за иновационна активност на икономиката
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002
ISBN:
Страници: 7

Тип: Учебник (31)
Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISBN: 978-954-23-2301-3
Страници: 193

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2337-2
Страници: 202

Заглавие на публикацията: Управление на иновациите в индустриалното предприятие
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISBN: 978-954-23-2258-0
Страници: 222

Заглавие на публикацията: Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
Съавтори: Емил Николов, Явор Станев, Зоя Иванова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2336-5
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
Съавтори: Емил Николов, Явор Станев, Зоя Иванова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2076-0
Страници: 165

Заглавие на публикацията: Предприемачество
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2052-4
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост
Съавтори: Анета Денева, Сергей Найденов, Ивайло Костов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1999-3
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5-10 клас
Съавтори: Румен Ерусалимов, Людмил Несторов, Пепа Стойкова, Марин Маринов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2021
ISBN: 978-954-23-1948-1
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Анета Денева, Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Костов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1889-7
Страници: 276

Заглавие на публикацията: Управление на екипи и комуникации
Съавтори: Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Костов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1922-1
Страници: 268

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Костов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: ISBN 978-954-23-1923-8
Страници: 368

Заглавие на публикацията: Предприемачество
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1618-3
Страници: 485

Заглавие на публикацията: Антикризисно управление на корпорацията
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1447-9
Страници: 131

Заглавие на публикацията: Индустриална политика
Съавтори: Анета Денева, Венета Христова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1593-3
Страници: 159

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1592-6
Страници: 173

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1627-5
Страници: 167

Заглавие на публикацията: Управление на екипи и комуникации
Съавтори: Зоя Иванова, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1552-0
Страници: 223

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост
Съавтори: Анета Денева, Сергей Найденов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1446-2
Страници: 149

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Зоя Иванова, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1553-7
Страници: 320

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: Фабер, 2017
ISBN: 978-619-00-0584-1
Страници: 465

Заглавие на публикацията: Антикризисно управление на корпорацията
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов, Сергей Найденов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1196-6
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Анета Денева, Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1190-4
Страници: 295

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост
Съавтори: Анета Денева, Сергей Найденов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 142

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Зоя Иванова, Емил Николов
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0226-0
Страници: 364

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0147-8
Страници: 348

Заглавие на публикацията: Индустриална политика
Съавтори: Анета Денева, Венета Христова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0969-7
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Управление на иновациите в индустриалното предприятие, БОН, кн. 69
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0941-3
Страници: 364

Заглавие на публикацията: Количествени методи в индустриалната икономика
Съавтори: Иван Тотев
Издателство: Фабер, 2010
ISBN:
Страници: 236

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 247

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие
Съавтори: Любчо Варамезов, Сергей Найденов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 255

Тип: Учебно помагало (15)
Заглавие на публикацията: Управление на екипи и решаване на конфликти (тиймбилдинг)
Съавтори: Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1651-0
Страници: 116

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Анета Денева, Любчо Варамезов, Петър Кънев, Сергей Найденов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 96

Заглавие на публикацията: Индустриална политика
Съавтори: Анета Денева, Венета Христова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Управление на иновациите в индустриалното предприятие
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0903-1
Страници: 159

Заглавие на публикацията: Количествени методи в индустриалната икономика (Свитък с изпитни материали)
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт (Свитък с изпитни материали)
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Количествени методи в индустриалната икономика (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Иван Тотев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Количествени методи в индустриалната икономика (Свитък с изпитни материали)
Съавтори: Иван Тотев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Петър Кънев, Радослав Габровски, Анета Денева, Любчо Варамезов, Венета Христова, Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN:
Страници: 70

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 37

Заглавие на публикацията: Иновационен мениджмънт (Свитък с изпитни материали)
Съавтори: Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Туроператорска и агентска дейност (Свитък с изпитни материали)
Съавтори: Радослав Габровски
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Туроператорска и агентска дейност (Свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Радослав Габровски
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Петър Кънев, Радослав Габровски, Любчо Варамезов, Анета Денева, Венета Христова, Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN:
Страници: 70

Тип: Абстракт (2)
Заглавие на публикацията: Bulgaria as an attractive destination for German investors (България като атрактивна дестинация за германските инвеститори)
Съавтори: Любчо Варамезов, Кармен Вранчев
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Regional effects of direct German investments in Bulgaria (Aurubis Bulgaria Case) (Регионални ефекти от преките германски инвестиции в България (Казус Аурубис България))
Съавтори: Любчо Варамезов, Кармен Вранчев
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 1