доц. д-р Искра Пантелеева

Образование и квалификация:
Институция: СА “Димитър А. Ценов” – гр. Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика, от 16.08.2010
Институция: ВФСИ "Д А Ценов" - Свищов (сега "Д. А. Ценов"), България, Свищов
Образователна степен: Магистър "Икономист–финансист", Специалност “Финанси и кредит”, специализация “Банково дело”, от 1992 до 1995
Институция: ВФСИ “Д. А. Ценов” – Свищов (сега СА "Д. А. Ценов"), България, Свищов
Образователна степен: Магистър "Икономист–организатор", Специалност “Икономика и управление на промишлеността”, от 1990 до 1995
Институция: Икономически техникум "Димитър Хадживасилев" (сега Професионална държавна търговска гимназия), България, Свищов
Образователна степен: Специалност "Икономика на търговията", от 1986 до 1990
Институция: University of Huelva, Spain, Huelva
Образователна степен: Преподавателска мобилност – Еразъм +, от 03.04.2017 до 07.04.2017
Институция: University of Montenegro, Montenegro, Podgorica
Образователна степен: Преподавателска мобилност - Еразъм+ - от 2.10.2017 до 8.10.2017, от 02.10.2017 до 08.10.2017
Институция: Poznan University of Economics, Poland, Poznan
Образователна степен: Преподавателска мобилност – Еразъм +, от 25.04.2016 до 29.04.2016
Институция: ВФСИ „Д. А. Ценов” (сега СА “Димитър А. Ценов”) – гр. Свищов, Свободен факултет, България, Свищов
Образователна степен: Стенограф и машинописец, от 09.1992 до 07.1994
Институция: ВФСИ „Д. А. Ценов” (сега СА “Димитър А. Ценов”) – гр. Свищов, Факултет “Обществени професии”, България, Свищов
Образователна степен: Учител, от 09.1991 до 01.1994
Позиции:
Работодател: СА „Д. А. Ценов” - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Заместник-ректор "Учебна дейност и акредитация", от 24.06.2021
Работодател: Стопанска академия "Димитър А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител катедра, от 13.04.2016 до 30.06.2021
Работодател: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България, Свищов
Заемана длъжност: Координатор/Трансфер на технологии, ИНИ, от 03.02.2016 до 04.2017
Работодател: Стопанска академия "Димитър А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 22.07.2014
Работодател: Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, България, Свищов
Заемана длъжност: Катедрен Еразъм координатор, от 09.2013 до 18.04.2016
Работодател: Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 29.07.2004 до 21.07.2014
Работодател: Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 30.11.1998 до 28.07.2004
Работодател: Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 02.05.1996 до 29.11.1998
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Център за дистанционно обучение, ,
Заемана длъжност: Секретар УМОА на магистърска програма "Корпоративен мениджмънт" - икономисти, от 09.2010 до 18.04.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Център за дистанционно обучение , ,
Заемана длъжност: Секретар УМОА на магистърска програма "Корпоративен мениджмънт" - неикономисти, от 06.2008 до 18.04.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ,
Заемана длъжност: Член на Факултетен съвет на факултет "Производствен и търговски бизнес", от 2008
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език B2 B2 B2 B2 B2
Френски език B1 B1 B1 B1 B1
Руски език C1 C1 C1 C1 C1
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" Свищов, Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Заглавие: Проект 7/2013, Рисковете при пазарното поведение на индустриалните бизнес организации , от 03.2013 до 11.2013
Описание: Целта на проекта е да се разкрият рисковете при пазарното поведение на индустриалните бизнес организации, да се откроят основните проблеми в тази област и очертаят насоките за тяхното по-добро (ранно) идентифициране и диагностициране, както и ограничаване и намаляване на неблагоприятните последици от тяхното настъпване.
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Заглавие: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – академичен наставник , от 11.2013
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Заглавие: Проект 9/2012, Гъвкавата заетост в българските бизнес организации , от 03.2012 до 11.2012
Описание: Целта на проекта е да се разкрият основните параметри на гъвкавата заетост в българските бизнес организации, да се откроят проблемите във връзка с тази стратегия, очертаят насоките за тяхното решаване и изведат полетата за по-широкото й прилагане.
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Заглавие: Проект 25/2011, Предизвикателства пред човешките ресурси в големите български предприятия , от 04.2011 до 11.2011
Описание: Целта на проекта е да се разкрие състоянието и изведат типичните характеристики на човешките ресурси в големите бизнес структури в България, да се откроят предизвикателствата пред този вид ресурс и на тази основа очертаят посоките на неговото развитие.
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Заглавие: Проект 5/2007, Повишаване иновационната активност на предприятията чрез клъстерния подход , от 04.2007 до 11.2007
Описание: Основната цел на проекта е да се проучат възможностите за повишаване на иновационната активност на предприятията от подсектор ”Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и клас “Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн” посредством прилагането на клъстерния модел.
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Заглавие: Проект 5/2005, Корелацията „Иновационна активност - конкурентноспособност” в контекста на европейската интеграция на България , от 04.2005 до 11.2005
Описание: Основната цел на проекта е да се установи, измери и анализира зависимостта (корелацията) между две променливи – иновационната активност и конкурентноспособността – на предприятията от маслодобиващата и маслопреработващата индустрия и в зависимост от степента на зависимост (слаба, умерена, висока, много висока) да се предложат и обосноват идеи, които да се използват при определяне на приоритети в разработването и реализирането на конкурентни стратегии.
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Заглавие: Проект 5/2003, Съвременни измерения на продуктовите иновации в малките и средните предприятия в България , от 04.2003 до 11.2003
Описание: Основната цел на проекта е да се проучат съвременните измерения на продуктовите иновации в малкия и среден бизнес в България и да се очертаят основните проблеми и тенденции в рамките на така дефинираната тема. Проектът акцентира предимно върху проблемите от организационен, финансов и институционален характер, които възпрепятстват продуктовите иновации в малките бизнес-структури.
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Заглавие: TEMPUS JET 3492/3 , от 1994 до 1994
Описание: Международен проект за малък и среден бизнес
Организация: Фондация „Millenium”
Заглавие: Проект BG051PO001-5.1.01-0121-C0001 „Ателие за пачуърк”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд , от 10.2010 до 11.2010
Описание: Обучение в областта на адаптирането и мотивирането на човешките ресурси, насочено към хора със специални потребности.