Публикации на доц. д-р Иван Марчевски

Тип: Монография (4)
Заглавие на публикацията: Еволюция на съвременния маркетинг
Съавтори: Атанас Дамянов, Петър Банчев, Никола Янков, Тодор Кръстевич, Анастасия Марчева, Ваня Григорова, ДАНИЕЛ ИЛИЕВ, Владимир Прушковски, Тамара Касич-Пилипенко, Любов Кримская, Валентин Возиянов, Владислав Королков, Ирина Нечаева, Марат Кюрчевский, Ирина Белецкая, Владислава Лифар
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0133-2
Страници: 275

Заглавие на публикацията: Международни маркетингови проучвания
Издание: Библиотека Стопански свят, 2002, бр.60, с.1-136
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1310-2737
Страници: 136

Заглавие на публикацията: Социално-икономическо развитие на Дунавския регион - състояние, потенциал, перспективи
Съавтори: Тихомир Личев, Борислав Борисов, Стоян Проданов, Светослав Илийчовски
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2001
ISBN: 978-954-23-0040-3
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Социално-икономическо състояние и перспективи за развитие на общините от Дунавския регион
Съавтори: Борислав Борисов, Стоян Проданов, Тихомир Личев, Светослав Илийчовски
Издателство: Асоциация на Дунавските общини "Дунав", 2001
ISBN: 954-23-0040-9
Страници: 210

Тип: Студия (14)
Заглавие на публикацията: Влияние на потребителските промоции върху ценността на бранда
Съавтори: Венета Любенова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.27, с.279-307
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2019
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Оценка на маркетинговата ефективност - проблеми и възможни решения
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.61-89
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Изследване пазара на приложения за уеб-анализ
Съавтори: Радослав Йорданов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.574-602
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.129-174
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 46

Заглавие на публикацията: Оценка на информационните потребности на студентите в СА „Д.А.Ценов
Съавтори: Радослав Йорданов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.498-544
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 47

Заглавие на публикацията: Състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор - две години след приемането на Р. България в Европейския съюз
Съавтори: Георги Иванов, Ивайло Иванов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.156-198
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Оценка на клиентите - аспекти и инструменти
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.239-272
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Разпространение на системите за комплексна оценка на резултатите от дейността в българските предприятия
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.1-39
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия
Съавтори: Драгомир Илиев, Венета Христова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.2, с.156-191
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 1312-3815
Страници: 36

Заглавие на публикацията: Моделиране развитието на българската бизнесорганизация
Съавтори: Никола Янков, Надежда Веселинова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.377-432
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 56

Заглавие на публикацията: Проблеми и перспективи пред системите за финансово управление и контрол в българските общини
Съавтори: Георги Иванов, Милка Томева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.335-377
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Изследване състоянието и перспективи за прилагане на активни методи на обучение (АМО) в процеса на обучение
Съавтори: Никола Янков, Таня Горчева, Драгомир Илиев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2002, бр.12, с.152-203
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Методологически проблеми при между културните маркетингови проучвания
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2002, бр.69, с.219-274
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0861-8054
Страници: 56

Заглавие на публикацията: Комплексен модел за прогнозиране във фирмата (концепция и резултати от апробиране)
Издание: Икономически изследвания, 1999, бр.3, с.142-172
Издателство: Икономически институт на БАН, 1999
ISSN: 0205-3292
Страници: 31

Тип: Статия (12)
Заглавие на публикацията: Състояние на пазара на приложения за уеб-анализ в България
Съавтори: Радослав Йорданов
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен ІІ, с.219-233
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Диалог, 2011, бр.Ноември, с.82-98
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Структуриране на потребностите от интернет ресурси на студентите в СА “Д. А. Ценов” и оценка на потенциала за потребяване на безжичен интернет
Съавтори: Радослав Йорданов
Издание: Диалог, 2011, бр.Тематичен, с.142-165
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Изследване на образователните потребности в сферата на защита правата на потребителите в България
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.3, с.128-148
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Education and Training Needs in the Field of Consumer Protection in the Lower Danube Region
Съавтори: Vasile Dinu, Eugene Dobresku, Raluca Petrescu
Издание: Amfiteatru Economic Journal, 2010, бр.4, с.709-734
Издателство: The Bucharest Academy of Economic Studies, 2010
ISSN: 1582-9146
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Simulation as a Pedagogical Tool for Managerial Decision-making in a Transition Economy
Съавтори: Никола Янков, Иван Стойков, David Olson, S. Shiply, M. Johnson, Параскева Димитрова
Издание: Journal of the Operational Research Society, 2006, бр.September, с.1019-1026
Издателство: Palgrave Macmillan Ltd., 2006
ISSN: 0160-5682
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Анализ на резултатите от международната дейност на фирмата с портфолио методи
Издание: Народностопански архив, 2002, бр.3, с.10-17
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Проблеми при международната дейност на българските фирми
Издание: Бизнес управление, 2002, бр.3, с.87-99
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Оценка на комплексни модели за финансово прогнозиране
Издание: Бизнес управление, 1999, бр.2, с.17-28
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0861-6604
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Същност и съдържание на финансовото планиране във фирмата при пазарни условия
Издание: Бизнес управление, 1998, бр.3, с.6-16
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Методологически проблеми на изчисляването и използването на борсовите индикатори при измерване състоянието на фондовия пазар
Издание: Народностопански архив, 1995, бр.2, с.10-22
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Възможности за приложение на система за ранно предупреждение при управление на предприятието в условия на криза
Издание: Бизнес управление, 1992, бр.2, с.32-40
Издателство: АИ Ценов, 1992
ISSN: 0861-6604
Страници: 9

Тип: Доклад (9)
Заглавие на публикацията: Ефикасност на дидактическите инструменти, използвани в дистанционното обучение в СА "Д. А. Ценов"
Съавтори: Драгомир Илиев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми при оценка на маркетинговата ефективност
Издателство: Международна научна конференция "Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето", 2012
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Simulation Modeling of Foreigners’ Demand for Tourist Services in Egypt
Съавтори: Радослав Йорданов
Издателство: Suez Canal University, 2009
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Business support services for SME’s in Bulgaria – current situation and their potentials a tool for overcoming the barriers for internationalization
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев
Издателство: CUGURA Print, 2003
ISBN: 86-403-0528-5
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Проблеми на балансиране на конвенционалните с неконвенционалните форми и системи за обучение по икономика
Съавтори: Никола Янков, Таня Горчева
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0055-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Автоматизирана информационна система за контрол и анализ на финансовото състояние във фирмата
Съавтори: Георги Иванов
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Възможности за използване на статистически методи при прогнозиране на цените в борсовата търговия
Издателство: АИ Ценов, 1994
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Жизнения цикъл на организациите и кризисния мениджмънт
Издателство: АИ Ценов, 1993
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Система за ранно предупреждение при кризисния мениджмънт
Издателство: АИ Ценов, 1992
ISBN:
Страници: 3

Тип: Учебник (13)
Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга
Съавтори: Ваня Григорова, Радослав Йорданов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1339-7
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Основни на маркетинга
Съавтори: Радослав Йорданов
Издателство: Абагар, 2013
ISBN: 9786191680153
Страници: 477

Заглавие на публикацията: Международен бизнес
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-771-3
Страници: 340

Заглавие на публикацията: Международен бизнес
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-023-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Маркетинг в здравеопазването
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 185

Заглавие на публикацията: Одит на маркетинговите комуникации
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Маркетингов одит
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN:
Страници: 193

Заглавие на публикацията: Одит на проекти
Съавтори: Георги Иванов
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN:
Страници: 142

Заглавие на публикацията: Оценка на международната дейност
Съавтори: Атанас Дамянов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Международен бизнес
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0104-9
Страници: 433

Заглавие на публикацията: Експортен маркетингов мениджмънт
Съавтори: Атанас Дамянов, Кирил Тодоров
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0011-5
Страници: 407

Заглавие на публикацията: Principles of Marketing (Принципи на маркетинга)
Съавтори: Frances Brassington, Stephen Pettitt
Издателство: Pitman Publishing, 1997
ISBN: 0-273-60513-5
Страници: 1028

Заглавие на публикацията: Международен маркетинг
Съавтори: Атанас Дамянов
Издателство: АИ Ценов, 1993
ISBN:
Страници: 210

Тип: Учебно помагало (11)
Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга. Ръководство за дистанционно обучение.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга. Свитък с изпитни материали.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга. Свитък с учебни материали за самоподготовка.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга. Ръководство за дистанционно обучение.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга. Свитък с изпитни материали.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга. Свитък с учебни материали за самоподготовка.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа. Ръководство за дистанционно обучение
Съавтори: Петър Банчев, Никола Янков, Тодор Кръстевич
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Анализ и прогнозиране на бюджетните приходи
Издателство: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001
ISBN: 954-07-1638-1
Страници: 11