доц. д-р Иван Марчевски

доц. д-р Иван Марчевски

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Бизнес управление"
Длъжност Член на редакционен съвет