доц. д-р Иван Марчевски

доц. д-р Иван Марчевски

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Ректор
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент