Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Ректор
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент