доц. д-р Иван Марчевски

Образование и квалификация:
Институция: С А "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика, от 26.05.2000
Институция: С А "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Магистър по банково дело, от 01.1990
Позиции:
Работодател: Стопанска Академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 04.09.2003
Работодател: Стопанска академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Ректор, от 16.02.2016
Работодател: Стопанска Академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Декан на факултет "Мениджмънт и маркетинг", от 07.2007 до 07.2011
Работодател: Стопанска Академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител магистърска програма "Маркетинг", от 30.09.2004
Работодател: Стопанска Академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Научен секретар на катедра "Маркетинг", от 01.09.2004 до 07.2007
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски B2 C1 B2 B2 B1
Руски C1 C1 B2 B1 B1
Проекти:
Организация:
Заглавие: ”Оценка на маркетинговата ефективност – проблеми и възможни решения” , от 04.2013 до 11.2013
Организация:
Заглавие: "Изследване на пазара на приложения за уеб-анализ" , от 04.2011 до 10.2011
Организация:
Заглавие: "Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения" , от 04.2010 до 10.2010
Организация:
Заглавие: - „Повишаване качеството на научните изследвания чрез бенчмаркинг на публикационната дейност” , от 04.2009 до 10.2009
Организация:
Заглавие: “Структуриране на потребностите от интернет ресурси на студентите в СА “Д.А.Ценов” и оценка на потенциала за потребяване на безжичен интернет”, , от 04.2009 до 10.2010
Организация:
Заглавие: “Развитие и ефекти от функционирането на Системите за финансово управление и контрол в публичния сектор” , от 04.2008 до 10.2008
Организация:
Заглавие: "Разработване на методика за оценка на клиентите" , от 04.2006 до 10.2006
Организация:
Заглавие: "Проучване на системите за измерване и оценка на резултатите от дейността в българските предприятия" , от 04.2005 до 10.2005
Организация:
Заглавие: - “Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия” , от 04.2003 до 10.2003
Организация:
Заглавие: - “Използване на компютърни, симулационни модели, за подпомагане на управленските решения” , от 04.2002 до 10.2002
Организация:
Заглавие: - “Проблеми пред внедряването и използването на системи за финансово управление и контрол в българските общини” , от 04.2002 до 10.2002
Организация:
Заглавие: - “Проблеми и перспективи пред използването на активните методи в обучението по пазарно ориентираните дисциплини”. , от 04.2001 до 10.2001
Организация: PHAR-ACE Research Project
Заглавие: “Internationalization, Inter-firm Linkages and SMEs” , от 1995 до 1997
Организация: ТEMPUS SJEP
Заглавие: “Изграждане на междуунивеситетска мрежа от центрове за обучение по предприемачество” , от 1993 до 1995
Организация: Консорциум от четири регионални асоциации на общините в България , България
Заглавие: “Методика за разработване на системи за финансово управление и контрол в общините” , от 2002 до 2002
Описание: Целта на проекта е да се разработи универсален модел на СФУК, приложим в общините от България
Организация: PHARE Project
Заглавие: “Management Training Project” , от 2001 до 2002
Организация: Асоциацията на дунавските общини, финансирано от USAID , САЩ
Заглавие: “Оценка на икономическия потенциал на общините от дунавския регион” , от 2000 до 2000
Организация: Египетския институт за насърчаване на туризма , Египет
Заглавие: “Оценка на състоянието и бариери пред развитието на туристическия обмен между България и арабските страни” , от 2000 до 2000
Организация: USAID , САЩ
Заглавие: “Оценка на качеството на обучение в българските общини” , от 1999 до 1999
Описание: Основната цел на проекта да се оцени качеството на обучение, предлагано на служителите в системата на местната администрация в България.
Организация: Фондация "Сорос"
Заглавие: “Оценка на степента на развитие на инфраструктурата, подпомагаща интернационализацията на българските фирми” , от 1999 до 2000
Организация: TEMPUS SJEP Project
Заглавие: “Improving University Management Quality” , от 1999 до 2000
Организация: Фондация "Карл Дуйсберг" , Германия
Заглавие: “Управление на предприятието и мениджмънт на дялови участия” , от 1998 до 2000