Публикации на доц. д-р Галина Захариева

Тип: Монография (3)
Заглавие на публикацията: Комбиниран подход за изследване на външната търговия с услуги
Издание: Библиотека Стопански свят, 2021, бр.144, с.1-172
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISSN: 1310-2737
Страници: 172

Заглавие на публикацията: Измерване на националната конкурентоспособност
Издание: Библиотека Стопански свят, 2007, бр.86, с.1-193
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1310-2737
Страници: 193

Заглавие на публикацията: Анализ на експортната ориентация на България в процеса на евроинтеграция: желания и възможности.
Съавтори: Драгомир Илиев
Издателство: ИК "СТЕНО", 2005
ISBN: 954-449-252-6
Страници: 10

Тип: Студия (20)
Заглавие на публикацията: INTERNATIONAL MASTER DEGREE PARTNERSHIP THROUGH DOUBLE DIPLOMA PROGRAMME OF INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT (ON THE EXAMPLE OF BULGARIA AND UKRAINE) (Международно партньорство в магистърско обучение за двойна диплома по „Международен финансов мениджмънт“ (по примера на България и Украйна), DOI: https://doi.org/10.18768/ijaedu.1078112 )
Съавтори: Андрей Захариев, Александра Лактионова, Димитър Костов
Издание: International E-Journal of Advances in Education, 2022, бр.22, с.41-48
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2022
ISSN: 2411-1821
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Evolution in the Regulatory Framework for Distance Learning in a Pandemic Environment - the Experience of Bulgaria (Еволюция в регулаторната рамка за дистанционно обучение в пандемични условия - опитът на България / https://doi.org/10.18769/ijasos.969402)
Съавтори: Андрей Захариев, Ангел Ангелов, Петя Иванова
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2021, бр.20, с.437-443
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2021
ISSN: 2411-183X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: DEBT MANAGEMENT EVALUATION THROUGH SUPPORT VECTOR MACHINES: ON THE EXAMPLE OF ITALY AND GREECE (Оценяване на управлието на дълга чрез SUPPORT VECTOR MACHINES: по примера на Италия и Гърция)
Съавтори: Андрей Захариев, MIkhail Zveryakov, Стоян Проданов, Петко Ангелов, Силвия Заркова, Мариана Петрова
Издание: Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2020, бр.3, с.2382-2393
Издателство: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2020
ISSN: 2345-0282
Страници: 12

Заглавие на публикацията: THE BANK INSOLVENCY: FROM LEHMAN BROTHERS TO COVID-19 (INTERNATIONAL REMARKS AND NATIONAL PECULIARITIES) (БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ: ОТ ЛЕМАН БРАДЪРС ДО COVID-19 (МЕЖДУНАРОДНИ БЕЛЕЖКИ И НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Анелия Радулова, Марияна Павлова-Бънова, Петко Ангелов, Танер Исмаилов, Александрина Александрова, Кристи Маринова
Издание: Economic and Social Development, 2020, бр.58, с.44-59
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISSN: 1849-7535
Страници: 16

Заглавие на публикацията: THE BROKERAGE INSURANCE COMPANIES UNDER COVID-19 FRAMEWORK (THE BULGARIAN EXPERIENCE) (ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Людмил Кръстев, Димитър Костов, Цветан Павлов, Стефан Станимиров, Силвия Заркова, Николай Здравков
Издание: Economic and Social Development, 2020, бр.58, с.369-383
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISSN: 1849-7535
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Социално-икономическо развитие на българското Придунавие - тенденции и перспективи
Съавтори: Галя Кушева, Александрина Александрова, Поля Ангелова, Стела Касабова, Росица Колева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.27, с.307-337
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2019
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Модел за социално-икономическо развитие на българското Придунавие
Съавтори: Росица Колева, Красимир Шишманов, Никола Янков, Александрина Александрова, Венцислав Василев, Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN:
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния
Съавтори: Николай Йорданов, Димитър Костов, Николай Андреев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.19, с.266-296
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС
Съавтори: Галин Стефанов, Драгомир Илиев, Карина Саркисян-Дикова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.305-336
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Изследване на въздействието на европейската интеграция върху интензивността на вътрешно-отрасловата търговия на България
Съавтори: Николай Йорданов, Николай Андреев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.441-467
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Работната сила в здравеопазването - предизвикателства на реформата
Съавтори: Кольо Колев, Величко Адамов, Андрей Захариев, Анастасия Марчева, Данаил Врачовски, Людмил Кръстев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.11, с.193-244
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Избрани аспекти от фирмените инвестиции в човешкия капитал
Съавтори: Андрей Захариев, Александър Ганчев
Издание: Годишник на ВУЗФ, 2009, бр.1, с.83-114
Издателство: Висше училище по застраховане и финанси, 2009
ISSN: 1312-7918
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието
Съавтори: Андрей Захариев, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Здравко Любенов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.5-51
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 47

Заглавие на публикацията: Икономически ефекти от приложението на Протокола от Киото върху привлекателността на националните стопанства за преки чуждестранни инвестиции
Съавтори: Галин Стефанов, Иванка Цонева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.8, с.200-234
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Анализ на търговските отношения между страните в региона на Югоизточна Европа
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова, Драгомир Илиев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.272-303
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Теоретико-приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми
Съавтори: Андрей Захариев, Карина Саркисян-Дикова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.2, с.191-224
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2004
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: HR management in Bulgarian firms - empirical evidences (Управление на човешките ресурси в България - емпирични свидетелства)
Съавтори: Андрей Захариев
Издание: Диалог, 2003, бр.3, с.5-36
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1311-9206
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Възможности на малките и средни предприятия в България за навлизане в глобалния дигитален пазар.
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова, Драгомир Илиев, Симеон Момчев, Иван Спиридонов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.202-242
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: Въвеждане на европейските практики за фирмени инвестиции в човешкия капитал
Съавтори: Андрей Захариев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2001, бр.10, с.190-206
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2001
ISSN: 1312-3815
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Аспекти на изграждането на експортна ценова стратегия на международния целулозен пазар
Издание: Икономически изследвания, 2000, бр.1, с.144-168
Издателство: Икономически институт на БАН, 2000
ISSN: 0205-3292
Страници: 25

Тип: Статия (21)
Заглавие на публикацията: Management motivation and capital creation through employee stock options - International evidences under Covid-19 circumstances (Управление на мотивацията и формирането на капитал чрез опции върху акции за служители - международни свидетелства в условията на Covid-19 / www.bit.ly/3gN7K6Q )
Съавтори: Андрей Захариев, Стефан Симеонов
Издателство: BC Publishing , 2021
ISBN: 978-605-70583-3-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: INTERNATIONAL SERVICES TRADE COMPETITIVENESS OF EU-27 COUNTRIES (Конкурентоспособност в търговията с услуги на страните от ЕС-27)
Издание: Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2020, бр.3, с.273-296
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2020
ISSN: 1310-0343
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Практики по управление на текучеството на персонал в предприятията в България и Косово
Съавтори: Дритон Сюлча
Издание: Народностопански архив, 2020, бр.2, с.33-47
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 0323-9004
Страници: 15

Заглавие на публикацията: The Relationship between Export Structure and Economic Development: The Bulgarian Case (Взаимовръзката между структурата на износа и икономическото развитие: по примена на България)
Издание: Економiка i органiзацiя управлiння, 2016, бр.4, с.21-27
Издателство: Донецький нацiональний унiверситет, 2016
ISSN: 2307-2318
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Еволюиращата концепция за регулирането на бизнеса
Издание: Бизнес управление, 2014, бр.1, с.5-19
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-6604
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Външната търговия на България и Румъния със страните от ЕС
Съавтори: Николай Йорданов
Издание: Диалог, 2013, бр.2, извънреден, тематичен, с.40-51
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Анализ на външната търговия на Малта с основните й търговски партньори от ЕС
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0764-8
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Инструментариум за оцена на въздействието на външнотърговското представяне и специализация върху икономическото развитие
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0764-8
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Българската външнотърговска специализация и фирмено поведение в условията на криза
Съавтори: Драгомир Илиев, Карина Саркисян-Дикова, Галин Стефанов
Издание: Диалог, 2012, бр.1, с.140-159
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Вътрешноотрасловата търговия на България в билатералните отношения със страните от ЕС-27
Съавтори: Николай Йорданов
Издание: Диалог, 2012, бр.1 тематичен брой, с.202-217
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Търговско профилиране на страните в ЕС - тенденции и приоритети
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.2, с.44-58
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Фирмени инвестиции в човешкия капитал - тенденции и приоритети
Съавтори: Андрей Захариев, Александър Ганчев
Издание: Народностопански архив, 2009, бр.1, с.21-41
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска
Съавтори: Андрей Захариев, Людмил Кръстев, Александър Ганчев, Здравко Любенов
Издание: Диалог, 2009, бр.3, с.105-121
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: THE NATIONAL COMPETITIVENESS: THE GAIN AND COST OF EUROPEAN INTEGRATION (BULGARIAN AND LITHUANIAN CASE) (Националната конкурентоспособност: ползите и негативите от европейската интеграция (по примера на БЪлгария и Литва))
Съавтори: Jadvyga Chiburiene
Издание: Economics and Management : Ekonomika ir Vadyba, 2008, бр.13, с.762-769
Издателство: Kaunas University of Technology (Lithuania) , 2008
ISSN: 1822-6515
Страници: 8

Заглавие на публикацията: International Trade as s Factor of Competitiveness: Comparison of Lithuanian and Bulgarian Cases (Международната търговия като фактор за конкурентоспособност: сравнение на Литва и България)
Съавтори: Ядвига Чибуриене
Издание: Engineering Economics, 2006, бр.4 (49), с.48-56
Издателство: Technologia Kaunas, 2006
ISSN: 1392-2785
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Външнотърговска специализация на България в процеса на евроинтеграция.
Издание: Народностопански архив, 2006, бр.4, с.31-40
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Вътрешнорегионалната търговия между страните от Югоизточна Европа.
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова
Издание: Икономика, 2006, бр.2, с.51-55
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2006
ISSN: 1314-376X
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Он-лайн рекрутиране и обучение на персонала.
Издание: Бизнес управление, 2003, бр.3, с.19-30
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 0861-6604
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Българската практика за мотивиране на персонала - съвременно състояние.
Издание: Народностопански архив, 2002, бр.2, с.37-46
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Технология на експортното бизнеспланиране
Издание: Бизнес управление, 1998, бр.4, с.55-65
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Един възможен подход при подбора на персонал в бизнес организациите.
Издание: Бизнес управление, 1995, бр.1, с.38-48
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Тип: Доклад (37)
Заглавие на публикацията: International Master Degree Partnership through Double Diploma Programme of International Financial Management (on the example of Bulgaria and Ukraine) (Международно партньорство в магистърско обучение за двойна диплома по „Международен финансов мениджмънт“ (по примера на България и Украйна) / DOI: https://doi.org/10.51508/intcess.202280)
Съавтори: Андрей Захариев, Александра Лактионова, Димитър Костов
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2022
ISBN: 978-605-06286-4-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Въздействие на пандемията от COVID-19 върху външната търговия с услуги на България
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Management motivation and capital creation through employee stock options (Abstract) (Управление на мотивацията и формирането на капитал чрез опции върху акции за служители (Абстракт) / www.bit.ly/3mJylp7 )
Съавтори: Андрей Захариев, Стефан Симеонов
Издателство: BC Publishing , 2021
ISBN: 978-605-70583-2-4
Страници: 1

Заглавие на публикацията: EVOLUTION IN THE REGULATORY FRAMEWORK FOR DISTANCE LEARNING IN A PANDEMIC ENVIRONMENT - THE EXPERIENCE OF BULGARIA (Еволюция на регулаторната рамка за дистанционно обучение в пандемична среда - опитът на България https://doi.org/10.46529/socioint.202102 )
Съавтори: Андрей Захариев, Петя Иванова, Ангел Ангелов
Издателство: International Organization Center of Academic Research, 2021
ISBN: 978-605-06286-2-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: THE BANK INSOLVENCY: FROM LEHMAN BROTHERS TO COVID-19 (INTERNATIONAL REMARKS AND NATIONAL PECULIARITIES) (Abstract) (БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ: ОТ ЛЕМАН БРАДЪРС ДО COVID-19 (МЕЖДУНАРОДНИ БЕЛЕЖКИ И НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ) (Резюме))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Анелия Радулова, Марияна Павлова-Бънова, Петко Ангелов, Танер Исмаилов, Александрина Александрова, Кристи Маринова
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISBN:
Страници: 2

Заглавие на публикацията: THE BROKERAGE INSURANCE COMPANIES UNDER COVID-19 FRAMEWORK (THE BULGARIAN EXPERIENCE) (Abstract) (ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ) (Резюме))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Людмил Кръстев, Димитър Костов, Цветан Павлов, Стефан Станимиров, Силвия Заркова, Николай Здравков
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISBN:
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Проблемът в текучеството на човешки ресурси в българските фирми.
Съавтори: Дритон Сюлча
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE HIGH-SKILL AND TECHNOLOGY-INTENSIVE MANUFACTURES EXPORT OF THE EU COUNTRIES
Издателство: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019
ISBN: 978-5-7972-2686-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Приносът на туризма за икономическото развитие на националната икономика
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: CONTRIBUTION OF TRANSPORT SERVICES TO BULGARIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT (Принос на транспортните услуги за развитие на българската икономика)
Съавтори: Здравко Любенов, Карина Саркисян-Дикова
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.1, с.135-141
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: THE KNOWING-DOING GAP OF INTELLECTUAL CAPITAL IN MULTINATIONAL COMPANIES - CASE STUDY: SKANDIA GROUP
Съавтори: Дритон Сюлча
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.1, с.281-286
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Износът на услуги на страните от ЕС в периода 2008-2016
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приносът на креативните индустрии за развитие на българската икономика през призмата на външната търговия със стоки
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Bulgarian-Russian trade developments during the period 2009-2014
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова
Издателство: University publishing house "Science and economics", 2016
ISBN: 978-954-21-0875-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: За моделите на взаимодействие между бизнеса и образователните институции
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: SEE Countries' trade specialization and post-crisis recovery – empirical evidences (Търговска специализация и следкризисно възстановяване на страните от Югоизточна европа - емпирични свидетелства)
Издателство: Babes-Bolyai University, 2014
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Trade performance and specialization of Bulgaria and Ukraine during the period 2008-2012 (Търговско представяне и специализация на България и Украйна в периода 2008-2012)
Издателство: ПП Вишемирський В. С., 2013
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: EU export specialization and competitiveness in enlarged and integrating community (Експортна специализация и конкурентоспособност на ЕС в разширената и интегрираща се общност)
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISBN: 978-954-23-0867-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Интензивност на външната търговия между страните от ЧИС в периода 2007-2010 г.
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0773-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Оценка ефективността на обучението в дистанционна форма - по примера на МП "Международен бизнес и мениджмънт" в СА "Д. А. Ценов"
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Външната търговия на ЕС в условията на криза - динамика и тенденции
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Тенденции в развитието на външната търговия на ЕС в процеса на разширяване
Съавтори: Николай Йорданов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0593-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Външнотърговската специализация на България като фактор за икономическо развитие
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Развитие на дистанционното обучение по магистърски програми в областта на международния бизнес и проекти в СА "Д. А. Ценов"
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0427-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Конкурентоспособност на Българската икономика в ЕС
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: БЕКСА, 2007
ISBN: 978-954-9543-09-4
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Реализиране на външнотърговска дейност със страните от ЮИЕ - стимули и бариери
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова, Драгомир Илиев
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0323-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Организация на Черноморското икономическо сътрудничество-предизивкателсва и възможности
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова, Атанас Дамянов
Издателство: ДонНУ, 2006
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Measuring the Intensity if Intra-regional Trade among SEE Countries (Измерване на интензвиността на вътрешнорегионалната търговия между страните от Югоизточна Европа)
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0327-0
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Експортно представяне на България и конкурентоспособност
Съавтори: Драгомир Илиев
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2005
ISBN: 954-21-0227-5
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Bulgaria's trade specialization and competitiveness. (Търговска специализация и конкурентоспособност на България.)
Издателство: Kauno technologijos universitetas, 2005
ISBN: 9955-09-893-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: The Role of FDI in the Integration Process into EU: The Case of Bulgaria and Lithuania.
Съавтори: Андрей Захариев, Jadvyga Ciburiene
Издателство: Kaunas University of Technology (Lithuania) , 2004
ISBN: 9955-09-622-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Globalisation and Ccompetitiveness of The National Economy - The Bulgarian Case. (Глобализация и конкурентоспособност на националната икономика.)
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0157-X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Влияние на интернет върху трудовата миграция.
Съавтори: Драгомир Илиев
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0113-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Реверсивен модел на ценово прогнозиране на международния целулозен пазар.
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Ценовата конкуренция в условията на интернационализация и глобализация.
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Валутният курс и външният дълг.
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Бизнеспланиране и обезпечаване с персонал в турбулентни икономически условия.
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISBN:
Страници: 7

Тип: Учебник (17)
Заглавие на публикацията: Външнотърговски сделки
Съавтори: Иван Спиридонов, Йордан Нейков
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2128-6
Страници: 120

Заглавие на публикацията: УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗНОСА И ВНОСА
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2127-9
Страници: 167

Заглавие на публикацията: Export and Import Management (Управление на вноса и износа)
Издателство: АИ "Ценов", 2021
ISBN: 978-954-23-1970-2
Страници: 238

Заглавие на публикацията: Въведение в международните икономически отношения
Съавтори: Галин Стефанов, Карина Саркисян-Дикова, Драгомир Илиев, Иван Спиридонов, Йордан Нейков, Иван Ангелов
Издателство: Въведение в международните икономически отношения, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Външнотърговски операции
Съавтори: Иван Спиридонов, Йордан Нейков
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1624-4
Страници: 222

Заглавие на публикацията: Международни икономически сравнения
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1291-8
Страници: 146

Заглавие на публикацията: Международно управление на човешките ресурси
Съавтори: Атанас Дамянов, Здравко Любенов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1433-2
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Проектни екипи
Съавтори: Драгомир Илиев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: ISBN 978-954-23-1431-8
Страници: 111

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Атанас Дамянов, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0284-0
Страници: 291

Заглавие на публикацията: Европейски бизнес регулации
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1029-7
Страници: 284

Заглавие на публикацията: Европейски бизнес регулации
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 195

Заглавие на публикацията: Външнотърговски операции
Съавтори: Йордан Нейков, Иван Спиридонов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0772-3
Страници: 244

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Атанас Дамянов, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-761-4
Страници: 300

Заглавие на публикацията: Международна икономика
Съавтори: Атанас Дамянов, Иван Спиридонов, Галин Стефанов, Карина Саркисян-Дикова
Издателство: Фабер, 2011
ISBN: 978-954-400-467-5
Страници: 235

Заглавие на публикацията: ПР в сферата на туризма
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 98

Заглавие на публикацията: Управление на персонала (национални и интернационални измерения)
Съавтори: Атанас Дамянов, Пенка Горанова
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2008
ISBN: 978-9-54427-780-2
Страници: 263

Заглавие на публикацията: Външнокономическа политика
Съавтори: Атанас Дамянов
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0277-0
Страници: 323

Тип: Учебно помагало (6)
Заглавие на публикацията: Външнотърговски операции
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: Фабер, 2011
ISBN: 978-954-400-587-0
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Атанас Дамянов, Иван Спиридонов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 44

Заглавие на публикацията: Теория на международните икономически отношения
Съавтори: Иван Спиридонов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Международно управление на човешките ресурси: Свитък с изпитни материали
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Международно управление на човешките ресурси: Свитък с учебни материали за самоподготовка
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Проектни екипи
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN:
Страници: 102