доц. д-р Галина Захариева

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Икономист-финансист, от 09.1989 до 04.1997
Институция: СА”Д.А.Ценов” , България, Свищов
Образователна степен: Бизнес-стратег, от 10.1989 до 01.1994
Институция: Техникум по икономика, България, Димово
Образователна степен: Икономист-счетоводител, от 09.1986 до 06.1989
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика, не е посочено
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител катедра, от 01.09.2015
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Директор , от 08.2008 до 07.2010
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Член на комисията по атестация на преподавателския състав , от 2007 до 2011
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 2007
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 2001 до 09.2007
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 1998 до 2000
Работодател: СА"Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 09.1994 до 1997
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език C1 C1 B2 B2 B2
Немски език C1 C1 B2 B2 C1
Руски език C1 C1 B1 B1 C1
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „20 години катедра „Международни икономически отношения” – иновация чрез интеграция” , от 03.2013 до 10.2013
Описание: Основната цел на проекта е чрез съвкупност от мероприятия да се осигури платформа за генериране и обмен на идеи в областта на международните икономически отношения и мултидименсиален обмен на добри практи.
Организация: СА "Д. А. Ценов"
Заглавие: Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния , от 03.2012 до 11.2012
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Изследване на въздействието на европейската интеграция върху интензивността на вътрешноотрасловата търговия на България , от 04.2011 до 11.2011
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „Работна сила в здравеопазването – предизвикателства на реформата” , от 04.2009 до 11.2009
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС , от 04.2009 до 11.2011
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието” , от 04.2008 до 11.2008
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „Измерване на икономическите ефекти върху преките чуждестранни инвестиции в следствие от приложението на Протокола от Киото” , от 04.2007 до 11.2007
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: “Регионално сътрудничество между страните от Югоизточна Европа – мерило за европеизацията на Балканите” , от 04.2006 до 11.2006
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: “Практики по управление на човешките ресурси в българските фирми” , от 04.2003 до 11.2003
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: “Изграждане на стратегии за малките и средни предприятия в България при навлизането им на дигиталния пазар” , от 04.2002 до 11.2002
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Governing and managing the provision of global public goods , от 15.10.2010 до 28.10.2010
Организация: Македонския Университет - Солун , Гърция , Солун
Заглавие: “Изследване практиките за управление на човешките ресурси в Гърция и България” , от 2001 до 2002
Описание: Програма INTERREG II, M.6.3
Организация: Ruhr Universitаt , Германия , Бохум
Заглавие: “Глобални публични блага: оценяване влиянието на околната среда върху фирмените решения” , от 10.2000 до 11.2000
Описание: Индивидуален проект, финансиран от DAAD
Организация: Център КСОУВО към Министерство на образованието , България , София
Заглавие: “Развитие на потенциала на изявени студенти (изграждане на система)” , не е посочено
Описание: Финансиран по Заемно споразумение със Световната банка “Модернизация на образованието” и Център КСОУВО към Министерство на образованието. Целта на проекта е подобряване и актуализиране методиката на обучение, като се създаде модел за работа с изявени и талантливи студенти и се изгради Център за работа с изявени студенти (бакалавърска и магистърска степен), който включва две лаборатории: лаборатория “Количествени методи в икономическите изследвания” и “Уеб-базирани образователни технологии”.