Публикации на проф. д-р Георги Иванов

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Управление на риска в организациите от публичния сектор на Република България
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0840-9
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Вътрешният контрол в звената от публичния сектор
Издание: Библиотека Стопански свят, 2003, бр.63, с.1-172
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1310-2737
Страници: 172

Тип: Студия (8)
Заглавие на публикацията: Повишаване конкурентоспособността на обучението по контрол и анализ чрез интерактивни модели
Съавтори: Емилиян Тананеев, Крум Крумов, Росица Колева, Пепа Стойкова, Силвия Костова, Надежда Цветкова, Зорница Петкова, Момчил Антов, Галя Кушева, Дияна Иванова, Красимир Кулчев, Жельо Желев, Ивелина Станева, Ирина Ефтимова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.550-579
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Състояние на вътрешния контрол в общините на Р България
Съавтори: Дияна Иванова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.237-264
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Система за изследване на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Съавтори: Иван Върбанов, Любомир Иванов, Силвия Костова, Зорница Петкова, Юрий Кузнецов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.592-640
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 49

Заглавие на публикацията: Състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор - две години след приемането на Р. България в Европейския съюз
Съавтори: Иван Марчевски, Ивайло Иванов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.156-198
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Митническото сътрудничество в условията на евроинтеграция
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.CI, с.63-120
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 0861-8054
Страници: 58

Заглавие на публикацията: Проблеми и перспективи пред системите за финансово управление и контрол в българските общини
Съавтори: Милка Томева, Иван Марчевски
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.335-377
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Системи за финансово управление и контрол на общините в условия на евроинтеграция
Съавтори: Милка Томева, Веселка Дечева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2002, бр.12, с.56-97
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1312-3815
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Теоретични основи на управленския контрол във фирмата
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 1998, бр.XCIV, с.203-267
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0861-8054
Страници: 65

Тип: Статия (21)
Заглавие на публикацията: СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ (СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)
Издателство: КФУ, 2014
ISBN: 978-5-00019-380-8
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Проспективни идеи за управленската отговорност и вътрешният одит в организациите от публичния сектор
Издателство: Роел-98, 2012
ISBN: 978-954-92547-6-1
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Контролът в организациите през погледа на мениджмънта
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0744-0
Страници: 9

Заглавие на публикацията: AUDIT EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS (ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ПРИ ОДИТА )
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2012, бр.4, с.120-124
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2012
ISSN: 1817-3772
Страници: 5

Заглавие на публикацията: THE QUALITY OF DISTANT TRAINING AT D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS – A MUST FOR THE SUCCESSFUL REALIZATION OF THE EDUCATIONAL PRODUCT (КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА “Д. А. ЦЕНОВ” – ФАКТОР ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ )
Издание: Modern Discussion, 2012, бр.15, с.12-22
Издателство: Б. и., 2012
ISSN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Методически аспекти на изследване на удовлетвореността на студентите от качеството на обучението
Съавтори: Иван Върбанов, Любомир Иванов, Юрий Кузнецов
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен-ноем., с.115-130
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Магистърската степен по вътрешен одит - полезност и възможности
Издание: Вътрешен Одитор, 2008, бр.2, с.10-13
Издателство: Институт на Вътрешните Одитори в България, 2008
ISSN: 1312-4226
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Финансовото управление и контролът в публичния сектор
Издателство: Б. и., 2007
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Моделът за вътрешен контрол в публичния сектор от гледна точка на новото законодателство - силни и слаби страни
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 978-954-23-0303-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Интегрирана рамка за вътрешния контрол или новото разбиране за неговия обхват в организациите от публичния сектор
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0246-0
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Evaluation and Testing of the Internal control audit systems (Оценка и тестване на системите за вътрешен контрол при одита)
Издателство: ДонНУ, 2003
ISBN: 966-639-012-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Съвременният вътрешен контрол в бюджетните звена
Издание: Делова седмица, 2003, бр.16,18, с.4-8
Издателство: Делова седмица Консулт ЕООД, 2003
ISSN: 0861-6272
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Функционална и организационна компетентност на вътрешния одит в публичния сектор
Издание: Финансов контрол, 2003, бр.1, с.5-11
Издателство: Б. и., 2003
ISSN: 1311-9478
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Вътрешен контрол в бюджетните звена
Издание: Народностопански архив, 2002, бр.4, с.14-21
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Системите за финансово управление и контрол в общините - нормативно изискване или необходимост
Издание: Финансов контрол, 2002, бр.4, с.6-20
Издателство: Б. и., 2002
ISSN: 1311-9478
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Функционални аспекти на вътрешния одит в публичния сектор на Република България
Издание: Вiсник Тернопiльськоi академii народного господарства, 2002, бр.3, с.125-127
Издателство: Економiчна думка, 2002
ISSN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Управленският контрол и фирмената промяна
Издание: Народностопански архив, 1997, бр.1, с.18-26
Издателство: АИ Ценов, 1997
ISSN: 0323-9004
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Данъчни и счетоводни аспекти при осъществяване на някои специфични търговски сделки
Съавтори: Георги Баташки
Издание: Български счетоводител, 1996, бр.12, с.24-28
Издателство: Счетоводство и контрол ООД, 1996
ISSN: 1310-7186
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Данъчно облагане на едноличния търговец
Съавтори: Емилиян Тананеев
Издание: Бизнес управление, 1992, бр.4, с.33-42
Издателство: АИ Ценов, 1992
ISSN: 0861-6604
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Контролът и микрокомпютърната техника - възможности за съвместно приложение
Съавтори: Юрий Кузнецов
Издание: Финансово-данъчен контрол, 1991, бр.9, с.2-9
Издателство: Б. и., 1991
ISSN: 0861-3435
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Стратегическият контрол и кризата в предприятието
Издание: Народностопански архив, 1991, бр.4, с.49-52
Издателство: АИ Ценов, 1991
ISSN: 0323-9004
Страници: 4

Тип: Доклад (15)
Заглавие на публикацията: Независимостта на вътрешния одит в организациите от публичния сектор в България
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Вътрешният контрол в публичния сектор на Р. България в контекста на Стратегия "Европа 2020"
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Годишното докладване по СФУК - рационалност и ефективност
Съавтори: Дияна Иванова
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0616-6
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Качеството на обучение и бизнес средата в България
Съавтори: Силвия Костова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Системите за управление и контрол във висшите училища - рационалност и ефективност
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0678-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Предимства на online-проучванията при оценка на удовлетвореността на студентите в дистанционна форма на обучение
Съавтори: Любомир Иванов, Юрий Кузнецов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Съвременният вътрешен контрол в бюджетните звена
Издателство: Б. и., 2002
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Organizational and Functional Model of Municipal Financial Management Systems and Controling Systems (Организационно-функционален модел на системите за финансово управление и контрол в общините)
Издателство: UNWE, 2002
ISBN:
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Диагностиката - основа за организационните промени в системите за управленски контрол във фирмите
Издателство: Б. и., 1998
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Данъчни и счетоводни аспекти при осъществяване на някои специфични търговски сделки
Съавтори: Георги Баташки
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Автоматизирана информационна система за контрол и анализ на финансовото състояние във фирмата
Съавтори: Иван Марчевски
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Информационна система за регистрация, отчетност и контрол по ДДС
Издателство: АИ Ценов, 1994
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Възможности за автоматизация на контрола върху ликвидността на фирмата
Съавтори: Юрий Кузнецов
Издателство: АИ Ценов, 1993
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Характерни черти на управленския контрол
Издателство: АИ Ценов, 1992
ISBN:
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Организационно-методологически основи на контрола върху приходите от народното стопанство в условията на самоуправление в общините
Издателство: ВФСИ Д. А. Ценов, 1989
ISBN:
Страници: 6

Тип: Учебник (15)
Заглавие на публикацията: Вътрешен контрол
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1632-9
Страници: 165

Заглавие на публикацията: Одит в публичния сектор
Съавтори: Силвия Костова, Дияна Иванова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1608-4
Страници: 130

Заглавие на публикацията: Одит на проекти
Съавтори: Силвия Костова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1480-6
Страници: 97

Заглавие на публикацията: Теория на контрола
Съавтори: Емилиян Тананеев, Милка Томева, Крум Крумов, Пепа Стойкова, Силвия Костова, Надежда Цветкова, Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1348-9
Страници: 218

Заглавие на публикацията: Финансов контрол и одит
Съавтори: Силвия Костова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 131

Заглавие на публикацията: Методология на вътрешния одит
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0845-4
Страници: 291

Заглавие на публикацията: Одит
Съавтори: Силвия Костова
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-760-7
Страници: 252

Заглавие на публикацията: Фирмен контрол
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-687-7
Страници: 241

Заглавие на публикацията: Одит в публичния сектор
Съавтори: Валери Ненков
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 164

Заглавие на публикацията: Вътрешен контрол
Съавтори: Милка Томева
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2008
ISBN:
Страници: 195

Заглавие на публикацията: Стандарти за професионални практики по вътрешен одит
Съавтори: Милка Томева
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN:
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Международно митническо сътрудничество
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN:
Страници: 108

Заглавие на публикацията: Одит на проекти
Съавтори: Иван Марчевски
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN:
Страници: 142

Заглавие на публикацията: Технология на валутния контрол
Съавтори: Милка Томева
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Общински финанси
Съавтори: Румяна Лилова, Стефан Стефанов, Андрей Захариев, Стоян Проданов, Пламен Пътев
Издателство: Б. и., 2000
ISBN: 954-457-013-6
Страници: 253