проф. д-р Георги Иванов

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: "доктор", от 15.06.1999
Институция: ВФСИ "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищоя
Образователна степен: Магистър по "Счетоводна отчетност и вътрешен контрол", от 09.1981 до 06.1985
Институция: ИТ "Д. Хадживасилев" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Средно образование, от 09.1975 до 05.1979
Институция: LRQA - България (Approved by IRCA), България, София
Образователна степен: QMS Auditor/Lead Auditor (based ISO 9001:2008), от 23.11.2010
Институция: Инициатива местно самоуправление (Approvedf by USAID), България, София
Образователна степен: Треньор - обучение на възрастни, от 13.01.2001
Институция: OWZ Bayren-Германия/ББЦУК-България, България, София
Образователна степен: Expert von QMS, от 12.02.1999
Институция: OWZ Bayren-Германия/ББЦУК-България, България, София
Образователна степен: Interner Auditor von QMS, от 12.02.1999
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител катедра, от 12.07.2011
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Директор "Център за качество на обучението", от 18.07.2007 до 13.07.2011
Работодател: СА "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Преподавател/висше училище, от 03.05.1988
Работодател: Комитет за държавен и народен контрол, България, Свищов
Заемана длъжност: Инспектор, от 21.09.1985 до 03.05.1988
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски A2 A2 A2 A2 A2
Руски B2 B2 B2 B2 B1
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „Моделът за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор на Р. България – адекватност, приложимост и ефективност" , от 2013
Описание: Научно-изследователски проект
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „Създаване на виртуална лаборатория за изследване на специализиран софтуер и бази данни, използвани в областта на контрола в Р. България” , от 2012
Описание: Инфраструктурен проект
Организация: СА "Д. А. Ценов", Център за качество на обучението , България , Свищов
Заглавие: „Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” , от 2010 до 2011
Описание: Научно-изследователски проект в практическа насоченост
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „Развитие и ефекти от функционирането на Системите за финансово управление и контрол в публичния сектор” , от 2009
Описание: Научно-изследователски проект
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: “Ефективност на системите за финансово управление контрол в бюджетната сфера /по примера на общини с внедрени системи/" , от 2003
Описание: Научно-изследователски проект
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: “Проблеми пред внедряването и използването на системи за финансово управление и контрол в българските общини” , от 2002
Описание: Научно-изследователски проект
Организация: СА “Д.А.Ценов” , Българуия , Свищов
Заглавие: "Системи за финансово управление и контрол в условията на евроинтеграция" , от 2001
Описание: Научно-изследователски проект
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: BG051PO001-3.1.08 – 0015 „Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" – Свищов“ , от 2013 до 2014
Описание: Процедура BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“, по конкурс на НФНИ към МОМН
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: BG051PO001-3.1.09-0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов– ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието“ , от 2013 до 2014
Описание: Процедура BG051PO001-3.1.09 "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „Комплексно осигуряване на научните изследвания и трансфера на знания в областта на икономиката, администрацията и управлението в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ чрез интегриран научен център – Център за дистанционно обучение и изследвания“ , от 2010 до 2012
Описание: Проект Д002/77/INZ01/0116, „Интегрирани научни центрове в университетите“, по конкурс на НФНИ към МОМН
Организация: IIA, Czech Republic , Република Чехия , Прага
Заглавие: Regional Participant Training Program, Implemented by World Learning , от 2003
Описание: Финансиран от USAID E&E
Организация: Национален университетски център , България , София
Заглавие: Изграждане на Национален университетски център по “Публичен сектор на икономиката” , от 1998 до 2000
Описание: Проект по програма ТEMPUS – S_JEP 13563 – 98