проф. д-р Георги Иванов

проф. д-р Георги Иванов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Академично ръководство
Длъжност Заместник-ректор "Акредитация и управление на качеството"
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Професор