Георги Иванов

проф. д-р Георги Иванов

Заемани към момента длъжности:
Звено КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ"
Длъжност Ръководител катедра
Звено АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО
Длъжност Заместник-ректор "Акредитация и управление на качеството"
Звено КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ"
Длъжност Професор