Публикации на доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Тип: Монография (5)
Заглавие на публикацията: Нови парадигми в планирането
Съавтори: Маргарита Богданова, Борислав Борисов, Михаил Чиприянов, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Jadvyga Chiburiene
Издателство: Профит Принт, 2020
ISBN: 978-619-7557-04-6
Страници: 263

Заглавие на публикацията: Интегрирано управление на риска в публични проекти
Издателство: Профит Принт, 2020
ISBN: 978-619-7557-02-2
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Бенчмаркінг регіонального розвитку краïн Східноï Европи: Болгарія, Польща, Словаччина, Украïна (Бенчмаркинг на регионалното развитие на страните от Източна Европа: България, Полша, Словакия, Украйна)
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Андрей Захариев, Анастасия Марчева, Юлиян Господинов, Ева Цветанова, Андрій Крисоватий, Эвгений Савельэв-и-други
Издателство: ТНЕУ, 2018
ISBN: 978-966-654-486-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: РЕГІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРАХ
Съавтори: Маргарита Богданова, Евгени Тодоров, Ева Цветанова, Эвгений Савельэв-и-други
Издателство: Економiчна думка, 2016
ISBN: 978-966-654-408-0
Страници: 388

Заглавие на публикацията: Методологически и организационни аспекти на планирането в България (проблеми и решения)
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Михаил Чиприянов, Надежда Веселинова, Евгени Тодоров, Ева Цветанова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1106-5
Страници: 320

Тип: Студия (18)
Заглавие на публикацията: Стратегическо планиране на социалните услуги – състояние и перспективи
Съавтори: Пенка Шишманова, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Борислава Славова-Петкова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.145-176
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Гъвкаво управление на проекти в организациите от публичния сектор
Съавтори: Маргарита Богданова, Христо Сирашки, Мариела Стоянова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, бр.28, с.7-38
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2020
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Методически аспекти на функционалния анализ в структурите на държавната администрация
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.122, с.95-124
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISSN: 0861-8054
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор
Съавтори: Маргарита Богданова, Мариела Стоянова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1770-8
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Териториално райониране на Р България - проблеми и перспективи
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Христо Сирашки
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.27, с.125-155
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2019
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Административен капацитет на изпълнителната власт
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.70-103
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Системите за финансово управление и контрол в българските общини - състояние и перспективи
Съавтори: Борислав Борисов, Красимира Славева, Пламен Петков
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.7-38
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Теоретически и практически аспекти на използването на интерактивните методи в продължаващото обучение на Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Съавтори: Пенка Шишманова, Юлиян Господинов, Кристиян Корелов, Кристияна Димитрова
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.СХХ, с.227-268
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 0861-8054
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства
Съавтори: Борислав Борисов, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1380-9
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Изследване приложението на интерактивни методи на преподаване в продължаващото обучение
Съавтори: Пенка Шишманова, Юлиян Господинов, Кристиян Корелов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, част II, с.259-289
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Нормативна и методологична рамка на плановата дейност в Република България – възможности за подобряване
Съавтори: Борислав Борисов, Юлиян Господинов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, част II, с.37-65
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Пространственото планиране като част от плановата система
Съавтори: Борислав Борисов, Юрий Кузнецов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, с.7-36
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: ПЛАНОВАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.9, с.269-295
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1313-6542
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Изследване капацитета на областните администрации в България
Съавтори: Борислав Борисов, Юлиян Господинов, КРИСТИНА ПАВЛОВА, Драгомир Маринов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.205-234
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Практиката на общините при разработване на планови документи за програмния период 2014-2020 година
Съавтори: Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Драгомир Маринов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.261-291
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Създаване на методика за управление на риска в бизнес организациите (организационно-технологичен аспект)
Съавтори: Маргарита Богданова, КРИСТИНА ПАВЛОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.105-134
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Разработване на система от процедури за осигуряване качеството на плановите процеси в бизнес организациите (организационнно - технологичен аспект)
Съавтори: Борислав Борисов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.372-418
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 47

Заглавие на публикацията: Процесът на инвестиране в иновации при фирмите от козметично-парфюмерийния бранш
Съавтори: Борислав Борисов, Теодора Георгиева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.8, с.273-304
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Тип: Статия (32)
Заглавие на публикацията: AN ITERATIVE APPROACH TO STRATEGIC PLANNING OF SOCIAL SERVICES AT REGIONAL LEVEL
Съавтори: Маргарита Богданова, Елица Лазарова, Мариела Стоянова
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, бр.18, с.1012-1021
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-183X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: CONCEPTUAL MODEL FOR INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE SOCIAL SERVICES PLANNING PRACTICE
Съавтори: Маргарита Богданова, Пенка Шишманова, Мариела Стоянова
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, бр.18, с.1038-1047
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-183X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Управлението на риска във висшите училища в България – състояние и перспективи
Издание: Бизнес управление, 2020, бр.4, с.66-78
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Quality of Regional Social Strategies
Съавтори: Маргарита Богданова, Мариела Стоянова
Издателство: University of Westminster, 2020
ISBN: 978-605-68816-6-4
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Agile Project Management In Governmental Organizations – Methodological Issue (Гъвкаво управление на проекти в организациите от публичния сектор - методически аспекти)
Съавтори: Маргарита Богданова, Мариела Стоянова
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2020
ISBN: 978-605-82433-8-5
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Integrating project risk into risk management strategies in public sector organizations (Интегриране на проектния риск в стратегиите за управление на риска в организациите от публичния сектор)
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2020
ISBN: 978-605-82433-8-5
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Agile Project Management In Governmental Organizations – Methodological Issues (Гъвкаво управление на проекти в организациите от публичния сектор - методически аспекти)
Съавтори: Маргарита Богданова, Мариела Стоянова
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, бр.16, с.262-275
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-183X
Страници: 14

Заглавие на публикацията: AGILE PROJECT MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR – METHODOLOGICAL ASPECTS
Съавтори: Маргарита Богданова, Мариела Стоянова
Издание: Journal of European economy. English Edition, 2020, бр.19, с.283-298
Издателство: West Ukrainian National University, 2020
ISSN: 2519-4070
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Integrating project risk into risk management strategies in public sector organizations (Интегриране на проектния риск в стратегиите за управление на риска в организациите от публичния сектор)
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2020, бр.16, с.283-293
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2020
ISSN: 2411-183X
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Интегриране на стратегическото и бизнес планиране в организациите
Съавтори: Борислав Борисов
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2020, бр.40.1, с.49-55
Издателство: IKM - Skopje, 2020
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: The place of risk management in AGILE methodology (Мястото на управление на риска в методологията AGILE)
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.34.1, с.81-86
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Особености в приложението на методологията Agile при управлението на проекти
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1770-8
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Възможности за управление на проектния риск чрез прилагане на гъвкава методология
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.1, с.199-205
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Нормативна рамка и предизвикателства пред районирането на България
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2018, бр.26.1, с.309-315
Издателство: IKM - Skopje, 2018
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Перспективи пред публичните политики за регионално развитие в Р България
Съавтори: Маргарита Богданова
Издание: Годишник на департамент Администрация и управление, 2018, бр.3, с.292-309
Издателство: Нов бълг. унив., 2018
ISSN: 2603-297X
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Някои слабости на оценките на плановите документи за регионално развитие
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1380-9
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Интелигентна специализация в плановите документи за развитие на България
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2017
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: MECHANISMS OF THE TERRITORIAL ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT IN BULGARIA
Съавтори: Маргарита Богданова, Ева Цветанова, Евгени Тодоров
Издание: Journal of European Economy, 2016, бр.15 (№2), с.189-220
Издателство: Ternopil National Economic University, 2016
ISSN: 1684-906X
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Mechanisms of the territorial administrative development in Bulgaria
Съавтори: Ева Цветанова, Маргарита Богданова, Евгени Тодоров
Издание: Journal of European Economy, 2016, бр.15, с.189-221
Издателство: Ternopil National Economic University, 2016
ISSN: 1684-906X
Страници: 33

Заглавие на публикацията: MODEL OF STRATEGIC ALIGNMENT IN THE UNIVERSITIES (МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА)
Съавтори: Маргарита Богданова
Издание: Science. Business. Society : International Scietific Journal, 2016, бр.1, с.6-9
Издателство: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2016
ISSN: 2367-8380
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Интегрираност на стратегиите за научни изследвания в плановите документи на висшите училища
Съавтори: Маргарита Богданова
Издание: Бизнес управление, 2015, бр.4, с.5-24
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0861-6604
Страници: 20

Заглавие на публикацията: ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА МАКРО РАВНИЩЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
Издателство: МВБУ, 2015
ISBN: 978-954-9432-67-1
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Някои слабости в публичните политики за регионално развитие в България
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1006-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Възможности за повишаване ефективността на публичния сектор в България чрез функционален анализ
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: МВБУ, 2014
ISBN: 978-954-9432-64-0
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред регионалното планиране в България
Издателство: ДонНУ, 2014
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управление на риска в иновационната дейност на българските компании
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: Диалог, 2013
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Ефективно управление на риска в проектно-ориентираната организация
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2012
ISBN: 978-954-9432-57-2
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Концепцията за управление на знанието - възможност за повишаване качеството на организационните процеси
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0760-0
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Ефективно управление на оперативния риск в българските компании
Съавтори: Маргарита Богданова, КРИСТИНА ПАВЛОВА
Издателство: Диалог, 2012
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Повишаване качеството на плановите процеси в бизнес организациите чрез процесен подход (организационно-технологичен аспект)
Съавтори: Борислав Борисов
Издание: Диалог, 2010, бр.тематичен , с.78-91
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Възможности за процесно управление на риска в публичния сектор
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Процес на осъществяване на иновестиционни проекти в иновационната фирмена дейност
Съавтори: Борислав Борисов, Теодора Георгиева
Издание: Диалог, 2009, бр.1, с.126-150
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 25

Тип: Доклад (35)
Заглавие на публикацията: Интегрираното планиране като инструмент за преодоляване на регионалните различия
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1892-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Предимства на гъвкавото управление на проекти и въздействието върху проектния риск
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Аgile risk management as part of the project management process (Гъвкаво управление на риска като част от процеса по управление на проекти)
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: Южный федеральный университет , 2020
ISBN: 978-5-9275-3383-1
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Развитие на туризма в регион Долен Дунав
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: Екс-прес, 2018
ISBN: 978-619-7126-57-0
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Проблеми при управлението на риска в публичните организации
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2017
ISBN: 978-954-21-0947-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Системите за управление в публичния сектор в България
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Процесен подход при управлението на риска в проекти
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управление на знанието в организациите от публичния сектор
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: Сборник с доклади от Годишната среща на специалистите по управление на човешките ресурси в държавната администрация, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Стратегическа рамка за пространствено планиране в България
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: STRUCTURED APPROACH TO INTEGRATING THE RESEARCH STRATEGY INTO THE PLANNING DOCUMENTS
Издателство: Henan Science and Technology Press, 2016
ISBN: 978-617-7214-22-8
Страници: 4

Заглавие на публикацията: MODEL OF STRATEGIC ALIGNMENT IN THE UNIVERSITIES (МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА)
Съавтори: Маргарита Богданова
Издание: Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2016, бр.6/192, с.168-171
Издателство: STUME, 2016
ISSN: 1310-3946
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Риск и проектно управление
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Интегриране на планови документи
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Добpи пpактики за стpатегическо планиране на фирмено ниво
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Standardized approach to corporate planning (Стандартизиран подход към фирменото планиране)
Издателство: ЖДТУ, 2015
ISBN: 978-966-683-449-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Целеполагане в публичния сектор в Р България - проблеми и решения
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1075-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Целеполагане в публичния сектор в Р България - проблеми и решения
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1058-7
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Методи за активно обучение на студентите
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Предизвикателствата при прилагане на Подхода ЛИДЕР в България в настоящия програмен период 2014-2020 г.
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1013-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Участие на заинтересованите страни в процеса по стратегическо планиране на местното развитие
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Мониторинг на публични политики
Издателство: Нов бълг. унив., 2013
ISBN: 978-954-535-792-3
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Функционален анализ в администрацията - възможности и предизвикателства
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0861-4
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Функционален анализ в администрациите - възможности и предизвикателства
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Системите за управление на човешките ресурси - възможности и перспективи
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред планирането на регионалното развитие в новия програмен период 2014 - 2020
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Перспективи пред националната иновационна система
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Стратегически подход към управлението на организационните рискове
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0603-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Прилагане на концепцията за учене през целия живот чрез системи за управление на знанието
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Практически аспекти на управлението на риска в бизнес организациите
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Възможности за генериране на конкурентни предимства чрез процесни иновации в бизнес организациите
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Качеството на плановата дейност - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Проблеми при прилагане на процесния подход в българските фирми
Издателство: Технически университет - Варна, 2010
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Развитие на човешките ресурси в контекста на концепцията за учене през целия живот
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2008
ISBN: 978-954-9432-31-2
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Нематериалните активи като обект на планиране в бизнесорганизациите
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2007
ISBN: 978-954-21-0346-2
Страници: 10

Заглавие на публикацията: За качеството на плановите документи
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0301-7
Страници: 7

Тип: Учебник (17)
Заглавие на публикацията: Управление на риска в проект
Издателство: Профит Принт, 2020
ISBN: 978-619-7557-01-5
Страници: 207

Заглавие на публикацията: Етични стандарти и антикорупционни практики в публичната администрация
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1437-0
Страници: 136

Заглавие на публикацията: Интегрирани процеси в проектното управление
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Христо Сирашки
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1354-0
Страници: 187

Заглавие на публикацията: Методическа и нормативна рамка за разработване на проекти
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1356-4
Страници: 201

Заглавие на публикацията: Организационно управление на проект
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1438-7
Страници: 233

Заглавие на публикацията: Проекти и програми за регионално развитие и подобряване на градската среда
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1615-2
Страници: 123

Заглавие на публикацията: Системи за управление и контрол в публичния сектор
Съавтори: Борислав Борисов, Георги Иванов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1435-6
Страници: 139

Заглавие на публикацията: Стратегическо планиране на образованието
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1350-2
Страници: 147

Заглавие на публикацията: Териториална администрация и административен капацитет
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1310-6
Страници: 126

Заглавие на публикацията: Управление на бизнес процеси в публичната администрация
Съавтори: Борислав Борисов, Христо Сирашки
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1469-1
Страници: 230

Заглавие на публикацията: Управление на научно-изследователски и образователни проекти
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1578-0
Страници: 194

Заглавие на публикацията: Управление на проекти в здравеопазването
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1275-8
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Управление на проекти в социалната сфера
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1482-0
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Управление на риска в проект
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1471-4
Страници: 163

Заглавие на публикацията: Оперативно управление на проект
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1337-3
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Основи на планирането и програмирането
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Михаил Чиприянов, Христо Сирашки
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1353-3
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Диагностичен анализ и оценка на програми и проекти
Съавтори: Маргарита Богданова, Ева Цветанова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0441-8
Страници: 190

Тип: Учебно помагало (16)
Заглавие на публикацията: Иновационни проекти
Съавтори: Христо Сирашки, Маргарита Богданова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1591-9
Страници: 206

Заглавие на публикацията: Проекти за природоползване и природоопазване
Съавтори: Христо Сирашки
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1613-8
Страници: 128

Заглавие на публикацията: Управление на екипи и решаване на конфликти (тиймбилдинг)
Съавтори: Маргарита Богданова, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1651-0
Страници: 116

Заглавие на публикацията: Управление на иновациите
Съавтори: Христо Сирашки, Маргарита Богданова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1645-9
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Управление на международни научноизследователски проекти
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1611-4
Страници: 241

Заглавие на публикацията: Управление на проекти
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1599-5
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Разработване и оценка на публични политики и програми
Съавтори: Христо Сирашки, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1485-1
Страници: 85

Заглавие на публикацията: Организационно управление на проект
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 244

Заглавие на публикацията: Проекти и програми за регионалното развитие и подобряване на градската среда
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 149

Заглавие на публикацията: Стpатегическо планиране
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 247

Заглавие на публикацията: Стратегическа рамка за реализиране на проекти
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 222

Заглавие на публикацията: Тренинг по планиране и прогнозиране
Съавтори: Анастасия Марчева, Миглена Вачевска, Елица Лазарова, Евгени Тодоров
Издателство: Екс-прес, 2014
ISBN: 978-954-490-433-3
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Стратегическо планиране в образованието
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Управление на иновациите и инвестициите
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 222

Заглавие на публикацията: Системи за управление и контрол
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Управление на неправителствените организации
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 145