доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Образование и квалификация:
Институция: СА"Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор, от 08.09.2016
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Магистър по икономика, маркетолог, от 2002 до 2003
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Бакалавър по икономика, маркетолог, от 1998 до 2002
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 11.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: координатор проекти, от 01.01.2013 до 31.12.2016
Работодател: СА "Димитър Апостолов Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 03.2008
Работодател: Община Полски Тръмбеш, България, Полски Тръмбеш
Заемана длъжност: старши експерт счетоводител, от 11.2003 до 02.2005
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език B2 C1 B1 B1 B1
Руски език C1 C2 C1 B2 B2
Испански език A1 A1 A1 A1 A1
Немски език A1 A1 A1 A1 A1
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: ИНИ Проект №13-2014"Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020 , от 11.04.2014 до 01.12.2014
Описание: Обща цел на проекта: създаване на научно базиран инструментариум за повишаване качеството на плановите процеси свързани с подготовката, реализацията, отчитането и оценката на стратегически планови документи за регионално развитие (по примера на ОПР). Специфичната цел на проекта: Разработване на набор от критерии, които да осигуряват възможност за обективна оценка на качеството на общинските планове за развитие.
Организация: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: ИНИ Проект № 18-2013 "Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България" , от 28.11.2013 до 01.12.2014
Описание: Двугодишен научноизследователски проект. Първа група проекти: Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА „Д. А. Ценов” подготвя студенти и докторанти Приоритет ІІ. Изследване на проблемите на икономиката Подприоритет ІІ.4. Устойчиво национално и регионално развитие, ефективно използване на природните ресурси.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион (II етап) , от 15.05.2012 до 15.11.2012
Описание: Изследване нарегионалната иновационна система на Дунавския регион с цел анализ на релацията между конкретните „предложители на знания” и местния бизнес и администрация. На практика това позволява да се персонализират “заинтересованите страни" и "облекчаване" на диалогат между тях, т.е. иновационната система придобива характер на социална мрежа.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Създаване на методика за управление на риска в бизнес организациите , от 15.05.2011 до 15.11.2011
Описание: Основна цел на проекта е разработването на система от процедури за управление на риска в бизнес организациите като основа за осъществяване на успешно управление в условията на непрекъснато усъвършенстване на европейската практика. Постигането на дефинираните по-горе задачи е подчинено на основната изследователска теза, че системите за управление на риска имат значителен потенциал от гледна точка на решаването на сложни проблеми на фирмено равнище и тяхното използване спомага за повишаване на ефективността и увеличаване на жизненоспособността на бизнес организацията, което предполага и въвеждането на сертификационен режим на тази управленска дейност. Обект на изследването – големи бизнес организации, работещи в посока постигане на устойчиво развитие и управление на риска. Предмет на изследването – фирмена практика в областта на управлението на риска, която ще бъде анализирана от гледна точка на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите и повишаване на фирмените компетенции в областта на управлението. Обект на изследването – големи бизнес организации, работещи в посока постигане на устойчиво развитие и управление на риска. Предмет на изследването – фирмена практика в областта на управлението на риска, която ще бъде анализирана от гледна точка на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите и повишаване на фирмените компетенции в областта на управлението. Обект на изследването – големи бизнес организации, работещи в посока постигане на устойчиво развитие и управление на риска. Предмет на изследването – фирмена практика в областта на управлението на риска, която ще бъде анализирана от гледна точка на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите и повишаване на фирмените компетенции в областта на управлението. Обект на изследването – големи бизнес организации, работещи в посока постигане на устойчиво развитие и управление на риска.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса , от 15.05.2010 до 15.11.2010
Описание: Организиране на международна абилейна научна конференеция по повед 55 години от създаването на Катедра "Стратегическо планиране"
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Разработване на система от процедури за осигуряване качеството на плановите процеси в бизнес организациите (организационно – технологичен аспект) , от 15.05.2009 до 15.11.2009
Описание: Основна цел на проекта е разработването на система от процедури за осигуряване на качеството на плановите процеси в бизнес организациите като основа за осъществяване на успешно управление в условията на непрекъснато усъвършенстване на европейската планова практика. Обектът на изследването – плановата фирмена практика, ще бъде анализирана от гледна точка на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите и повишаване на фирмените компетенции в областта на планирането. Очакваните приноси от реализацията на проекта се свързват със създаването на научно обоснована и съобразена с практиката методика за осигуряване на качеството на плановите процеси в дейността на българските фирми, предимно представители на МСП и с дефинирането на система от инструкции и процедури, свързани с организационното прилагане на методиката.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Разработване на методика за осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност , от 15.05.2007 до 31.10.2007
Описание: Целите на проекта са аналитико-методологични с приложен характер. Стремежът е да се направи задълбочен анализ на нормативните стандарти и установената практика за финансиране на иновационната дейност и да се разработи научно обоснована методика за осъществяване на инвестиционни проекти за процесно и продуктово обновяване във фирмите като основа за тяхната модернизация и функциониране, съобразено с изискванията на динамично променящата се външна среда. Разработването на система от инструкции и процедури, свързани с организационното прилагане на методиката, осигурява приложния характер на разработката.
Организация: СА "Д. А. Ценов", ЦПО , България , Свищов
Заглавие: „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация” , от 01.07.2013 до 30.04.2014
Описание: Общата цел на проекта е създаване на предпоставки за повишаване на икономическата активност, интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на уязвими групи и неактивни лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов. Прилагане на принципите за учене през целия живот, в съответствие със стратегическите документи на ЕС и принос към процеса по изграждане на икономика, базирана на знанието. Специфична цел са: подпомагане активното включване на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи в община Свищов чрез предоставяне на обучение за професионална квалификация по част от професии „Продавач-консултант”, „Офис-секретар” и „Оператор на компютър”. Подобряване възможностите за интеграция на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи в община Свищов чрез предоставяне на обучение по чужд език. Подпомагане процеса на интеграция на безработните лица от община Свищов на трудовия пазар чрез провеждане на мотивационни обучения и разработване на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" Свищов , от 08.03.2013 до 28.12.2014
Описание: Общата цел на проекта е повишаване качеството на предлагания в Стопанска академия образователен и научно-изследователски продукт чрез усъвършенстване на системата за управление във висшето училище. Специфичните цели са: 1. Изграждане на интегрирана системата за управление в СА „Д. А. Ценов” Свищов. 2. Повишаване качеството на основните, управленските и поддържащите процеси в СА чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. 3. Оптимизиране на ефективността и ефикасността на основните, управленските и поддържащите процеси в СА чрез разработване и внедряване на критерии и индикатори за мониторинг и оценка. Резултатите от проекта са: създадена интегрирана система за управление в СА; повишена съвместимост на вътрешно-университетските информационни модули и поддържаните от тях данни с форматите на МОН; подобрена връзката „наука-практика“ чрез подобряване на връзките и комуникацията с бившите възпитаници на СА; изследвани процеси, внедрени индикатори за оценка и мониторинг, описани информационни потоци; оптимизиране на процеса по управление на СА чрез автоматизиране на управленски модули.
Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси", Агенция по заетостта , България , София
Заглавие: Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР”, Схема „Аз мога повече” , от 2011 до 2012
Описание: Обучение на заети лица по част от професия.
Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси", Агенция по заетостта , България , София
Заглавие: Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР”, Схема „Аз мога” , от 2010 до 2012
Описание: Обучение на заети лица по част от професия.
Организация: ОПАК , България , София
Заглавие: Общинска администрация гр. Варна – прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса , от 10.02.2009 до 10.02.2010
Описание: Повишаване капацитета за създаване и управление на публично-частни партньорства в интерес на гражданите на община Варна.
Организация: ОПАК , България , София
Заглавие: Младежки форум за партньорство , от 27.08.2008 до 27.04.2009
Описание: Да стимулира включването на младите хора като активни участници и партньори в обществено – икономическия живот.
Организация: Програма „Активни услуги на пазара на труда”, ІІІ-ти цикъл на АЗ , България , София
Заглавие: Подпомагане на малък бизнес в общините Елена и Златарица , от 01.12.2007 до 01.10.2008
Описание: Обучение на безработни лица за стартиране на малък бизнес.
Организация: ЕК в България
Заглавие: Не на дискриминацията в обединена Европа - да говорим за различните , от 15.10.2007 до 15.10.2008
Описание: Формиране на обществена позиция на СГО и местните власти за недопускане на никакакви форми на дискриминация.
Организация: Агенция по заетостта по Проект „Активни услуги на пазара на труда” , България , София
Заглавие: Планиране на местното икономическо развитие в област Велико Търново , от 2007 до 2007
Описание: Планиране на териториалното развитие и изготвяне на стратегия за местно икономическо развитие с широкото участие на всички заинтересовани страни.
Организация: Агенция по заетостта по Проект „Активни услуги на пазара на труда” и Международната банка за възстановяване и развитие по заемно споразумение , България , София
Заглавие: Планиране на местното икономическо развитие на общините Левски, Белене и Никопол , от 2006 до 2006
Описание: Планиране на икономическото развитие на общините левски белене и Никопол, прилагане на научно-обоснован инструментариуп по регионален анализ и методи за стратегическо планиране на практика.
Организация: Програма ФАР, МФ , България , София
Заглавие: Да изградим солидно партньорство и сътрудничество , от 30.11.2005 до 30.11.2006
Описание: Създаване на предпоставки за съвместно планиране, социален диалог и обществен дебат при формиране на местната политика.
Организация: Програма ФАР, МФ , България , София
Заглавие: Общество без корупция , от 30.11.2004 до 30.11.2005
Описание: Изследване наличието на дискриминационни практики и обществени нагласи и въвеждане на механизми за тяхното редуциране.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите от СА "Д. А. Ценов", Свищов - ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието" , не е посочено
Описание: Надграждане и модернизиране на системата за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в СА "Д. А. Ценов" - Свищов и превръщане на висшето училище в учеща се организация, способна да предостави качествени услуги в образованието и обучението.